Version: Sat Jun 23 07:02:01 MSK 2018

Directory Tree

http://op.vlsu.ru/fileadmin/Programmy/Aspirant
├── 01.06.01
│   ├── 01.01.01
│   │   ├── Annot
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OP
│   │   ├── Praktiki
│   │   ├── R_prog
│   │   └── Ucheb_plan
│   ├── 01.01.02
│   │   ├── Annot
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OP
│   │   ├── Praktiki
│   │   ├── R_prog
│   │   └── Ucheb_plan
│   └── 01.01.06
│       ├── Annot
│       │   ├── Algebraicheskaja_teorija_chisel.PDF
│       │   ├── Diofantova_teorija.PDF
│       │   ├── Geometrija_chisel.PDF
│       │   ├── Inostrannyi_jazyk__angliiskii_.PDF
│       │   ├── Istorija_i_filosofija_nauki.PDF
│       │   ├── Matematicheskaja_logika__algebra_i_teorija_chisel.PDF
│       │   ├── Pedagogika_i_psikhologija_vysshei_shkoly.PDF
│       │   ├── Razbienija_i_approksimacija_chisel.PDF
│       │   └── Sovremennye_problemy_ehkonomiki.PDF
│       ├── Kalend_uch_grafik
│       │   ├── Grafik_010106_02062015.pdf
│       │   └── Grafik_010106_03062015.pdf
│       ├── Metod_doc
│       ├── OP
│       │   ├── OPOP_2014.pdf
│       │   ├── OPOP_2015.pdf
│       │   └── OPOP_2016.pdf
│       ├── Praktiki
│       │   ├── programma_nauchno-issledovatelskoi_praktiki.PDF
│       │   └── programma_pedagogicheskoi_praktiki.PDF
│       ├── R_prog
│       │   ├── Inostrannyi_jazyk__angliiskii_.PDF
│       │   ├── Istorija_i_filosofija_nauki.PDF
│       │   ├── Normativno-pravovye_osnovy_vysshego_obrazovanija.PDF
│       │   ├── Psikhologija_i_pedagogika_vysshei_shkoly.pdf
│       │   ├── Rab_pr_Alg_i_TeorCisel_asp.PDF
│       │   ├── Rab_pr_AlgTeorChisel_asp.PDF
│       │   ├── Rab_pr_DiofUr_asp.PDF
│       │   ├── Rab_pr_GeomChisel_asp.PDF
│       │   ├── Rab_pr_Razb_asp.PDF
│       │   ├── RP_Informacionnye_tekhnologii_v_nauke_i_obrazovanii.PDF
│       │   ├── Sovremennye_problemy_ehkonomiki.PDF
│       │   └── Upravlenie_kachestvom.PDF
│       └── Ucheb_plan
│           ├── 2014.pdf
│           ├── aspiranutra_2016.pdf
│           └── Ucheb_plan_2015.pdf
├── 03.06.01
│   ├── 01.04.03
│   │   ├── Annot
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OP
│   │   ├── Praktiki
│   │   ├── R_prog
│   │   └── Ucheb_plan
│   ├── 01.04.07
│   │   ├── Annot
│   │   │   ├── Annot_FKS_03.06.01_FiziAstr2015_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_FSTT_03.06.01_FiziAstr2015_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_Istoriya_i_philosophy_nauki1g_FizikaiAstronomia2015_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_Istoriya_i_philosophy_nauki1g_FizikaiAstronomia2016_20062016.pdf
│   │   │   ├── Annot_MDMU_03.06.01_FiziAstr2015_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_MiPOFKS_03.06.01_FiziAstr2015_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_Psixologia_i_pedagogica_VSH2g_FizikaiAstronomia2015_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_Psixologia_i_pedagogica_VSH2g_FizikaiAstronomia2016_zaoch_20062016.pdf
│   │   │   ├── Annot_Sovremenniye_problemi_economiki2g_FizikaiAstronomia2015_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_Sovremenniye_problemi_economiki2g_FizikaiAstronomia2016_2006201.pdf
│   │   │   ├── Annot_Theoriya_i_methodologia_exp_issled1g_FizikaiAstronomia2015_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_Theoriya_i_methodologia_exp_issled1g_FizikaiAstronomia2016__zaoch_20062016.pdf
│   │   │   └── Annot_TPSA_03.06.01_FiziAstr2015_03062015.pdf
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   ├── Graph_010407FKS_02062015.pdf
│   │   │   └── Graph_010407FKS_zaoch_18062016.pdf
│   │   ├── Metod_doc
│   │   │   ├── Posloinyi_Rost.pdf
│   │   │   └── Struktura_kristallov_kvazikristallov.pdf
│   │   ├── OP
│   │   │   ├── OPOP_03.06.01.FizAstr_01.04.07FKS15_18062015.pdf
│   │   │   ├── OPOP_03.06.01.FizAstr_01.04.07FKS16_zaoch_20062016_1.pdf
│   │   │   └── OPOP_03.06.01.FizAstr_01.04.07FKS16_zaoch_20062016.pdf
│   │   ├── Praktiki
│   │   │   ├── Pr_03.06.01_Aspir_NID_03062015.pdf
│   │   │   ├── Pr_03.06.01_Aspir_NID_zaoch_20062016.pdf
│   │   │   ├── Pr_03.06.01_Aspir_Podgotovka_NKR_03062015.pdf
│   │   │   ├── Pr_03.06.01_Aspir_Podgotovka_NKR_zaoch_20062016.pdf
│   │   │   ├── Pr_NID_010407FKS_03062015.pdf
│   │   │   ├── Pr_NID_010407_FKS_zaoch_20062016.pdf
│   │   │   ├── Pr_Ped_010407FKS_03062015.pdf
│   │   │   └── Pr_Ped_010407_FKS_zaoch_20062016.pdf
│   │   ├── Pr_GIA
│   │   │   ├── PR_GIA_03.06.01FiziAstr_01.04.07FKS_03062015.pdf
│   │   │   └── PR_GIA_03.06.01FiziAstr_01.04.07FKS_zaoch_20062016.pdf
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── 2015
│   │   │   │   ├── RP_FizikiaKondensirovannogoSostoyaniya4g_FizikaiAstronomia2015_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── RP_FTTS2g_FizikaiAstronomia2015_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── RP_Inform_tegh_v_nauke_i_obraz1g_FizikaiAstronomia2015_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── RP_Inostraniy_yazik_english1g2015_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── RP_Istoriya_i_philosophy_nauki1g_FizikaiAstronomia2015_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── RP_MDMUiModelPR2g_FizikaiAstronomia2015_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── RP_MiPOvFKS2g_FizikaiAstronomia2015_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── RP_Normativno-pravoviye_osnovi_VO2g_FizikaiAstronomia2015_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── RP_Psixologia_i_pedagogica_VSH2g_FizikaiAstronomia2015_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── RP_Sovremenniye_problemi_economiki2g_FizikaiAstronomia2015_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── RP_Theoriya_i_methodologia_exp_issled1g_FizikaiAstronomia2015_03062015.pdf
│   │   │   │   └── RP_TheoriyaiPraktikaStrukturnogoAnaliza2g_FizikaiAstronomia2015_03062015.pdf
│   │   │   └── 2016
│   │   │       ├── RP_FKS_FiziAstr_030601_zaoch_201016.pdf
│   │   │       ├── RP_FSST_FiziAstr_030601_zaoch_201016.pdf
│   │   │       ├── RP_Inform_tegh_v_nauke_i_obraz1g_FizikaiAstronomia2016_zaoch_20062016.pdf
│   │   │       ├── RP_Inostraniy_yazik_english1g2016_zaoch_20062016.pdf
│   │   │       ├── RP_Istoriya_i_philosophy_nauki1g_FizikaiAstronomia2016_zaoch_20062016.pdf
│   │   │       ├── RP_MDMUiPR_FiziAstr_030601_zaoch_201016.pdf
│   │   │       ├── RP_MiPOvFKS_FiziAstr_030601_zaoch_201016.pdf
│   │   │       ├── RP_Normativno-pravoviye_osnovi_VO2g_FizikaiAstronomia2016_zaoch_20062016.pdf
│   │   │       ├── RP_Psixologia_i_pedagogica_VSH2g_FizikaiAstronomia2016_zaoch_20062016.pdf
│   │   │       ├── RP_Sovremenniye_problemi_economiki2g_FizikaiAstronomia2016_zaoch_20062016.pdf
│   │   │       ├── RP_Theoriya_i_methodologia_exp_issled1g_FizikaiAstronomia2016_zaoch_20062016.pdf
│   │   │       └── RP_TiPSA_FiziAstr_030601_zaoch_201016.pdf
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       ├── Ucheb_plan_030601FizIAstr15_03062015.pdf
│   │       └── Ucheb_plan_030601FizIAstr16_zaochnaya_17062016.pdf
│   ├── 01.04.13
│   │   ├── Annot
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OP
│   │   ├── Praktiki
│   │   ├── R_prog
│   │   └── Ucheb_plan
│   └── 01.04.21
│       ├── Annot
│       │   ├── Annot_InYazEN_030601LF_050615.PDF
│       │   ├── Annot_IstFilNauki_030601LF_050615.PDF
│       │   ├── Annot_PsihPedagVSh_030601LF_050615.PDF
│       │   └── Annot_SovrProblEkon_030601LF_050615.PDF
│       ├── Kalend_uch_grafik
│       │   ├── KP_030601LF_2014.pdf
│       │   ├── KP_030601LF_2015.pdf
│       │   └── KP_030601LF_2016.pdf
│       ├── Metod_doc
│       │   ├── Metod_VKR.pdf
│       │   └── Plan_NI_prakt_asp_010421.docx
│       ├── OP
│       │   └── OPOP_030601LF_180615.PDF
│       ├── Praktiki
│       ├── R_prog
│       │   ├── Rab_Prog_FizNeklasSostVesch_030601LF_050615.PDF
│       │   ├── Rab_Prog_IiFN_030601LF_050615.PDF
│       │   ├── Rab_Prog_InYaz_EN__030601LF_050615.PDF
│       │   ├── Rab_Prog_ITNO_030601LF_050615.PDF
│       │   ├── Rab_Prog_KvantOpt_030601LF_050615.PDF
│       │   ├── Rab_Prog_LazFiz_030601LF_050615.PDF
│       │   ├── Rab_Prog_NPOVO_030601LF_050615.PDF
│       │   ├── Rab_Prog_PsihPedagVSh_030601LF_050615.PDF
│       │   ├── Rab_Prog_SovrProbEkon_030601LF_050615.PDF
│       │   ├── Rab_Prog_TMEI_030601LF-14-15-16_030615.PDF
│       │   ├── Rab_Prog_UprKach_030601LF_050615.PDF
│       │   ├── RabProg_UprKach_030601LF_05062015.PDF
│       │   ├── Rab_Prog_VychFiz_030601LF_050615.PDF
│       │   └── Rab_Prog_VzaimLazPoleiSVesch_030601LF_050615.PDF
│       └── Ucheb_plan
│           ├── Ucheb_plan_030601LF-14_03062015.PDF
│           ├── Ucheb_plan_030601LF-15_03062015.PDF
│           └── Ucheb_plan_030601LF-16_17062016.PDF
├── 04.06.01
│   ├── 02.00.02
│   │   ├── Annot
│   │   │   ├── 2014
│   │   │   │   ├── RabProg_AnalitChem_AnalitChem_18062015.pdf
│   │   │   │   ├── RabProg_ChromatMetAnal_AnalitChem_18062015.pdf
│   │   │   │   ├── RabProg_InfTechNaukObraz_AnalitChem_18062015.pdf
│   │   │   │   ├── RabProg_InYaz_AnalitChem_18062015.pdf
│   │   │   │   ├── RabProg_IstFilNauk_AnalitChem_18062015.pdf
│   │   │   │   ├── RabProg_MassSpecMetIssled_AnalitChem_18062015.pdf
│   │   │   │   ├── RabProg_NormPravOsnVO_AnalitChem_18062015.pdf
│   │   │   │   ├── RabProg_PsichPedVShcool_AnalitChem_18062015.pdf
│   │   │   │   ├── RabProg_SovrProbChemAnalitControl_AnalitChem_18062015.pdf
│   │   │   │   ├── RabProg_SovrProbEcon_AnalitChem_18062015.pdf
│   │   │   │   ├── RabProg_UpravKachestv_AnalitChem_18062015.pdf
│   │   │   │   └── RabProg_ValidMetodAnaliz_AnalitChem_18062015.pdf
│   │   │   └── 2016
│   │   │       ├── Annot_AnalitChem_AnalitChem_03062015.pdf
│   │   │       ├── Annot_ChromatMetAnaliz_AnalitChem_03062015.pdf
│   │   │       ├── Annot_IstFilNauk_AnalitChem_03062015.pdf
│   │   │       ├── Annot_MassSpectrMetAnaliz_AnalitChem_03062015.pdf
│   │   │       ├── Annot_SovrProbChemAnalitControl_AnalitChem_03062015.pdf
│   │   │       ├── Annot_SovrProbEcon_AnalitChem_03062015.pdf
│   │   │       ├── Annot_UpravKach_AnalitChem_03062015.pdf
│   │   │       └── Annot_ValidMetAnaliz_AnalitChem_03062015.pdf
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   ├── Graf_AnalitChem_30072014_A2016.pdf
│   │   │   └── Graf_AnalitChem_30072014.pdf
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OP
│   │   │   ├── OPOP_AnalitChem_2015.pdf
│   │   │   └── OPOP_AnalitChem_2016.pdf
│   │   ├── Praktiki
│   │   │   ├── Prog_NauIssledPract_AnalitChem_18062015.pdf
│   │   │   └── Prog_PedPract_AnalitChem_18062015.pdf
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── 2014
│   │   │   │   ├── Annot_AnalitChem_AnalitChem_18062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_ChromatMetAnaliz_AnalitChem_18062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_MassSpectMetAnaliz_AnalitChem_18062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_SovrProbChemAnalitKontrol_AnalitChem_18062015.pdf
│   │   │   │   └── Annot_ValidMetAnaliz_AnalitChem_18062015.pdf
│   │   │   ├── 2016
│   │   │   │   ├── RabProg_AnalitChem_AnalitChem_20062016.pdf
│   │   │   │   ├── RabProg_ChromatMetAnaliz_AnalitChem_20062016.pdf
│   │   │   │   ├── RabProg_InYaz_AnalitChem_20062016.pdf
│   │   │   │   ├── RabProg_IstFilNauk_AnalitChem_20062016.pdf
│   │   │   │   ├── RabProg_MassSpectrMetAnaliz_AnalitChem_20062016.pdf
│   │   │   │   ├── RabProg_NormPravOsnVO_20062016.pdf
│   │   │   │   ├── RabProg_SovrProbChemAnalitContr_AnalitChem_20062016.pdf
│   │   │   │   ├── RabProg_SovrProbEcon_AnalitChem_20062016.pdf
│   │   │   │   └── RabProg_ValMetAnaliz_AnalitChem_20062016.pdf
│   │   │   ├── analitika_2014.pdf
│   │   │   └── analitika_2016.pdf
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       ├── analitika_2014.pdf
│   │       ├── analitika_2016-1.pdf
│   │       └── analitika_2016.pdf
│   ├── 02.00.04
│   │   ├── Annot
│   │   │   ├── Annot_DiffTvTela_FizChem_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_FizChem_FizChem_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_FizChemMech_FizChem_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_IstFilNauk_FizChem_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_KollChem_FizChem_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_PsichPedVShcoll_FizChem_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_SovrProblEconoml_FizChem_03062015.pdf
│   │   │   └── Annot_UpravKach_FizChem_03062015.pdf
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   ├── Graf_FizChem_30072014_F1.pdf
│   │   │   └── Graf_FizChem_30072014.pdf
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OP
│   │   │   └── OROP_040601_18062015.pdf
│   │   ├── Praktiki
│   │   │   ├── Prog_NauIssledPract_FizChem_05062015.pdf
│   │   │   └── Prog_NauPedPract_FizChem_05062015.pdf
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── RabProg_DiffuzTvTela_FizChem_05062015.pdf
│   │   │   ├── RabProg_FizChem_FizChem_05062015.pdf
│   │   │   ├── RabProg_FizChemMech_FizChem_05062015.pdf
│   │   │   ├── RabProg_InYazAng_FizChem_05062015.pdf
│   │   │   ├── RabProg_InYazNem_FizChem_05062015.pdf
│   │   │   ├── RabProg_IstFilNauk_FizChem_05062015.pdf
│   │   │   ├── RabProg_KollChem_FizChem_05062015_01.pdf
│   │   │   ├── RabProg_KollChem_FizChem_05062015.pdf
│   │   │   ├── RabProg_NormPravOsnVO_FizChem_05062015.pdf
│   │   │   ├── RabProg_PhyzChemMech_040401_281015.pdf
│   │   │   ├── RabProg_SovrProbEcon_FizChem_05062015.pdf
│   │   │   └── RabProg_UprKach_FizChem_05062015.pdf
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       ├── fiz_khimija_2014.pdf
│   │       └── fiz_khimija_2015.pdf
│   └── 02.00.06
│       ├── Annot
│       ├── Kalend_uch_grafik
│       ├── Metod_doc
│       ├── OP
│       ├── Praktiki
│       ├── R_prog
│       └── Ucheb_plan
├── 05.06.01
│   └── 03.02.08
│       ├── Annot
│       ├── Kalend_uch_grafik
│       │   ├── 14_Graf_050601_2014.pdf.PDF
│       │   └── 15_Graf_050601_2015.pdf.PDF
│       ├── Metod_doc
│       ├── OP
│       │   ├── 14_OOP_050601_18106015.pdf.PDF
│       │   └── 15_OOP_050601_18106015.pdf.PDF
│       ├── Praktiki
│       │   ├── 14-15_Prakt_NIP_050601_03062015.pdf.PDF
│       │   └── 14-15_Prakt_PP_050601_03062015.pdf.PDF
│       ├── R_prog
│       │   ├── 14-15_Rab_prog_050601_IT_03062015.pdf.PDF
│       │   ├── 14-15_Rab_prog_BioStat_050601_03062015.pdf.PDF
│       │   ├── 14-15_Rab_prog_EcoAyd_050601_03062015.pdf.PDF
│       │   ├── 14-15_Rab_prog_EcoMen_050601_03062015.pdf.PDF
│       │   ├── 14-15_Rab_prog_EcovBio_050601_03062015.pdf.PDF
│       │   ├── 14-15_Rab_prog_Eng_050601_03062015.pdf.PDF
│       │   ├── 14_15_Rab_prog_ExpIssl_050601_03062015.pdf.pdf
│       │   ├── 14-15_Rab_prog_Fil_050601_03062015.pdf.PDF
│       │   ├── 14-15_Rab_prog_GIS_050601_03062015.pdf.PDF
│       │   ├── 14_15_Rab_prog_InfTeh_050601_03062015.pdf.pdf
│       │   ├── 14-15_Rab_prog_NPOVO_050601_03062015.pdf.PDF
│       │   ├── 14-15_Rab_prog_Psih_i_Ped_050601_03062015.pdf.PDF
│       │   ├── 14-15_Rab_prog_SPE_060601_03062015.pdf.PDF
│       │   ├── 14-15_Rab_prog_TMEI_0050401_03062015.pdf.pdf
│       │   └── 14_Rab_prog_YK_050601_03062015.pdf.PDF
│       └── Ucheb_plan
│           ├── 14_Ucheb_plan_050601_03062014.pdf.PDF
│           ├── 14_Ucheb_plan_050601_03062015.pdf.PDF
│           ├── 15_Ucheb_plan_050601_03062015.pdf_01.PDF
│           └── 15_Ucheb_plan_050601_03062015.pdf.PDF
├── 06.06.01
│   ├── 03.01.04
│   │   ├── Annot
│   │   ├── BEH_ANATOMIJA_01.docx
│   │   ├── BEH_ANATOMIJA.docx
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OP
│   │   ├── Praktiki
│   │   ├── R_prog
│   │   └── Ucheb_plan
│   ├── 03.01.06
│   │   ├── Annot
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OP
│   │   ├── Praktiki
│   │   ├── R_prog
│   │   └── Ucheb_plan
│   ├── 03.02.05
│   │   ├── Annot
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OP
│   │   ├── Praktiki
│   │   ├── R_prog
│   │   └── Ucheb_plan
│   ├── 03.02.08
│   │   ├── Annot
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   └── 16_Graf_060601_2016.pdf.PDF
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OP
│   │   │   ├── 16_OOP_060601_15092016.pdf.PDF
│   │   │   ├── 16_OOP_060601_15096016.pdf.PDF
│   │   │   └── 17_OOP_060601_15092016.pdf
│   │   ├── Praktiki
│   │   │   ├── 16_Prakt_NIP_060601_19062015.pdf.PDF
│   │   │   ├── 16_Prakt_PP_060601_19062015.pdf.PDF
│   │   │   ├── 17_Prakt_NIP_060601_19062015.pdf.PDF
│   │   │   └── 17_Prakt_PP_060601_19062015.pdf.PDF
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── 16-17_Rab_prog_060601_PP_019062016.pdf
│   │   │   ├── 16-17_Rab_prog_BioStat_060601_19062015.pdf
│   │   │   ├── 16-17_Rab_prog_EcoAyd_060601_19062015.pdf
│   │   │   ├── 16-17_Rab_prog_EcoMen_060601_19062015.pdf
│   │   │   ├── 16-17_Rab_prog_EcovBio_060601_19062015.pdf
│   │   │   ├── 16-17_Rab_prog_Eng_060601_19062016.pdf
│   │   │   ├── 16-17_Rab_prog_Filos_060601_1906201.pdf
│   │   │   ├── 16-17_Rab_prog_GIS_060601_19062015.pdf
│   │   │   ├── 16-17_Rab_prog_InfTeh_060601_19062016.pdf
│   │   │   ├── 16-17_Rab_prog_NPOVO_060601_19062016.pdf
│   │   │   ├── 16-17_Rab_prog_SPE_060601_19062016.pdf
│   │   │   ├── 16-17_Rab_prog_TMEI_0050401_20062016.pdf
│   │   │   ├── 16_Rab_prog_060601_PP_019062016.pdf.PDF
│   │   │   ├── 16_Rab_prog_BioStat_060601_19062015.pdf.PDF
│   │   │   ├── 16_Rab_prog_EcoAyd_060601_19062015.pdf.PDF
│   │   │   ├── 16_Rab_prog_EcoMen_060601_19062015.pdf.PDF
│   │   │   ├── 16_Rab_prog_EcovBio_060601_19062015.pdf.PDF
│   │   │   ├── 16_Rab_prog_Eng_060601_19062016.pdf.PDF
│   │   │   ├── 16_Rab_prog_ExpIssl_060601_19062016.pdf.pdf
│   │   │   ├── 16_Rab_prog_Filos_060601_1906201.pdf.PDF
│   │   │   ├── 16_Rab_prog_GIS_060601_19062015.pdf.PDF
│   │   │   ├── 16_Rab_prog_InfTeh_060601_19062016.pdf.pdf
│   │   │   ├── 16_Rab_prog_NPOVO_060601_19062016.pdf.pdf
│   │   │   ├── 16_Rab_prog_SPE_060601_19062016.pdf.PDF
│   │   │   └── 16_Rab_prog_TMEI_0050401_20062016.pdf.pdf
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       └── 16_Ucheb_plan_050601_17062016.pdf.PDF
│   ├── 03.02.13
│   │   ├── Annot
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OP
│   │   ├── Praktiki
│   │   ├── R_prog
│   │   └── Ucheb_plan
│   └── 03.03.01
│       ├── Annot
│       ├── Kalend_uch_grafik
│       │   ├── Kalend_uch_grafik_2014.pdf
│       │   └── Kalend_uch_grafik_2015.pdf
│       ├── Metod_doc
│       │   ├── 8_dekabrjaPedagogicheskaja_innovatika_XX_veka.pdf
│       │   ├── Batocyrenova_T.E._i_dr._Uch._pos._zdorove_stud.pdf
│       │   ├── Batocyrenova_T.E._monografija.pdf
│       │   ├── Fradkin_FA_Maket.pdf
│       │   ├── Obrazovanie_v_sovr_polik.mire_s_pred._i_zakl..pdf
│       │   ├── Romanova._Monografija.pdf
│       │   └── Sravgt.obrazov.pdf
│       ├── OP
│       │   └── OPOP__Aspirantura_.pdf
│       ├── Praktiki
│       ├── R_prog
│       │   ├── Fiziologija.pdf
│       │   ├── Programma_nauch_issledovanii.pdf
│       │   ├── Progr_Gos_attestacii.pdf
│       │   ├── Rab_prog_Aspir__Adapta_k_myshech_dejat_i_funkcion_rezervy_organizma.pdf
│       │   ├── Rab_prog_Aspirantura_Upravlenie_kachestvom.pdf
│       │   ├── Rab_prog_Aspir__Fiziologija_kardiorespiratornoi_sistemy.pdf
│       │   ├── Rab_prog_Aspir__Fiziologija_vysshei_nervnoi_dejatelnosti.pdf
│       │   ├── Rab_prog_Aspir_Informac_tekhnologii_v_nauke_i_obr_.pdf
│       │   ├── Rab_prog_Aspir_Nauchno-issledovat_praktiki_1.pdf
│       │   ├── Rab_prog_Aspir_Pedagogicheskaja__praktika_1__3_.pdf
│       │   ├── Rab_prog_Aspir__Problema_adaptacii_i_uchenie_o_zdorove_.pdf
│       │   ├── Rab_prog_Aspir_Progr_nauch_issledovanii_1.pdf
│       │   ├── Rab_prog_Aspir_Sovremennye_probl_ehkonomiki_.pdf
│       │   ├── Rab_prog__Informac_tekhnolog_v_nauke_i_obraz.pdf
│       │   ├── Rab_prog__In_jazyk_ang.pdf
│       │   ├── Rab_prog__In_jazyk_nem.pdf
│       │   ├── Rab_prog_Normativno-pravovye_osnovy_vysshego_obrazovanija.pdf
│       │   ├── Rab_progr_ASPIR_In_jaz_ang__2014__15__16.pdf
│       │   ├── Rab_progr_ASPIR_In_jaz_nem__2014__15__16.pdf
│       │   ├── Rab_progr_ASPIR_Istorija_i_fil_nauki_2014__15__16.pdf
│       │   ├── Rab_progr_ASPIR_Psikhologija_i_ped_vysshe.pdf
│       │   ├── Rab_prog_Upravlenie_kachestvom_2014-15.pdf
│       │   ├── Rab_prog__Upravlenie_kachestvom.pdf
│       │   └── Teorija_i_metodologija_ehksper_issledovanii.pdf
│       └── Ucheb_plan
│           ├── UP__Aspirantura_2014.pdf
│           └── UP__Aspirantura_2015.pdf
├── 08.06.01
│   ├── 05.23.01
│   │   ├── Annot
│   │   │   ├── An._Metal_k-cii_14.15.16_08.06.01.pdf
│   │   │   ├── annot08.06.01_2016_angliiskii.pdf
│   │   │   ├── annot08.06.01_2016_Francuz.pdf
│   │   │   ├── annot08.06.01_2016_sovremennye_problemy_ehkonomiki14_15_16.pdf
│   │   │   ├── annot08.06.01_2016_sovremennye_problemy_ehkonomiki.pdf
│   │   │   ├── Annot_ADK_08.06.01_SK_04062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_GBK_08.06.01_SK_04062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_ITvNiO_08.06.01_SK_04062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_ITvNiO_08.06.01_SK_21062016.pdf
│   │   │   ├── Annot_KDP_08.06.01_SK_04062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_MK_08.06.01_SK_04062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_SKZS_08.06.01_SK_04062015.pdf
│   │   │   ├── An._STr-nye_k-cii_zd_i_s_2016_08.06.01_zaoch.pdf
│   │   │   └── An._ZHel.b-nye_k-cii_14.15.16_08.06.01.pdf
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   ├── Asp14.pdf
│   │   │   ├── Asp15.pdf
│   │   │   ├── Asp16.pdf
│   │   │   ├── Asp16_z_.pdf
│   │   │   ├── Kalend_uch_grafik_SKZS_14_08.06.01_SK_02.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Kalend_uch_grafik_SKZS_15_08.06.01_SK_02.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Kalend_uch_grafik_SKZS_16_08.06.01_SK_16.06.2016.pdf
│   │   │   ├── Kalend_uch_grafik_SKZS_z16_08.06.01_SK_17.06.2016.pdf
│   │   │   ├── Kalend_uch_grafik_TTS_08.06.01_SK_02.06.2014.pdf
│   │   │   ├── Kalend_uch_grafik_TTS_08.06.01_SK_02.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Kalend_uch_grafik_TTS_08.06.01_SK_17.06.2016.pdf
│   │   │   └── Kalend_uch_grafik_TTS_z_08.06.01_SK_17.06.2016.pdf
│   │   ├── Metod_doc
│   │   │   ├── Method_StroyMech_08.06.01_SM_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Method_StroyMech2_08.06.01_SM_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Metod_dok_EOkldpe_01.pdf
│   │   │   ├── Metod_dok_EOkldpe.pdf
│   │   │   ├── Metod_dok_GBiKK.pdf
│   │   │   ├── Metod_dok_KADK_1-39.pdf
│   │   │   ├── Metod_dok_KADK_40-87.pdf
│   │   │   ├── Metod_dok_KADK_88-123.pdf
│   │   │   ├── metod_posob_aspir.pdf
│   │   │   ├── programma_minimum.pdf
│   │   │   ├── prog_sovrem_ekonom.pdf
│   │   │   └── Uchebno-metodich._rabota_v_universitete.pdf
│   │   ├── OP
│   │   │   ├── OPOP_2014_aspiranty.pdf
│   │   │   ├── OPOP_2015_aspiranty.pdf
│   │   │   ├── OPOP_2016_17_aspiranty.pdf
│   │   │   ├── OPOP_2016_aspiranty.pdf
│   │   │   ├── OPOP_PZ_08.06.01_2014.pdf
│   │   │   ├── OPOP_PZ_08.06.01_2015.pdf
│   │   │   ├── OPOP_PZ_08.06.01_2016.pdf
│   │   │   └── OPOP_PZ_z_08.06.01_2016.pdf
│   │   ├── Praktiki
│   │   │   ├── nauchno-isl.pr.asp.ochnaja.pdf
│   │   │   ├── nauchno-isl.pr.asp.zaochnaja.pdf
│   │   │   ├── NIRS_17_08.06.01_SK_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── NIR_z_17_Aspirantura.pdf
│   │   │   ├── Praktiki_nauchn_08.06.01_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Praktiki_nauchn_16_08.06.01_SK_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Praktiki_nauchn_17_08.06.01_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Praktiki_nauchn_z_08.06.01_20.06.2016.pdf
│   │   │   ├── Praktiki_nauchn_z_16_08.06.01_SK_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Praktiki_nauchn_z_17_08.06.01_20.06.2016.pdf
│   │   │   ├── Praktiki_ped_08.06.01_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Praktiki_ped_16_08.06.01_SK_04.06.2015.pdf
│   │   │   └── Praktiki_ped_o_z_17_08.06.01_04.06.2015.pdf
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── NIR_Aspiranty.pdf
│   │   │   ├── NIR_Aspiranty_zaochka.pdf
│   │   │   ├── NIRS_15_08.06.01_SK_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── NIR_zaoch_Aspirantura_2015_2016.pdf
│   │   │   ├── Prog_gos_itog_attestatciya_2015.pdf
│   │   │   ├── R_prog_ADK_08.06.01_SK_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── R_prog_ADK_17_08.06.01_SK_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── R_prog_ADK_Z_08.06.01_SK_21.06.16.pdf
│   │   │   ├── R_prog_ADK_Z_17_08.06.01_SK_21.06.16.pdf
│   │   │   ├── R_prog_GBK_08.06.01_SK_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── R_prog_GBK_17_08.06.01_SK_04.06.15_01.pdf
│   │   │   ├── R_prog_GBK_17_08.06.01_SK_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── R_prog_GBK_Z_08.06.01_SK_21.06.16.pdf
│   │   │   ├── R_prog_GBK_Z_17_08.06.01_SK_21.06.16.pdf
│   │   │   ├── R_prog_IiFN_14_08.06.01_SK_03.06.2015.pdf
│   │   │   ├── R_prog_IiFN_15_08.06.01_SK_03.06.2015.pdf
│   │   │   ├── R_prog_IiFN_16_08.06.01_SK_03.06.2015.pdf
│   │   │   ├── R_prog_IiFN_17_08.06.01_SK_03.06.2015.pdf
│   │   │   ├── R_prog_IiFN_z_16_08.06.01_SK_21.06.2016.pdf
│   │   │   ├── R_prog_IiFN_z_17_08.06.01_SK_21.06.2016.pdf
│   │   │   ├── R_prog_IJA_08.06.01_IJPK_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── R_prog_IJA_17_08.06.01_IJPK_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── R_prog_IJA_Z_08.06.01_IJPK_21.06.16.pdf
│   │   │   ├── R_prog_IJA_Z_17_08.06.01_IJPK_21.06.16.pdf
│   │   │   ├── R_prog_IJF_08.06.01_IJPK_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── R_prog_IJF_17_08.06.01_IJPK_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── R_prog_IJF_Z_08.06.01_IJPK_21.06.16.pdf
│   │   │   ├── R_prog_IJF_Z_17_08.06.01_IJPK_21.06.16.pdf
│   │   │   ├── R_prog_ITvNiO_08.06.01_SK_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── R_prog_ITvNiO_17_08.06.01_SK_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── R_prog_ITvNiO_Z_08.06.01_SK_21.06.16.pdf
│   │   │   ├── R_prog_ITvNiO_Z_17_08.06.01_SK_21.06.16.pdf
│   │   │   ├── R_prog_KDP_08.06.01_SK_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── R_prog_KDP_17_08.06.01_SK_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── R_prog_KDP_Z_08.06.01_SK_21.06.16.pdf
│   │   │   ├── R_prog_KDP_Z_17_08.06.01_SK_21.06.16.pdf
│   │   │   ├── R_prog_KiDiP_z_16_08.06.01_SK_21.06.2016.pdf
│   │   │   ├── R_prog_MK_08.06.01_SK_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── R_prog_MK_17_08.06.01_SK_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── R_prog_MK_Z_08.06.01_SK_21.06.16.pdf
│   │   │   ├── R_prog_MK_Z_17_08.06.01_SK_21.06.16.pdf
│   │   │   ├── R_prog_NPOvS_14_08.06.01_SK_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── R_prog_NPOvS_15_08.06.01_SK_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── R_prog_NPOvS_16_08.06.01_SK_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── R_prog_NPOvS_17_08.06.01_SK_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── R_prog_NPOvS_z_16_08.06.01_SK_21.06.2016.pdf
│   │   │   ├── R_prog_NPOvS_z_17_08.06.01_SK_21.06.2016.pdf
│   │   │   ├── R_prog_PiPVSh_16_08.06.01_SK_21.06.2015.pdf
│   │   │   ├── R_prog_PiPVSh_17_08.06.01_SK_21.06.2015.pdf
│   │   │   ├── R_prog_PPVCH_Z_17_08.06.01_ESU_21.06.16.pdf
│   │   │   ├── R_prog_PPVSH_08.06.01_P_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── R_prog_SKZS_08.06.01_SK_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── R_prog_SKZS_17_08.06.01_SK_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── R_prog_SKZS_Z_08.06.01_SK_21.06.16.pdf
│   │   │   ├── R_prog_SKZS_Z_17_08.06.01_SK_21.06.16.pdf
│   │   │   ├── R_prog_SPE_08.06.01_ESU_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── R_prog_SPE_17_08.06.01_ESU_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── R_prog_SPE_Z_08.06.01_ESU_21.06.16.pdf
│   │   │   ├── R_prog_SPE_Z_17_08.06.01_ESU_21.06.16.pdf
│   │   │   ├── R_prog_TMEE_17.pdf
│   │   │   ├── R_prog_UK_08.06.01_UKTR_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── R_prog_UK_17_08.06.01_UKTR_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── R_prog_Z_17_TMEI.pdf
│   │   │   ├── teorija_i_metod..pdf
│   │   │   └── teorija_i_metod._zaochka.pdf
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       ├── kalendar.grafik.2014.pdf
│   │       ├── kalendar.grafik.2015.pdf
│   │       ├── kalendar.grafik.2016.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan__2014_08.06.01_CK_02.06.2015.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan_2014_08.06.01_CK_02.06.2015.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan__2015_08.06.01_CK_02.06.2015.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan_2015_08.06.01_CK_02.06.2015.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan__2016_4g_08.06.01_CK_02.06.2015.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan_2016_4g_08.06.01_CK_02.06.2015.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan_2016_5g_08.06.01_CK_02.06.2015.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan__2016_5g_Z_08.06.01_CK_02.06.2015.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan_2017_4g_08.06.01_CK.pdf
│   │       └── Ucheb_plan_2017_z_5g_08.06.01_CK.pdf
│   ├── 05.23.05
│   │   ├── Annot
│   │   │   ├── Annot_Info_tech_08.06.01_SM_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Annot_InYaz_08.06.01_SM_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Annot_Istor_i_filos_08.06.01_SM_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Annot_PsyhPed_08.06.01_SM_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Annot_Sopromat_08.06.01_SM_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Annot_SovrProbEcon_08.06.01_SM_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Annot_Stroymat_08.06.01_SM_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Annot_Stroy_Mech_08.06.01_SM_04.06.2015.pdf
│   │   │   └── Annot_Teplo_tech_08.06.01_SM_04.06.2015.pdf
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   └── Graf_08.06.01_SM_03.06.2015.pdf
│   │   ├── Metod_doc
│   │   │   ├── Method_sovr_probl_econ.pdf
│   │   │   ├── Method_StroyMech_08.06.01_SM_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Method_StroyMech2_08.06.01_SM_04.06.2015.pdf
│   │   │   └── metod_Istor_i_filos.pdf
│   │   ├── OP
│   │   │   └── OOP_08.06.01_SM_16.06.2015.pdf
│   │   ├── Praktiki
│   │   │   ├── programma_nauch._issled_praktiki_Korobov_01.pdf
│   │   │   └── Programma_ped_praktiki_Korobov.pdf
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── Rab_prog_Info_tech_08.06.01_SM_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_InYaz_08.06.01_SM_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_Istor_i_filos_08.06.01_SM_03.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_NormPravOsnovy_08.06.01_SM_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_PsyhPed_08.06.01_SM_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_SoproMat_08.06.01_SM_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_SovrProbEcon_08.06.01_SM_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_StrM_08.06.01_SM_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_StroyMat_08.06.01_SM_04.06.2015.pdf
│   │   │   └── Rab_prog_TRMSS_08.06.01_SM_04.06.2015.pdf
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       ├── Uchebnyi_plan_08.06.01_Aspirantura_2015_SM..pdf
│   │       └── Ucheb_plan_08.06.01_SM_03.06.2015.pdf
│   ├── 05.23.08
│   │   ├── Annot
│   │   │   ├── 03.03_Asp_ANNOT_Marketing_i_menedzhment_stroitelnykh_organizacii.pdf
│   │   │   ├── 03.03_Asp_ANNOT_Organizacija_i_tekhnologija_monolitnogo_stroitelstva.pdf
│   │   │   ├── 03.03_Asp_ANNOT_Tekhnologija_i_organizacija_stroitelstva.pdf
│   │   │   ├── 04.04_ASP_ANNOT_Istorija_i_filosofija_nauki.pdf
│   │   │   ├── 04.04_ASP_ANNOT_Marketing_i_menedzhment_stroitelnykh_org.pdf
│   │   │   ├── 04.04_ASP_ANNOT__Org_i_tekhn_str_domostroitelstva.pdf
│   │   │   ├── 04.04_ASP_ANNOT_Psikhologija.pdf
│   │   │   ├── 04.04_ASP_ANNOT_Tekhnologija_i_org_stroitelstva.pdf
│   │   │   ├── 04.04_ASP_ANNOT_Teorija_i_metodologija_ehksp_issledovanii.pdf
│   │   │   └── Annotacija_sovrem._problemy_ehkonomiki_aspirant_ochka.pdf
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   ├── Asp_2015_Kalendarnyi_grafik.pdf
│   │   │   ├── Aspirantura_grafik_2014_gor.pdf
│   │   │   └── Aspirantura_grafik.pdf
│   │   ├── Metod_doc
│   │   │   ├── metod_posob_aspir.pdf
│   │   │   └── prog_sovrem_ekonom.pdf
│   │   ├── OP
│   │   │   ├── osn_prof_obraz_progr2014_01.pdf
│   │   │   ├── osn_prof_obraz_progr2014.pdf
│   │   │   └── osn_prof_obraz_progr2015.pdf
│   │   ├── Praktiki
│   │   │   ├── Prog_pedagi_praktik_2.pdf
│   │   │   ├── Programma_nauchno-issledovatelskoi_praktiki_Aspirantura_4_god_ochnaja.pdf
│   │   │   ├── Programma_nauchno-issledovatelskoi_praktiki_Aspirantura_5_god_zaochn.pdf
│   │   │   ├── Programma_pedagogichekoi_proaktiki_Aspirantura_Ochnaja.pdf
│   │   │   └── Programma_pedagogichekoi_proaktiki_Aspirantura_Zaochnaja.pdf
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── 02.03_asp_RP_Tekhnologija_i_organizacija_stroitelstva.pdf
│   │   │   ├── 02.03_asp_RP_Upravlenie_kachestvom.pdf
│   │   │   ├── 07.03_Asp_RP_2014_Sertifikacija_v_stroitelstve.pdf
│   │   │   ├── 07.03_Asp_RP_2015_Sertifikacija_v_stroitelstve.pdf
│   │   │   ├── 17.02_asp_2014_Informacionnye_tekhnologii_v_nauke_i_obrazovanii.pdf
│   │   │   ├── 30.03_ASP_GIA.pdf
│   │   │   ├── 30.03_ASP_PR_Nauchno_Issledovatelskaja_Poluchenie_prof_umenii.pdf
│   │   │   ├── 30.03_ASP_PR_Pedagogicheskaja_Poluchenie_prof_umenii.pdf
│   │   │   ├── 30.03_ASP_RP_Nauchno_Issledovatelskaja_dejatelnost.pdf
│   │   │   ├── 30.03_ASP_RP_Teorija_i_metodologija_ehksperimentalnykh_issledovanii.pdf
│   │   │   ├── Rab_Pr_istorija_i_filosofija_nauki_aspirant_ochka.pdf
│   │   │   ├── Rp_angl.jaz_aspirant_ochka.pdf
│   │   │   ├── RP_Investicii_i_podrjadnaja_dejatelnost_Aspirantura_ochnaja.pdf
│   │   │   ├── RP_IPD_-_kopija.pdf
│   │   │   ├── Rp_istorija_i_filosofija_nauki_aspirant_ochka.pdf
│   │   │   ├── Rp_norm.-pravovye_osnovy_vysshego_obrazovanija_aspirant_ochka.pdf
│   │   │   ├── RP_ochnaja_Marketing_i_menedzhment_stroitelnykh_organizacii_Aspirantura.pdf
│   │   │   ├── RP_ochnaja_Organizacija_i_tekhnologija_stroitelstva_monolitnogo_domostroenija_Aspirantura.pdf
│   │   │   ├── Rp_psikhologija_i_pedagogika_vysshei_shkoly_aspirant_ochka.pdf
│   │   │   ├── R_prog_IiFN_15_08.06.01_SK_03.06.2015.pdf
│   │   │   ├── R_prog_IJA_08.06.01_IJPK_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── R_prog_NPOvS_15_08.06.01_SK_04.06.2015.pdf
│   │   │   ├── R_prog_PPVSH_08.06.01_P_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── R_prog_SPE_08.06.01_ESU_04.06.15.pdf
│   │   │   ├── Rp_sovremennye_problemy_ehkonomiki_aspirant_ochka.pdf
│   │   │   ├── RP_Tekhnologija_i_organizacija_stroitelstva_Aspirantura_ochnaja.pdf
│   │   │   ├── Rp_upravlenie_kachestvom_aspirant_ochka.pdf
│   │   │   ├── RP_zaochnaja_Marketing_i_menedzhment_stroitelnykh_organizacii_Aspirantura.pdf
│   │   │   ├── RP_zaochnaja_Organizacija_i_tekhnologija_monolitnogo_domostroenija_Aspirantura.pdf
│   │   │   └── znfHFh9rnok.jpg
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       ├── aspir_15.pdf
│   │       ├── plan_aspir.pdf
│   │       ├── Uchebnyi_plan_2014_Aspirantura_gorizontalnyi.pdf
│   │       └── Uchebnyi_plan_Aspirantura.pdf
│   ├── 05.23.11
│   │   ├── Annot
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OP
│   │   ├── Praktiki
│   │   ├── R_prog
│   │   └── Ucheb_plan
│   └── 05.23.17
│       ├── Annot
│       ├── Kalend_uch_grafik
│       ├── Metod_doc
│       ├── OP
│       ├── Praktiki
│       ├── R_prog
│       └── Ucheb_plan
├── 09.06.01
│   ├── 05.13.01
│   │   ├── 2013_ISPI
│   │   │   ├── Annot
│   │   │   │   ├── Ann_IiFN_051301.pdf
│   │   │   │   ├── Ann_ITOvNiO_051301.pdf
│   │   │   │   ├── Ann_IY_051301.pdf
│   │   │   │   ├── Ann_MMS_051301.pdf
│   │   │   │   ├── Ann_NPOVO_051301.pdf
│   │   │   │   ├── Ann_PiPVS_051301.pdf
│   │   │   │   ├── Ann_PSUO_051301.pdf
│   │   │   │   ├── Ann_RIS_051301.pdf
│   │   │   │   ├── Ann_SAUiOI_051301.pdf
│   │   │   │   ├── Ann_SPE_051301.pdf
│   │   │   │   ├── Ann_TiMEI_051301.pdf
│   │   │   │   └── Ann_TPR_051301.pdf
│   │   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   │   └── 09.06.01_051301_16_KUG.pdf
│   │   │   ├── Metod_doc
│   │   │   ├── OP
│   │   │   ├── Praktiki
│   │   │   │   └── Ann_pr_NIR_051301.pdf
│   │   │   ├── R_prog
│   │   │   └── Ucheb_plan
│   │   │       ├── 09.06.01_Sist._analiz_Uchebnyi_plan_2016.pdf
│   │   │       └── UP_090601_2016.pdf
│   │   ├── 2014_ISPI
│   │   │   ├── Annot
│   │   │   │   ├── Ann_IiFN_051301.pdf
│   │   │   │   ├── Ann_ITOvNiO_051301.pdf
│   │   │   │   ├── Ann_IY_051301.pdf
│   │   │   │   ├── Ann_MMS_051301.pdf
│   │   │   │   ├── Ann_NPOVO_051301.pdf
│   │   │   │   ├── Ann_PiPVS_051301.pdf
│   │   │   │   ├── Ann_PSUO_051301.pdf
│   │   │   │   ├── Ann_RIS_051301.pdf
│   │   │   │   ├── Ann_SAUiOI_051301.pdf
│   │   │   │   ├── Ann_SPE_051301.pdf
│   │   │   │   ├── Ann_TiMEI_051301.pdf
│   │   │   │   ├── Ann_TPR_051301.pdf
│   │   │   │   └── Ann_UK_051301.pdf
│   │   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   │   └── 09.06.01_051301_14_KUG.pdf
│   │   │   ├── Metod_doc
│   │   │   ├── OP
│   │   │   │   ├── _090601_051301_OPOP_Ns_01.pdf
│   │   │   │   └── _090601_051301_OPOP_Ns.pdf
│   │   │   ├── Praktiki
│   │   │   │   ├── Ann_pr_NIR_051301.pdf
│   │   │   │   └── PEDprakt_annRP_051301.pdf
│   │   │   ├── R_prog
│   │   │   │   ├── GIA_Progr_090601_051301.pdf
│   │   │   │   ├── IJA_angliiskii.pdf
│   │   │   │   ├── IstorijaFilosofNauki.pdf
│   │   │   │   ├── ITvNiO_RP_090601_051301_2015_16.pdf
│   │   │   │   ├── MMS_RP_051301.pdf
│   │   │   │   ├── NID_RP_090601_051301.pdf
│   │   │   │   ├── NIRprakt_RP__051301.pdf
│   │   │   │   ├── Norm_pravovye_osnovy.pdf
│   │   │   │   ├── PEDprakt_RP_051301.pdf
│   │   │   │   ├── Psikhologija.pdf
│   │   │   │   ├── PSUO_RP_051301.pdf
│   │   │   │   ├── RIS_RP_051301.pdf
│   │   │   │   ├── RP_SAUBI_Upravlenie_kachestvom.pdf
│   │   │   │   ├── SAUiOI_RP_051301.pdf
│   │   │   │   ├── Sov_problemy_EHkon.pdf
│   │   │   │   ├── TiMEHI_RP_051301.pdf
│   │   │   │   └── TPR_RP_051301.pdf
│   │   │   └── Ucheb_plan
│   │   │       ├── 09.06.01_Sist._analiz_Uchebnyi_plan_2014.pdf
│   │   │       └── UP_090601_2014.pdf
│   │   └── 2015
│   │       ├── Annot
│   │       │   ├── Ann_IiFN_051301.pdf
│   │       │   ├── Ann_ITOvNiO_051301.pdf
│   │       │   ├── Ann_IY_051301.pdf
│   │       │   ├── Ann_MMS_051301.pdf
│   │       │   ├── Ann_NPOVO_051301.pdf
│   │       │   ├── Ann_PiPVS_051301.pdf
│   │       │   ├── Ann_PSUO_051301.pdf
│   │       │   ├── Ann_RIS_051301.pdf
│   │       │   ├── Ann_SAUiOI_051301.pdf
│   │       │   ├── Ann_SPE_051301.pdf
│   │       │   ├── Ann_TiMEI_051301.pdf
│   │       │   └── Ann_TPR_051301.pdf
│   │       ├── Kalend_uch_grafik
│   │       │   └── 09.06.01_051301_15_KUG.pdf
│   │       ├── Metod_doc
│   │       ├── OP
│   │       │   └── 090601_051301_OPOP.pdf
│   │       ├── Praktiki
│   │       ├── R_prog
│   │       │   └── TiMEHI_RP_051301.pdf
│   │       └── Ucheb_plan
│   │           ├── 09.06.01_Sist._analiz_Uchebnyi_plan_2015.pdf
│   │           └── UP_090601_2015.pdf
│   ├── 05.13.05
│   │   ├── Annot
│   │   │   ├── Annot_EUVTSU_IVT_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_IiFN_IVT051305_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_IIUSTB_IVT_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_InYaz_IVT051305_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_PiPVSh_IVT051305_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_PSOI_IVT_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_RasObr_IVT_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_SPE_IVT051305_03062015.pdf
│   │   │   └── Annot_ZOS_IVT_03062015.pdf
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   └── Graf_09.06.01_05.13.05_2015.pdf
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OP
│   │   │   └── OPOP_09.06.01_05.13.05_2015.pdf
│   │   ├── Praktiki
│   │   │   ├── PR_NIP_IVT_03062015.pdf
│   │   │   └── PR_PP_IVT_03062015.pdf
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── Rab_prog_EUVTSU_IVT_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_IiFN_IVT051305_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_IIUSTB_IVT_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_InYaz_IVT051305_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_ITvNiO_IVT051305_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_NPOVO_IVT051305_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_PiPVSh_IVT051305_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_PSOI_IVT_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_RasObr_IVT_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_SPE_IVT051305_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_TiMEI_IVT051305_03062015.pdf
│   │   │   └── Rab_prog_ZOS_IVT_03062015.pdf
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       └── 09.06.01_05.13.05_2015.pdf
│   ├── 05.13.06
│   │   ├── Annot
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   ├── 2014
│   │   │   │   └── Graf_ATP_02062014.pdf
│   │   │   ├── 2015
│   │   │   │   └── Graf_ATP_02062015.pdf
│   │   │   └── 2016
│   │   │       └── Graf_ATP_16062016.pdf
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OP
│   │   ├── Praktiki
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── AvtSyst.pdf
│   │   │   ├── IUS.pdf
│   │   │   ├── Model.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_AiUTPiP_20062016.PDF
│   │   │   ├── Rab_prog_ASUIP_20062016.PDF
│   │   │   ├── Rab_prog_IiFN_03062015.PDF
│   │   │   ├── Rab_prog_InYE_03062015.PDF
│   │   │   ├── Rab_prog_ITvNiO_08062015.PDF
│   │   │   ├── Rab_prog_IUS_30062015.PDF
│   │   │   ├── Rab_prog_MPO_20062016.PDF
│   │   │   ├── Rab_prog_NpOVO_30082016.PDF
│   │   │   ├── Rab_prog_PiPVS_30062016.PDF
│   │   │   ├── Rab_prog_SPE_27062016.PDF
│   │   │   ├── Rab_prog_TiIOASU_30062015.PDF
│   │   │   ├── Rab_prog_UK_03062015.PDF
│   │   │   └── TIASU.pdf
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       ├── 2014
│   │       │   └── Ucheb_plan_AiUTPiP_03062014.pdf
│   │       ├── 2015
│   │       │   └── Ucheb_plan_AiUTPiP_03062015.pdf
│   │       ├── 2016
│   │       │   └── Ucheb_plan_AiUTPiP_16062016.pdf
│   │       └── Ucheb_plan_AiUTPiP_03062015.PDF
│   ├── 05.13.10
│   │   ├── Annot
│   │   │   ├── Ann_IiFN_051310.pdf
│   │   │   ├── Ann_IJA_051310.pdf
│   │   │   ├── Ann_ITvNiO_051310.pdf
│   │   │   ├── Ann_MMU_051310.pdf
│   │   │   ├── Ann_NPOVO_051310.pdf
│   │   │   ├── Ann_PiPVSH_051310.pdf
│   │   │   ├── Ann_PIUS_051310.pdf
│   │   │   ├── Ann_SPEH_051310.pdf
│   │   │   ├── Ann_TiMEHI_051310.pdf
│   │   │   ├── Ann_UK_051310.pdf
│   │   │   ├── IUS_annRP_051310.pdf
│   │   │   └── UprSEHS_annRP_051310.pdf
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   └── KalendG_2014_090601_Upravlenie_v_socialnykh.pdf
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OP
│   │   │   └── 090601_051310_OPOP.pdf
│   │   ├── Praktiki
│   │   │   ├── Ann_NIR_051310.pdf
│   │   │   ├── NIRprakt_RP__051310.pdf
│   │   │   ├── PEDprakt_annRP_051310.pdf
│   │   │   └── PEDprakt_RP_051310.pdf
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── In_jazyk.pdf
│   │   │   ├── Istorija_filosof.pdf
│   │   │   ├── ITvNiO_RP_090601_05_13_10_2015.pdf
│   │   │   ├── IUS_RP_051310.pdf
│   │   │   ├── MMU_RP_051310.pdf
│   │   │   ├── Normativno-pravov.pdf
│   │   │   ├── PIUS_RP_051310.pdf
│   │   │   ├── Psikhologija_ped.pdf
│   │   │   ├── RP_USEHS_Upravlenie_kachestvom.pdf
│   │   │   ├── Sovr_prob_ehkonomiki.pdf
│   │   │   ├── TiMEHI_RP_051310.pdf
│   │   │   └── Upr_v_SEHS_090601_051310_15.pdf
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       ├── 09.06.01_Upr._i_inf._Uchebnyi_plan_2014.pdf
│   │       └── UP_090601_2014u.pdf
│   ├── 05.13.12
│   │   ├── Annot
│   │   │   ├── Annot_APAUS_IVT_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_IiFN_IVT051312_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_InYaz_IVT051312_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_METS_IVT_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_MMTS_IVT_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_PiPVSh_IVT051312_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_POSAPR_IVT_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_SAPR_IVT_03062015.pdf
│   │   │   └── Annot_SPE_IVT051312_03062015.pdf
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   ├── Graf_09.06.01_05.13.12_2014.pdf
│   │   │   ├── Graf_09.06.01_05.13.12_2015.pdf
│   │   │   └── Graf_09.06.01_05.13.12_2016.pdf
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OP
│   │   │   ├── OPOP_09.06.01_05.13.12_2014.pdf
│   │   │   ├── OPOP_09.06.01_05.13.12_2015.pdf
│   │   │   └── OPOP_09.06.01_05.13.12_2016.pdf
│   │   ├── Praktiki
│   │   │   ├── PR_NIP_IVT_03062015.pdf
│   │   │   └── PR_PP_IVT_03062015.pdf
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── GIA_09.06.01_.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_APAUS_IVT_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_IiFN_IVT051312_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_InYaz_IVT051312_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_ITvNiO_IVT051312_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_METS_IVT_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_MMTS_IVT_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_NPOVO_IVT051312_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_PiPVSh_IVT051312_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_POSAPR_IVT_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_SAPR_IVT_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_SPE_IVT051312_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_TiMEI_IVT051312_03062015.pdf
│   │   │   └── Rab_prog_UprKach_IVT051312_03062015.pdf
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       ├── 09.06.01_05.13.12_2014.pdf
│   │       └── 09.06.01_05.13.12_2015.pdf
│   └── 05.13.18
│       ├── Annot
│       │   ├── Annot_IiFN_090601MM.PDF
│       │   ├── Annot_InYaz_090601MM.PDF
│       │   ├── Annot_MenPrExplPO_090601MM.PDF
│       │   ├── Annot_MMChMCP_090601MM_050615.PDF
│       │   ├── Annot_PiPVS_090601MM.PDF
│       │   └── Annot_SPE_090601MM.PDF
│       ├── Kalend_uch_grafik
│       │   ├── Uch_grafik_090601MM-14_03062015.pdf
│       │   ├── Uch_grafik_090601MM-15_03062015.pdf
│       │   └── Uch_grafik_090601MM-16_17062016.pdf
│       ├── Metod_doc
│       │   ├── Metod_VKR.pdf
│       │   ├── Plan_NI_prakt_asp_050318.docx
│       │   └── Prog_GIA_090601MM.PDF
│       ├── OP
│       │   ├── Op_090601MM_2014.pdf
│       │   ├── Op_090601MM_2015.pdf
│       │   ├── Op_090601MM_2016.pdf
│       │   └── OPOP_090601MM_180615.PDF
│       ├── Praktiki
│       │   ├── Prakt_NI_090601MM.PDF
│       │   └── Prakt_PP_090601MM.PDF
│       ├── R_prog
│       │   ├── Rab_Prog_IiFN_090601MM_050615.PDF
│       │   ├── Rab_Prog_IM_090601ASP_09062015.pdf
│       │   ├── Rab_prog_InYaz_090601MM_050615.PDF
│       │   ├── Rab_Prog_ITNO_090601MM_050615.PDF
│       │   ├── Rab_Prog_MatemObrabInf_090601MM_050615.PDF
│       │   ├── Rab_Prog_MenPrExplPO_090601MM_05062015.PDF
│       │   ├── Rab_Prog_MMChMCP_090601MM_050615.PDF
│       │   ├── Rab_prog_MOI_090601MM_050615.pdf
│       │   ├── Rab_Prog_NPOVO_090601MM_050615.PDF
│       │   ├── Rab_prog_PiPVS_090601MM_050615.pdf
│       │   ├── Rab_prog_SPE_090601MM_050615.PDF
│       │   ├── Rab_Prog_TAiRO_090601ASP_09062015.pdf
│       │   ├── Rab_Prog_TiMEI_090601MM14-16_050616.pdf
│       │   └── RabProg_UprKach_090601MM_05062015.PDF
│       └── Ucheb_plan
│           ├── Ucheb_Plan_090601Asp14_17042016.pdf
│           ├── Ucheb_Plan_090601Asp15_17062016.pdf
│           ├── Ucheb_Plan_090601Asp16_03042015.pdf
│           ├── Ucheb_plan_090601MM-14_03062015.PDF
│           ├── Ucheb_plan_090601MM-15_03062015.PDF
│           ├── Ucheb_plan_090601MM-16_17062016_01.PDF
│           └── Ucheb_plan_090601MM-16_17062016.PDF
├── 11.06.01
│   ├── 05.12.04
│   │   ├── Annot
│   │   │   ├── Annot_AiSUSVH_05062015_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annot_AiSUSVH_22062016_2016_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annot_InYaz_22092016_2016_asp_RTvTH.PDF
│   │   │   ├── Annot_InYaz_Ang__05062015_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annot_ITvNiO_22092016_2016_asp_RTvTH.PDF
│   │   │   ├── Annot_MOI_05062015_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annot_MOI_22092016_2016_asp_RTvTH.PDF
│   │   │   ├── Annot_NPOVO_08062015_2015_asp_RTvTH.PDF
│   │   │   ├── Annot_PiPVSc_08062015_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annot_PiPVSc_23062016_2016_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annot_PNIP_22092016_2016_asp_RTvTH.PDF
│   │   │   ├── Annot_PNIPr_05062015_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annot_PPP_22092016_2016_asp_RTvTH.PDF
│   │   │   ├── Annot_PURS_08062015_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annot_PURS_22062016_2016_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annot_RTvTHSiSTV_22092016_2016_asp_RTvTH.PDF
│   │   │   ├── Annot_RTvTHSiUT_05062015_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annot_SPE_05062015_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annot_TiIRO_05062015_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annot_TiIRO_22092016_2016_asp_RTvTH.PDF
│   │   │   ├── Annot_TiMEI_08062015_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annotz_MOI_31062016_2016_asp_RTvTH_.PDF
│   │   │   ├── Annotz_PURS_31062016_2016_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annotz_RTvTHSiSTV_31062016_2016_asp_RTvTH_.PDF
│   │   │   ├── Annotz_SPE_05062015_2016_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   └── Annotz_TiIRO_31062016_2016_asp_RTvTH_.PDF
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   ├── KP_ERTiSS_RTvTHSiUT_110601_2014_30072014.PDF
│   │   │   ├── KP_ERTiSS_RTvTHSiUT_110601_2015_30072014.PDF
│   │   │   ├── KP_ERTiSS_RTvTHSiUT_110601_2016_30072014.PDF
│   │   │   ├── KP_ERTiSS_RTvTHSiUT_110601_30072014_2014.PDF
│   │   │   ├── KP_ERTiSS_RTvTHSiUT_110601_30072014_2015.PDF
│   │   │   ├── KP_ERTiSS_RTvTHSiUT_110601_30072014_2016.PDF
│   │   │   ├── KP_ERTiSS_RTvTHSiUT_30072014_2014.PDF
│   │   │   ├── KP_ERTiSS_RTvTHSiUT_30072014_2015.PDF
│   │   │   ├── KP_ERTiSS_RTvTHSiUT_30072014_2016.PDF
│   │   │   └── KPz_ERTiSS_RTvTHSiUT_110601_30072014_2016.PDF
│   │   ├── Metod_doc
│   │   │   ├── MU_PZA_asp_RTvTH.PDF
│   │   │   ├── MU_VKD_051204__.pdf
│   │   │   └── MU_VKD_asp_110601_051204_.pdf
│   │   ├── OP
│   │   │   ├── OPOP_GIA_16062016_oz2016_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── OPOP_MTO_18062016_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── OPOP_PP_16062016_2016_asp_RTvTHSiUT_compressed.pdf
│   │   │   ├── OPOP_PP_16062016_2016_asp_RTvTHSiUT.compressed.pdf
│   │   │   ├── OPOP_PP_16062016_z2016_asp_RTvTHSiUT.compressed.pdf
│   │   │   ├── OPOP_PP_18062016_2015_asp_RTvTHSiUT_.pdf
│   │   │   ├── OPOP_Rez_16062016_z2016_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── OPOP_Spr_16062016_2016_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── OPOP_Spr_16062016_z2016_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   └── OPOP_Spr_18062016_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   ├── Praktiki
│   │   │   ├── PR_NIP_05062015_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── PR_Ped_05062015_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   └── PRz_PedPr_22062016_2016_asp_RTvTHSiUT_.PDF
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── asp_2015
│   │   │   │   ├── RPb_AiSUSVH_08062015_asp_RTvTH_2015.pdf
│   │   │   │   ├── RPb_IiFN_03062015_asp_RTvTH_2015.pdf
│   │   │   │   ├── RPb_InYazAng_08062015_asp_RTvTH_2015.pdf
│   │   │   │   ├── RPb_NPOVO_08062015_asp_RTvTH_2015.pdf
│   │   │   │   ├── RPb_PURS_08062015_asp_RTvTH_2015.pdf
│   │   │   │   ├── RPb_RTvTHSiUTV_08062015_asp_RTvTH_2015.pdf
│   │   │   │   ├── RPb_SPE_08062015_asp_RTvTH_2015.pdf
│   │   │   │   └── RPb_TiMEI_08062015_asp_RTvTH_2015.pdf
│   │   │   ├── asp_2016
│   │   │   │   ├── RPbz_InYazAng_22062016_asp_RTvTH_2016.pdf
│   │   │   │   ├── RPzb_IiFN_22062016_asp_RTvTH_2016.pdf
│   │   │   │   ├── RPzb_MOI_22062016_asp_RTvTH_2016.pdf
│   │   │   │   ├── RPzb_RTvTHSiUTV_22062016_asp_RTvTH_2016.pdf
│   │   │   │   └── RPzb_SPE_22062016_asp_RTvTH_2016.pdf
│   │   │   ├── asp_2017
│   │   │   │   ├── RP_InYazAng_22062016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RP_ITvNiO_22062016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RP_MOI_22062016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RP_NID_22062016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RP_PiPVH_22062016_2017_asp-min.pdf
│   │   │   │   ├── RP_PP_22062016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RP_PURS_22062016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RP_RTvTHSiUT_22062016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   └── RP_TIiRO_22062016_2017_asp.PDF
│   │   │   ├── aspz_2017
│   │   │   │   ├── RPz_AiSUSVH_22062016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RPz_IiFN_22062016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RPz_InYazAng_22062016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RPz_ITvNiO_22062016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RPz_MOI_22062016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RPz_NPOVO_22062016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RPz_PiPVH_22062016_2017_asp-min.pdf
│   │   │   │   ├── RPz_PP_31032015_2017_rt.PDF
│   │   │   │   ├── RPz_PURS_22062016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RPz_RTvTHSiUT_22062016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RPz_SPI_22062016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RPz_TIiRO_22062016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RPz_TiMEI_22062016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   └── RPz_UK_22062016_2017_asp.PDF
│   │   │   ├── RP_AiSUSVH_05062015_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── RPb_InYazAng_22062016_asp_RTvTH_2016.pdf
│   │   │   ├── RP_IFiN_05062015_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_InYaz_Ang__05062015_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_InYaz_Ang__05062015_2016_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_ITvNiO_05062015_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_MOI_05062015_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_MOI_05062015_2016_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_NID_22062016_2016_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_NPOVO_05062015_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_PiPVS_05062015_2015_asp_RTvTHSiUT-min.pdf
│   │   │   ├── RP_PURS_05062015_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_PURS_22062016_2016_asp_RTvTH.PDF
│   │   │   ├── RP_RTvTHSiUT_05062015_2015_asp.PDF
│   │   │   ├── RP_RTvTHSiUT_05062015_2016_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_SPE_05062015_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_TIiRO_05062015_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_TiIRO_05062015_2016_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_TiMEI_05062015_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_UK_08062015_2015_asp_RTvTH.PDF
│   │   │   ├── RPz_AiSuSVH_05062015_2015_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── RPz_AiSUSVH_08062015_2016_asp_RTvTH.PDF
│   │   │   ├── RPz_IiFN_20062016_2016_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── RPz_InYaz_Ang__05062015_2016_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── RPz_ITvNiO_22062016_2016_asp_RTvTH.PDF
│   │   │   ├── RPz_MOI_05062015_2016_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── RPz_NID_22062016_2016_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── RPz_NPOVO_22062016_2016_asp_RTvTH.PDF
│   │   │   ├── RPz_PiPVS_22062016_2016_asp_RTvTH-min.pdf
│   │   │   ├── RPz_PURS_05062015_2016_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── RPz_RTvTHSiUT_05062015_2016_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── RPz_SPE_05062015_2016_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   ├── RPz_TIiMEI_22062016_2016_asp_RTvTH__.PDF
│   │   │   ├── RPz_TIiRO_05062015_2016_asp_RTvTHSiUT.PDF
│   │   │   └── RPz_UK_08062016_2016_RTvTHSiUTV.PDF
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       ├── UP_ERTiSS_RTvTHSiUT_110601_2014_30072014.PDF
│   │       ├── UP_ERTiSS_RTvTHSiUT_110601_2015_30072014.PDF
│   │       ├── UP_ERTiSS_RTvTHSiUT_110601_2016_30072014.PDF
│   │       ├── UP_ERTiSS_RTvTHSiUT_110601_30072014_2014.PDF
│   │       ├── UP_ERTiSS_RTvTHSiUT_110601_30072014_2015.PDF
│   │       ├── UP_ERTiSS_RTvTHSiUT_110601_30072014_2016.PDF
│   │       ├── UP_ERTiSS_RTvTHSiUT_110601_30072014new_2016.PDF
│   │       ├── UP_ERTiSS_RTvTHSiUT_30072014_2014.PDF
│   │       ├── UP_ERTiSS_RTvTHSiUT_30072014_2015.PDF
│   │       ├── UP_ERTiSS_RTvTHSiUT_30072014_2016.PDF
│   │       └── UPz_ERTiSS_RTvTHSiUT_110601_30072014_2016.PDF
│   ├── 05.12.13
│   │   ├── Annot
│   │   │   ├── Annot_IiFN_03062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annot_InYaz_Ang_03062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annot_InYaz_Ang_08062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annot_ITvNiO_08062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annot_NPOVO_08062015_2015_asp_SSiUTK.PDF
│   │   │   ├── Annot_PiPVH_08062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annot_SiSTK_08062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annot_SPE_08062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annot_SSiUTK_08062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annot_TiMEI_08062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annot_TPR_08062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annot_TS_08062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annot_UK_08062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annotz_IiFN_03062015_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annotz_InYaz_Ang_03062015_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annotz_InYaz_Ang_22062016_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annotz_ITvNiO_22062016_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annotz_PiPVH_22062016_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annotz_SiSTK_22062016_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annotz_SPE_22062016_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annotz_SSiUTK_22062016_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annotz_TiMEI_22062016_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annotz_TPR_22062016_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── Annotz_TS_22062016_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   └── Annotz_UK_22062016_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   ├── KP_ERTiSS_SiUT_110601_30072014_2014.PDF
│   │   │   ├── KP_ERTiSS_SiUT_110601_30072014_2015.PDF
│   │   │   └── KP_ERTiSS_SiUT_110601_30072014_2016.PDF
│   │   ├── Metod_doc
│   │   │   ├── MU_VKD_2015_SSiUTK.PDF
│   │   │   └── MU_VKD_2016_SSiUTK.PDF
│   │   ├── OP
│   │   │   ├── OPOP__PP__08062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── OPOP_PP_16062016_2015_asp_SSiUT.compressed.pdf
│   │   │   ├── OPOP_PP_16062016_z2016_asp_SSiUT.compressed.pdf
│   │   │   ├── OPOP_PPNKR_2015_asp_051213.PDF
│   │   │   ├── OPOP_Rez_16062016_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── OPOP_Rez_16062016_z2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── OPOP_Spr1_16062016_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── OPOP_Spr_16062016_z2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── OPOP_Spr2_16062016_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── OPOP_Spr3_16062016_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── OPOPz__PP__16062016_z2016_asp_SSiUT_min.pdf
│   │   │   └── OPOPz_PPNKR_2016_asp_051213.PDF
│   │   ├── Praktiki
│   │   │   ├── PR_NIP_08062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── PR_PP_08062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── PRz_NIP_22062016_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   └── PRz_PP_22062016_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── asp_2015
│   │   │   │   ├── RPb_IiFN_08062015_asp_SSiU_2015.pdf
│   │   │   │   ├── RPb_InYaz_Ang_08062015_asp_SSiU_2015.pdf
│   │   │   │   ├── RPb_ITvNiO_08062015_asp_SSiU_2015.pdf
│   │   │   │   ├── RPb_NPOVO_08062015_asp_SSiU_2015.pdf
│   │   │   │   ├── RPb_SiSTK_08062015_asp_SSiU_2015.pdf
│   │   │   │   ├── RPb_SSiUTK_08062015_asp_SSiU_2015.pdf
│   │   │   │   ├── RPb_TiMEI_08062015_asp_SSiU_2015.pdf
│   │   │   │   ├── RPb_TPR_08062015_asp_SSiU_2015.pdf
│   │   │   │   ├── RPb_TS_08062015_asp_SSiU_2015.pdf
│   │   │   │   └── RPb_UK_08062015_asp_SSiU_2015.pdf
│   │   │   ├── asp_2016
│   │   │   │   ├── RPbz_IiFN_22062016_asp_SSiU_2016.pdf
│   │   │   │   ├── RPbz_InYaz_Ang_22062016_asp_SSiU_2016.pdf
│   │   │   │   ├── RPbz_ITvNiO_22062016_asp_SSiU_2016.pdf
│   │   │   │   ├── RPbz_SiSTK_22062016_asp_SSiU_2016.pdf
│   │   │   │   ├── RPbz_SPE_22062016_asp_SSiU_2016.pdf
│   │   │   │   ├── RPbz_SSiUTK_22062016_asp_SSiU_2016.PDF
│   │   │   │   ├── RPbz_TiMEI_22062016_asp_SSiU_2016.pdf
│   │   │   │   ├── RPbz_TPR_22062016_asp_SSiU_2016.pdf
│   │   │   │   ├── RPbz_TS_22062016_asp_SSiU_2016.pdf
│   │   │   │   └── RPbz_UK_22062016_asp_SSiU_2016.pdf
│   │   │   ├── aspz_2017
│   │   │   │   ├── RPz_IFiN_22022016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RPz_InYazAng_22022016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RPz_ITvNiO_22022016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RPz_NPOVO_22022016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RPz_PiPVS_22022016_2017_asp-min.pdf
│   │   │   │   ├── RPz_SiSTK_22022016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RPz_SPE_22022016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RPz_SSiUTK_22022016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RPz_TiMEI_22022016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RPz_TPR_22022016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   ├── RPz_TS_22022016_2017_asp.PDF
│   │   │   │   └── RPz_UK_22022016_2017_asp.PDF
│   │   │   ├── RP_IiFN_03062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_InYaz_Ang_03062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_InYaz_Ang_08062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_ITvNiO_08062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_NPOVO_08062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_PiPVH_08062015_2015_asp_SSiUT-min.pdf
│   │   │   ├── RP_SiSTK_08062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_SPE_08062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_SSiUTK_08062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_TiMEI_08062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_TPR_08062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_TS_08062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── RP_UK_08062015_2015_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── RPz_IiFN_03062015_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── RPz_InYaz_Ang_03062015_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── RPz_InYaz_Ang_22062016_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── RPz_ITvNiO_22062016_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── RPz_NPOVO_22062016_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── RPz_PiPVH_22062016_2016_asp_SSiUT_min.pdf
│   │   │   ├── RPz_SiST_22062016_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── RPz_SPE_22062016_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── RPz_SSiUTK_22062016_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── RPz_TiMEI_22062016_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── RPz_TPR_22062016_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   ├── RPz_TS_22062016_2016_asp_SSiUT.PDF
│   │   │   └── RPz_UK_22062016_2016_asp_051213.PDF
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       ├── UP_ERTiSS_SiUT_110601_30072014_2014.PDF
│   │       ├── UP_ERTiSS_SiUT_110601_30072014_2015.PDF
│   │       └── UP_ERTiSS_SiUT_110601_30072014_2016.PDF
│   └── 05.27.01
│       ├── Annot
│       ├── Kalend_uch_grafik
│       │   └── Graf_TERKMNEPKEa15_02062015.pdf
│       ├── Metod_doc
│       ├── OP
│       │   ├── OOP_zTERKMNPKEa15_18062015.pdf
│       │   └── OPOP_KTRSasp_17.pdf
│       ├── Praktiki
│       │   └── PR_NI_TEMPKNEa15_12082015.PDF
│       ├── R_prog
│       │   ├── PR_PedP_TERKMNEPKEa15_01092015.pdf
│       │   ├── RP_GIA_TERKMNPKEa15_31082015.pdf
│       │   ├── RP_IiFN_TERKMNEPKEa15_03062015.pdf
│       │   ├── RP_ITvNiO_TERKMNEPKEa15_03062015.pdf
│       │   ├── RP_IYA_KTRSaz15_03062015.pdf
│       │   ├── RP_NID_TERKMNPKEa15_31082015.pdf
│       │   ├── RP_NPOVO_TERKMNEPKEa15_16062015.pdf
│       │   ├── RP_OPZID_TERKMNEPKEa15_31092015.doc.pdf
│       │   ├── RP_PD_TERKMNPKEa15_31082015.pdf
│       │   ├── RP_PiPVS_TERKMNEPKEa15_16062015.pdf
│       │   ├── RP_RSGU_TERKMNEPKEa15_01092015.pdf
│       │   ├── RP_SPE_KTRSaz15_03062015.pdf
│       │   ├── RP_TERKMNPKE_TERKMNEPKEa15_01092015.pdf
│       │   ├── RP_TMEI_TERKMNEPKEa15_03062015.pdf
│       │   ├── RP_UIS_TERKMNEPKEa15_31092015.pdf
│       │   └── RP_VIsV_TERKMNEPKEa15_31092015.pdf
│       └── Ucheb_plan
│           ├── Ucheb_plan_TERKMNEPKEa15_02062015.pdf
│           └── Ucheb_plan_TERKMNEPKEa15_03062015.pdf
├── 12.06.01
│   ├── 05.11.01
│   │   ├── Annot
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   ├── Graf_PiMI_a14_02062015.pdf
│   │   │   ├── Graf_PiMIa14_02062015.pdf
│   │   │   ├── Graf_PiMI_a15_02062015.pdf
│   │   │   ├── Graf_PiMIa15_02062015.pdf
│   │   │   ├── Graf_PiMI_a16_16062016.pdf
│   │   │   └── Graf_PiMIa16_16062016.pdf
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OP
│   │   │   ├── OOP_PRa141516_18062015.pdf
│   │   │   └── OPOP_PMIasp_17.pdf
│   │   ├── Praktiki
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── PR_NI_PRa141516_03062015.pdf
│   │   │   ├── PR_Ped_PRa141516_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_DIIUV_PRa141516_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_Fil_PRa15_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_GIA_PRa141516_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_IBPM_PRa141516_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_IFN_PSa15_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_ITNO_PBa15_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_IT_PRa15_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_IYa_PBa1416_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_IYa_PBa15_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_NID_PRa141516_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_NPO_PRa15_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_NPO_PRaz15_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_OKI_PRa1416_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_OKI_zPRa15_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_PD_PRa141516_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_PMI_PRa1416_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_PMI_PRa15_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_PsP_PRa15_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_PsP_PRaz15_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_SPE_PRa1416_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_SPE_zPRa15_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_TINI_PRa16_20062016.pdf
│   │   │   ├── RP_TINI_zPRa15_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_TMEI_PBa14_03062015.pdf
│   │   │   ├── RP_TMEI_PBa16_03062016.pdf
│   │   │   ├── RP_TMEI_zPBa15_03062015.pdf
│   │   │   └── RP_UK_PRa15_03062015.pdf
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       ├── Ucheb_plan_PiMIa14_02062015_01.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan_PiMIa14_02062015_02.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan_PiMI_a14_02062015.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan_PiMIa14_02062015.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan_PiMIa15_02062015_01.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan_PiMI_a15_02062015.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan_PiMIa15_02062015.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan_PiMIa15_03062015.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan_PiMIa16_16062016_01.pdf
│   │       └── Ucheb_plan_PiMIa16_16062016.pdf
│   └── 05.11.16
│       ├── Annot
│       ├── Kalend_uch_grafik
│       │   ├── Graf_IIiUSa14_02062015.pdf
│       │   ├── Graf_IIiUSa15_02062015.pdf
│       │   ├── Graf_IIiUSa16_16062016_01.pdf
│       │   └── Graf_IIiUSa16_16062016.pdf
│       ├── Metod_doc
│       ├── OP
│       │   ├── OOP_BMa16_16062016.pdf
│       │   ├── OOP_zBMa15_16062016.pdf
│       │   └── OPOP_IIUSasp_17.pdf
│       ├── Praktiki
│       ├── R_prog
│       │   ├── OOP_BMa14_18062015.pdf
│       │   ├── PR_PED_BMa141516_30062015.pdf
│       │   ├── RP_Fil_BMa15_03062015.pdf
│       │   ├── RP_Fil_BMa16_20062016.pdf
│       │   ├── RP_GIA_BMa141516_03062015.pdf
│       │   ├── RP_IIUS_BMa14_30062015.PDF
│       │   ├── RP_IIUS_BMa16_30062015.PDF
│       │   ├── RP_IIUSTB_BMa14_30062015.PDF
│       │   ├── RP_IIUSTB_BMa16_03062015.PDF
│       │   ├── RP_IIUSTB_BMaz15_30062015.PDF
│       │   ├── RP_IIUS_zBMa15_03062015.pdf
│       │   ├── RP_IstFil_BMa14-15_03062015.pdf
│       │   ├── RP_IstFil_BMa16_20062016.pdf
│       │   ├── RP_IstFil_BMaz14-15_03062015.pdf
│       │   ├── RP_ITNO_BMa1416_30062015.pdf
│       │   ├── RP_ITvNO_BMa14-15_03062015.pdf
│       │   ├── RP_IYAa_BMa15_03062015.pdf
│       │   ├── RP_IYa_BMa15_03062015.PDF
│       │   ├── RP_IYa_BMa16_03062015.pdf
│       │   ├── RP_MMBI_BMa14_03062015_01.pdf
│       │   ├── RP_MMBI_BMa14_03062015.pdf
│       │   ├── RP_MMBI_BMa14_30062015.pdf
│       │   ├── RP_MMBI_BMa1516_03062015.pdf
│       │   ├── RP_MMBI_BMa16_30062015.pdf
│       │   ├── RP_MMBI_zBTSa15_03062015.PDF
│       │   ├── RP_NID_BMa141516_03062015.pdf
│       │   ├── RP_NID_BMa15_03062015.pdf
│       │   ├── RP_NIPr_BMa15_03062015.PDF
│       │   ├── RP_NPO_BMa15_03062015.pdf
│       │   ├── RP_NPO_BMaz15_03062015.pdf
│       │   ├── RP_NPOVO_BMa16_03062015.pdf
│       │   ├── RP_PD_BMa141516_03062015.pdf
│       │   ├── RP_PiP_BMa15_03062015.pdf
│       │   ├── RP_PiP_BMaz15_03062015.pdf
│       │   ├── RP_PMET_BMa14_30062015.pdf
│       │   ├── RP_PMET_BMa15_03062015.pdf
│       │   ├── RP_PMET_BMa16_30062015.pdf
│       │   ├── RP_SITBS_BMa16_20062016.pdf
│       │   ├── RP_SITBTS_BMaz15_30062015.PDF
│       │   ├── RP_SPE_BMa15_03062015.pdf
│       │   ├── RP_SPE_BMa16_03062015.pdf
│       │   ├── RP_SPE_BMaz15_03062015.pdf
│       │   ├── RP_TMEI_BMa14_03062015.pdf
│       │   ├── RP_TMEI_BMa16_03062015.pdf
│       │   ├── RP_TMEI_zBMa15_03062015.pdf
│       │   └── RP_UK_BMa15_03062015.pdf
│       └── Ucheb_plan
│           ├── Ucheb_plan_IIiUSa14_02062015.pdf
│           ├── Ucheb_plan_IIiUSa15_02062015.pdf
│           ├── Ucheb_plan_IIiUSa15_03062015.pdf
│           └── Ucheb_plan_IIiUSa16_16062016.pdf
├── 13.06.01
│   ├── 05.04.02
│   │   ├── Annot
│   │   │   ├── 2015
│   │   │   └── 2016
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   ├── Kalend_Grafik_130601_03062015.pdf
│   │   │   └── Kalend_Grafik_130601_17062016.pdf
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OP
│   │   │   ├── OP_130601_16062016.pdf
│   │   │   └── OP_130601_18062015.pdf
│   │   ├── Praktiki
│   │   │   ├── 2015
│   │   │   │   ├── GIA_130601_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── PraktikaNauchnoIssled_130601_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── PraktikaNID_130601_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── PraktikaNKR_130601_03062015.pdf
│   │   │   │   └── PraktikaPedagogicheskaya_130601_03062015.pdf
│   │   │   ├── 2016
│   │   │   └── 2017
│   │   │       ├── GIA_130601_03062015.pdf
│   │   │       ├── PraktikaNauchnoIssled_130601_03062015.pdf
│   │   │       ├── PraktikaNID_130601_03062015.pdf
│   │   │       ├── PraktikaNKR_130601_03062015.pdf
│   │   │       └── PraktikaPedagogicheskaya_130601_03062015.pdf
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── 2015
│   │   │   │   ├── RP_ChislMetiKompTech_13.06.01_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── RP_InfTechvNaukeiObr_130601_16062015.PDF
│   │   │   │   ├── RP_InJazyk_130601_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── RP_InJazykNEM_130601_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── RP_IstorijaiFilosofijzNauki_130601_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── RP_ModelirProcvPDVS_130601_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── RP_NormPravOsnovyVO_130601_16062015.PDF
│   │   │   │   ├── RP_PerspNaprRazvPDVS_130601_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── RP_PsihiPedagVysheiShkoly_130601_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── RP_SovremennyeProblEcon_1306061_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── RP_TeplDVS_130601_03062015.pdf
│   │   │   │   └── RP_ZadachiTeploproviTeploobmena_130601_03062015.rtf.pdf
│   │   │   ├── 2016
│   │   │   │   └── RP_IstorijaiFilosofijzNauki_130601_20062016.PDF
│   │   │   └── 2017
│   │   │       ├── RP_ChislMetiKompTech_13.06.01_03062015.pdf
│   │   │       ├── RP_InfTechvNaukeiObr_130601_16062015.PDF
│   │   │       ├── RP_InJazykENG_130601_03062015.PDF
│   │   │       ├── RP_InJazykNEM_130601_03062015.PDF
│   │   │       ├── RP_IstorijaiFilosofijzNauki_130601_20062016.PDF
│   │   │       ├── RP_ModProcvPorshDVS_130403_10022015.pdf
│   │   │       ├── RP_NormPravOsnovyVO_130601_16062015.PDF
│   │   │       ├── RP_PerspNaprRazvPDVS_130601_03062015.pdf
│   │   │       ├── RP_PsihiPedagVysheiShkoly_130601_03062015.PDF
│   │   │       ├── RP_SovremennyeProblEcon_1306061_03062015.PDF
│   │   │       ├── RP_TeoriMetodEkspIssl_130601_03062015.PDF
│   │   │       ├── RP_TeplDVS_130601_03062015.pdf
│   │   │       └── RP_ZadachiTeploproviTeploobmena_130601_03062015.rtf.pdf
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       ├── 2015
│   │       │   └── Ucheb_plan_130601_050402_03062015.pdf.PDF
│   │       ├── 2016
│   │       │   └── Ucheb_plan_130601_050402_17062016.pdf.PDF
│   │       └── 2017
│   └── 05.09.05
│       ├── Annot
│       │   └── 2016
│       │       ├── Annot_Inostrannyi_yazyk_EtEn_19062016.pdf
│       │       ├── Annot_Istoriya_i_filosofiya_nayki_EtEn_19062016.pdf
│       │       ├── Annot_IT_v_nauke_i_obrazovanii_EtEn_19062016.pdf
│       │       ├── Annot_Komputernoe_modelirovanie_eltechn_ustr_EtEn_24062016.pdf
│       │       ├── Annot_Matrichnie_metody_rascheta_rezhimov_elektricheskih_setei_EtEn_24062016.pdf
│       │       ├── Annot_Normativno-pravovie_osnovi_EtEn_19062016.pdf
│       │       ├── Annot_Psihologiya_i_pedagogika_EtEn_19062016.pdf
│       │       ├── Annot_Raschet_avariinih_rezhimov_v_elektroenergeticheskih_setyah_EtEn_24062016.pdf
│       │       ├── Annot_Sovremennie_problemi_ekonomiki_EtEn_19062016.pdf
│       │       ├── Annot_Teoreticheskaya_elektrotehnika_EtEn_19062016.pdf
│       │       ├── Annot_Teoriya_metodologiaya_EtEn_2016.pdf
│       │       └── Annot_Vichislitelnaya_matematika_v_elektroenergetike_EtEn_24062016.pdf
│       ├── Kalend_uch_grafik
│       │   └── Graf_EtEn_130601_19062016_2016.pdf
│       ├── Metod_doc
│       │   ├── Metod_Analiz_ust_rezhimov_EtEn_2013.pdf
│       │   ├── Metod_Metody_rascheta_ust_rezhim_EtEn_2016.pdf
│       │   └── Metod_Teoriya_i_metod_eksp_issl_LR_EtEn_2007.pdf
│       ├── OP
│       │   └── OpOp_130601_16062016.pdf
│       ├── Praktiki
│       │   └── 2016
│       │       ├── Pr_GIA_EtEn_18062016.pdf
│       │       ├── Pr_ND_EtEn_20062016.pdf
│       │       ├── Pr_NID_EtEn_20062016.pdf
│       │       ├── Pr_NI_EtEn_18062016.pdf
│       │       ├── Pr_NKR_EtEn_20062016.pdf
│       │       └── Pr_PED_EtEn_18062016.pdf
│       ├── R_prog
│       │   └── 2016
│       │       ├── Rab_prog_Inostr_yazyk_English_EtEn_19062016.pdf
│       │       ├── Rab_prog_Istoriya_i_philosophiya_nauki_EtEn_20062016.pdf
│       │       ├── Rab_prog_IT_v_nauke_i_obrazovanii_EtEn_16062016.pdf
│       │       ├── Rab_prog_Komputernoe_modelir_eltechn_ustr_EtEn_19062016.pdf
│       │       ├── Rab_prog_Matrichn_metody_rascheta_rezhimov_EtEn_19062016.pdf
│       │       ├── Rab_prog_Normativno_-_pravovie_osnovi_EtEn_19062016.pdf
│       │       ├── Rab_prog_Psihologiya_i_pedagogika_vysh_shkoly_EtEn_19062016.pdf
│       │       ├── Rab_prog_Raschet_avar_rezhimov_v_elen_setyah_EtEn_19062016.pdf
│       │       ├── Rab_prog_Sovremennie_problemi_ekonomiki_EtEn_13062016.pdf
│       │       ├── Rab_prog_Teoreticheskaya_elektrotehnika_EtEn_18062016.pdf
│       │       ├── Rab_prog_Teoriya_i_metodologiya_EtEn_19062016.pdf
│       │       └── Rab_prog_Vychislitelnaya_matematika_EtEn_19062016.pdf
│       └── Ucheb_plan
│           └── Ucheb_plan_EtEn_130601_17062016.pdf
├── 15.06.01
│   ├── 05.02.02
│   │   ├── Annot
│   │   │   ├── 2014
│   │   │   │   ├── Annot_01IstFilNauki2014_150601MV_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── Annot_03InfTekhVNiObr2014_150601MV_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── Annot_04TeorMetEcspIss2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_05PsIPedVSh2014_150601MV_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── Annot_06SovrProbEc2014_150601MV_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── Annot_07NormPrOs2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_08MSPDM2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_09IDEMP2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_10DNPTO2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_11UprKach2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_12KOOIPDMS2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   └── Annot_EN_02InYaz2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   ├── 2014zaoch
│   │   │   ├── 2015
│   │   │   │   ├── Annot_01IstFilNauki2015_150601MV_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── Annot_03InfTekhVNiObr2015_150601MV_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── Annot_04TeorMetEcspIss2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_05PsIPedVSh2015_150601MV_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── Annot_06SovrProbEc2015_150601MV_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── Annot_07NormPrOs2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_08MSPDM2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_09IDEMP2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_10DNPTO2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_11MatModel2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_12KOOIPDMS2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   └── Annot_EN_02InYaz2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   ├── 2015zaoch
│   │   │   │   ├── Annot_01IstFilNauki2015_150601MVZ_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── Annot_04TeorMetEcspIss2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_05PsIPedVSh2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_06SovrProbEc2015_150601MVZ_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── Annot_08MSPDM2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_09IDEMP2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_10DNPTO2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_11MatModel2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_12KOOIPDMS2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   └── Annot_EN_02InYaz2015_150601MVZ_03062015.PDF
│   │   │   ├── 2016
│   │   │   │   ├── Annot_01IstFilNauki2016_150601MV_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── Annot_03InfTekhVNiObr2016_150601MV_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── Annot_04TeorMetEcspIss2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_05PsIPedVSh2016_150601MV_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── Annot_06SovrProbEc2016_150601MV_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── Annot_07NormPrOs2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_08MSPDM2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_09IDEMP2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_10DNPTO2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_11MatModel2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_12KOOIPDMS2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   └── Annot_EN_02InYaz2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   ├── 2016zaoch
│   │   │   │   ├── Annot_01IstFilNauki2016_150601MVZ_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── Annot_03InfTekhVNiObr2016_150601MVZ_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── Annot_04TeorMetEcspIss2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_05PsIPedVSh2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_06SovrProbEc2016_150601MVZ_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── Annot_08MSPDM2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_09IDEMP2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_10DNPTO2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_11MatModel2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_12KOOIPDMS2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   └── Annot_EN_02InYaz2016_150601MVZ_03062015.PDF
│   │   │   └── 2017
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   ├── 2014
│   │   │   │   └── Graf_150601MV2014_03062015.pdf
│   │   │   ├── 2015
│   │   │   │   ├── Graf_150601MV2015_03062015.pdf
│   │   │   │   └── Graf_150601MVZ2015_03062015.pdf
│   │   │   ├── 2016
│   │   │   │   ├── Graf_150601MV2016_17062016.pdf
│   │   │   │   └── Graf_150601MVZ2016_17062016.pdf
│   │   │   └── 2017
│   │   ├── Metod_doc
│   │   │   ├── 2014
│   │   │   │   ├── Metod_LB_06SovrProbEc2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Metod_MM_01IstFilNauki2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   └── Metod_MP_01IstFilNauki2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   ├── 2014zaoch
│   │   │   ├── 2015
│   │   │   │   ├── Metod_LB_06SovrProbEc2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Metod_MM_01IstFilNauki2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   └── Metod_MP_01IstFilNauki2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   ├── 2015zaoch
│   │   │   ├── 2016
│   │   │   │   ├── Metod_LB_06SovrProbEc2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Metod_MM_01IstFilNauki2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   └── Metod_MP_01IstFilNauki2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   ├── 2016zaoch
│   │   │   └── 2017
│   │   ├── OP
│   │   │   ├── 2014
│   │   │   │   └── OOP_150601MV2014_18062015.pdf
│   │   │   ├── 2015
│   │   │   │   ├── OOP_150601MV2015_18062015.pdf
│   │   │   │   └── OOP_150601MVZ2015_18062015.pdf
│   │   │   ├── 2016
│   │   │   │   ├── OOP_150601MV2016_16062016.pdf
│   │   │   │   └── OOP_150601MVZ2016_16062016.pdf
│   │   │   └── 2017
│   │   ├── Praktiki
│   │   │   ├── 2014
│   │   │   │   ├── Programma_GIA2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_NIP2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   └── Rab_prog_PedPr2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   ├── 2014zaoch
│   │   │   ├── 2015
│   │   │   │   ├── Programma_GIA2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_NIP2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_PedPr2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_PredsNauchDoklada2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   └── Rab_prog_ProgNI2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   ├── 2015zaoch
│   │   │   │   ├── Programma_GIA2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_NIP2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_PedPr2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_PredsNauchDoklada2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   └── Rab_prog_ProgNI2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   ├── 2016
│   │   │   │   ├── Programma_GIA2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_NIP2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_PedPr2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_PredsNauchDoklada2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   └── Rab_prog_ProgNI2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   ├── 2016zaoch
│   │   │   │   ├── Programma_GIA2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_NIP2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_PedPr2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_PredsNauchDoklada2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   └── Rab_prog_ProgNI2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   └── 2017
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── 2014
│   │   │   │   ├── Rab_prog_01IstFilNauki2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_03InfTekhVNiObr2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_04TeorMetEcspIss2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_05PsIPedVSh2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_06SovrProbEc2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_07NormPrOs2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_08MSPDM2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_09IDEMP2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_10DNPTO2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_11UprKach2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_12KOOIPDMS2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_EN_02InYaz2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_PredsNauchDoclada2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   └── Rab_prog_ProgNI2014_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   ├── 2014zaoch
│   │   │   ├── 2015
│   │   │   │   ├── Rab_prog_01IstFilNauki2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_03InfTekhVNiObr2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_04TeorMetEcspIss2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_05PsIPedVSh2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_06SovrProbEc2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_07NormPrOs2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_08MSPDM2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_09IDEMP2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_10DNPTO2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_11MatModel2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_12KOOIPDMS2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   └── Rab_prog_EN_02InYaz2015_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   ├── 2015zaoch
│   │   │   │   ├── Rab_prog_01IstFilNauki2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_03InfTekhVNiObr2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_04TeorMetEcspIss2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_05PsIPedVSh2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_06SovrProbEc2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_07NormPrOs2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_08MSPDM2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_09IDEMP2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_10DNPTO2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_11MatModel2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_12KOOIPDMS2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   └── Rab_prog_EN_02InYaz2015_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   ├── 2016
│   │   │   │   ├── Rab_prog_01IstFilNauki2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_03InfTekhVNiObr2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_04TeorMetEcspIss2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_05PsIPedVSh2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_06SovrProbEc2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_07NormPrOs2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_08MSPDM2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_09IDEMP2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_10DNPTO2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_11MatModel2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_12KOOIPDMS2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   │   └── Rab_prog_EN_02InYaz2016_150601MV_03062015.pdf
│   │   │   ├── 2016zaoch
│   │   │   │   ├── Rab_prog_01IstFilNauki2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_03InfTekhVNiObr2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_04TeorMetEcspIss2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_05PsIPedVSh2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_06SovrProbEc2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_07NormPrOs2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_08MSPDM2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_09IDEMP2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_10DNPTO2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_11MatModel2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_12KOOIPDMS2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   │   └── Rab_prog_EN_02InYaz2016_150601MVZ_03062015.pdf
│   │   │   └── 2017
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       ├── 2014
│   │       │   └── Ucheb_plan_150601MV2014_03062015.pdf
│   │       ├── 2015
│   │       │   ├── Ucheb_plan_150601MV2015_03062015.pdf
│   │       │   └── Ucheb_plan_150601MVZ2015_03062015.pdf
│   │       ├── 2016
│   │       │   ├── Ucheb_plan_150601MV2016_17062016.pdf
│   │       │   └── Ucheb_plan_150601MVZ2016_17062016.pdf
│   │       └── 2017
│   ├── 05.02.05
│   │   └── miesa_2014
│   │       ├── Annot
│   │       │   ├── 2014
│   │       │   │   ├── Annot_IiFN_150601_15062016.PDF
│   │       │   │   ├── Annot_ITvNiO_150601_16052016.PDF
│   │       │   │   ├── Annot_IYA_Angliiskii_150601_16052016.PDF
│   │       │   │   ├── Annot_MAiIUvMiRS_150601_16052016.PDF
│   │       │   │   ├── Annot_PiPVSH_150601_15052016.PDF
│   │       │   │   ├── Annot_RMiRS_150601_15062016.PDF
│   │       │   │   ├── Annot_SPE_150601_16052016.PDF
│   │       │   │   ├── Annot_UK_150601_16052016.PDF
│   │       │   │   └── Annot_UTPR_150601_15062016.PDF
│   │       │   └── 2015
│   │       │       ├── Annot_IiFN_150601_15062016.PDF
│   │       │       ├── Annot_IiFNz_150601_15062016.PDF
│   │       │       ├── Annot_ITvNiO_150601_16052016.PDF
│   │       │       ├── Annot_IYA_Angliiskii_150601_16052016.PDF
│   │       │       ├── Annot_IYAz_Angliiskii_150601_16052016.PDF
│   │       │       ├── Annot_MAiIUvMiRS_150601_16052016.PDF
│   │       │       ├── Annot_MAiIUvMiRSz_150601_16052016.PDF
│   │       │       ├── Annot_MMiP_150601_16052016.PDF
│   │       │       ├── Annot_MMiPz_150601_16052016.PDF
│   │       │       ├── Annot_PiPVSH_150601_15052016.PDF
│   │       │       ├── Annot_PiPVSHz_150601_15052016.PDF
│   │       │       ├── Annot_RMiRS_150601_15062016.PDF
│   │       │       ├── Annot_RMiRSz_150601_16052016.PDF
│   │       │       ├── Annot_SPE_150601_16052016.PDF
│   │       │       ├── Annot_SPEz_150601_16052016.PDF
│   │       │       ├── Annot_UTPR_150601_15062016.PDF
│   │       │       └── Annot_UTPRz_150601_16052016.PDF
│   │       ├── Kalend_uch_grafik
│   │       │   ├── Graf_RMiRS_150601_2014_03062015.pdf
│   │       │   ├── Graf_RMiRS_150601_2015_03062015.pdf
│   │       │   └── Graf_RMiRSz_150601_2015_03062015.PDF
│   │       ├── Metod_doc
│   │       ├── OP
│   │       │   ├── OPOP_RMiRS_150601_18062015_2015.compressed.pdf
│   │       │   ├── OPOP_RMiRS_150601_18062015_2015.pdf
│   │       │   └── OPOP_RMiRSz_150601_18062015_2015.pdf
│   │       ├── Praktiki
│   │       │   ├── 2014
│   │       │   │   ├── Rab_prog_GIA_150601_03062015.pdf
│   │       │   │   ├── Rab_prog_HIP_150601_03062015.PDF
│   │       │   │   ├── Rab_prog_NID_150601_03062015.PDF
│   │       │   │   └── Rab_prog_PP_150601_03062015.pdf
│   │       │   └── 2015
│   │       │       ├── Rab_prog_GIA_150601_03062015.pdf
│   │       │       ├── Rab_prog_HIP_150601_03062015.PDF
│   │       │       ├── Rab_prog_HIPz_150601_03062015.PDF
│   │       │       ├── Rab_prog_NID_150601_03062015.PDF
│   │       │       ├── Rab_prog_NIDz_150601_03062015.PDF
│   │       │       ├── Rab_prog_PP_150601_03062015.pdf
│   │       │       └── Rab_prog_PPz_150601_03062015.pdf
│   │       ├── R_prog
│   │       │   ├── 2014
│   │       │   │   ├── Rab_prog_CD_150601_03062015.pdf
│   │       │   │   ├── Rab_prog_IiFN_150601_03062015.PDF
│   │       │   │   ├── Rab_prog_ITvNiO_150601_03062015.PDF
│   │       │   │   ├── Rab_prog_IYA_Angliiskii_150601_03062015.PDF
│   │       │   │   ├── Rab_prog_IYA_Nemeckii_150601_03062015.PDF
│   │       │   │   ├── Rab_prog_MAiIUvMiRS_150601_03062015.PDF
│   │       │   │   ├── Rab_prog_NPOVO_150601_03062015.PDF
│   │       │   │   ├── Rab_prog_PiPVSH_150601_03062015.pdf
│   │       │   │   ├── Rab_prog_RMiRS_150601_03062015.pdf
│   │       │   │   ├── Rab_prog_SPE_150601_03062015.PDF
│   │       │   │   ├── Rab_prog_TiMEI_150601_03062015.PDF
│   │       │   │   ├── Rab_prog_UK_150601_03062015.PDF
│   │       │   │   └── Rab_prog_UTPR_150601_03062015.PDF
│   │       │   └── 2015
│   │       │       ├── Rab_prog_CD_150601_03062015.pdf
│   │       │       ├── Rab_prog_CDz_150601_03062015_01.pdf
│   │       │       ├── Rab_prog_IiFN_150601_03062015.PDF
│   │       │       ├── Rab_prog_IiFNz_150601_03062015.PDF
│   │       │       ├── Rab_prog_ITvNiO_150601_03062015.PDF
│   │       │       ├── Rab_prog_IYA_Angliiskii_150601_03062015.PDF
│   │       │       ├── Rab_prog_IYA_Angliiskiiz_150601_03062015-1.pdf
│   │       │       ├── Rab_prog_IYA_Nemeckii_150601_03062015.PDF
│   │       │       ├── Rab_prog_MAiIUvMiRS_150601_03062015.PDF
│   │       │       ├── Rab_prog_MAiIUvMiRSz_150601_03062015.pdf
│   │       │       ├── Rab_prog_MMiP_150601_03062015.PDF
│   │       │       ├── Rab_prog_MMiPz_150601_03062015.pdf
│   │       │       ├── Rab_prog_NPOVO_150601_03062015.PDF
│   │       │       ├── Rab_prog_NPOVOz_150601_03062015.PDF
│   │       │       ├── Rab_prog_PiPVSH_150601_03062015.pdf
│   │       │       ├── Rab_prog_PiPVSHz_150601_03062015.pdf
│   │       │       ├── Rab_prog_RMiRS_150601_03062015.pdf
│   │       │       ├── Rab_prog_RMiRSz_150601_03062015.compressed.pdf
│   │       │       ├── Rab_prog_SPE_150601_03062015.PDF
│   │       │       ├── Rab_prog_SPEz_150601_03062015.PDF
│   │       │       ├── Rab_prog_TiMEI_150601_03062015.PDF
│   │       │       ├── Rab_prog_TiMEIz_150601_03062015.PDF
│   │       │       ├── Rab_prog_UTPR_150601_03062015.PDF
│   │       │       └── Rab_prog_UTPRz_150601_03062015.pdf
│   │       └── Ucheb_plan
│   │           ├── Ucheb_plan_RMiRS_150601_03062015_2014.PDF
│   │           ├── Ucheb_plan_RMiRS_150601_03062015_2015.PDF
│   │           └── Ucheb_plan_RMiRSz_150601_03062015_2015.PDF
│   ├── 05.02.07
│   │   ├── Annot
│   │   │   ├── 2015
│   │   │   │   ├── Annot_01IstFilNauki2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_04InfTekhVNiObr2015_150601MFTO_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── Annot_05TeorMetEcspIss2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_06PsIPedVSh2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_07SovrProbEc2015_150601MFTO_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── Annot_08NormPrOs2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_09TOMFTO2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_10MatModelTP2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_11NovTekhMS2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_12MatModelMS2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_13KOOIPDMS2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Annot_EN_02InYaz2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   └── Annot_GER_02InYaz2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   └── 2016
│   │   │       ├── Annot_01IstFilNauki2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       ├── Annot_04InfTekhVNiObr2016_150601MFTO_03062015.PDF
│   │   │       ├── Annot_05TeorMetEcspIss2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       ├── Annot_06PsIPedVSh2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       ├── Annot_07SovrProbEc2016_150601MFTO_03062015.PDF
│   │   │       ├── Annot_08NormPrOs2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       ├── Annot_09TOMFTO2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       ├── Annot_10MatModelTP2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       ├── Annot_11NovTekhMS2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       ├── Annot_12MatModelMS2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       ├── Annot_13KOOIPDMS2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       ├── Annot_EN_02InYaz2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       └── Annot_GER_02InYaz2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   ├── 2015
│   │   │   │   └── Graf_150601MFTO2015_03062015.pdf
│   │   │   └── 2016
│   │   │       └── Graf_150601MFTO2016_17062016.pdf
│   │   ├── Metod_doc
│   │   │   ├── 2015
│   │   │   │   ├── Metod_LB_07SovrProbEc2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Metod_MM_01IstFilNauki2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   └── Metod_MP_01IstFilNauki2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   └── 2016
│   │   │       ├── Metod_LB_07SovrProbEc2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       ├── Metod_MM_01IstFilNauki2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       └── Metod_MP_01IstFilNauki2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   ├── OP
│   │   │   ├── 2015
│   │   │   │   └── OOP_150601MFTO2015_18062015.pdf
│   │   │   └── 2016
│   │   │       └── OOP_150601MFTO2016_16062016.pdf
│   │   ├── Praktiki
│   │   │   ├── 2015
│   │   │   │   ├── Programma_GIA2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_NIP2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_PedPr2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_PredsNauchDoklada2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   └── Rab_prog_ProgNI2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   └── 2016
│   │   │       ├── Programma_GIA2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       ├── Rab_prog_NIP2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       ├── Rab_prog_PedPr2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       ├── Rab_prog_PredsNauchDoklada2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       └── Rab_prog_ProgNI2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── 2015
│   │   │   │   ├── Rab_prog_01IstFilNauki2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_04InfTekhVNiObr2015_150601MFTO_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── Rab_prog_05TeorMetEcspIss2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_06PsIPedVSh2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_07SovrProbEc2015_150601MFTO_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── Rab_prog_08NormPrOs2015_150601MFTO_03062015.PDF
│   │   │   │   ├── Rab_prog_09TOMFTO2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_10MatModelTP2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_11NovTekhMS2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_12MatModelMS2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_13KOOIPDMS2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   ├── Rab_prog_EN_02InYaz2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   │   └── Rab_prog_GER_02InYaz2015_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │   └── 2016
│   │   │       ├── Rab_prog_01IstFilNauki2016_150601MFTO_03062015.PDF
│   │   │       ├── Rab_prog_04InfTekhVNiObr2016_150601MFTO_03062015.PDF
│   │   │       ├── Rab_prog_05TeorMetEcspIss2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       ├── Rab_prog_06PsIPedVSh2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       ├── Rab_prog_07SovrProbEc2016_150601MFTO_03062015.PDF
│   │   │       ├── Rab_prog_08NormPrOs2016_150601MFTO_03062015..pdf
│   │   │       ├── Rab_prog_09TOMFTO2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       ├── Rab_prog_10MatModelTP2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       ├── Rab_prog_11NovTekhMS2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       ├── Rab_prog_12MatModelMS2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       ├── Rab_prog_13KOOIPDMS2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       ├── Rab_prog_EN_02InYaz2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   │       └── Rab_prog_GER_02InYaz2016_150601MFTO_03062015.pdf
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       ├── 2015
│   │       │   └── Ucheb_plan_150601MFTO2015_03062015.pdf
│   │       └── 2016
│   │           └── Ucheb_plan_150601MFTO2016_17062016.pdf
│   └── 05.02.08
│       ├── Annot
│       ├── Kalend_uch_grafik
│       ├── Metod_doc
│       ├── OP
│       ├── Praktiki
│       ├── R_prog
│       └── Ucheb_plan
├── 18.06.01
│   ├── 05.17.06
│   │   ├── Annot
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   ├── Graf_2014_180601_09062015.pdf
│   │   │   └── Graf_2016_180601_17062016.pdf
│   │   ├── Metod_doc
│   │   │   ├── Metod_TMiMT_UP1_180601_03062015.pdf
│   │   │   └── Metod_TMiMT_UP2_180601_03062015.pdf
│   │   ├── OP
│   │   │   ├── OOP_2014_2016_180601_18062015.pdf
│   │   │   └── OOP_2015-2017_18.06.01_16062015.pdf
│   │   ├── Praktiki
│   │   │   ├── Prakt_2014_2016_NIPr_180601_18062015.pdf
│   │   │   └── Prakt_2014_2016_PedPr_180601_18062015.pdf
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── Rab_prog_2014-2016_IiFN.180601_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_2014_2016_ISTORIA_I_PHILOSOFI_180601_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_2014-2016_IYz.180601_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_2014_2016_PiPVSC.180601_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_2014_2016_SPE_180601_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_2014.2016_TKPM_180601_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_2014GIA_180601_02062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_2014_SMIKPM_180601_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_2014_TMMT_180601_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_2014_TPPK_180601_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_2014_UK.180601_03062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_2016GIA_180601_02062015.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_2016IstoriaFilosof_180601_20062016.pdf
│   │   │   ├── Rab_prog_2016ZashitaOIS_180601_20062016.pdf
│   │   │   └── Rab_prog_ITNO__180601_03062015.pdf
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       ├── Ucheb_plan_09062015.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan_17062016.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan_180601_09062015.pdf
│   │       └── Ucheb_plan_180601_17062016.pdf
│   ├── 05.17.08
│   │   ├── Annot
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OP
│   │   ├── Praktiki
│   │   ├── R_prog
│   │   └── Ucheb_plan
│   └── 05.17.11
│       ├── Annot
│       ├── Kalend_uch_grafik
│       ├── Metod_doc
│       ├── OP
│       ├── Praktiki
│       ├── R_prog
│       └── Ucheb_plan
├── 22.06.01
│   └── 05.16.04
│       ├── Annot
│       │   ├── 2014
│       │   │   ├── 2014_Genezis_i_sintez_splavov_s_ZS.pdf
│       │   │   ├── 2014_In_jazyk_Angliiskii.pdf
│       │   │   ├── 2014_Liteinoe_proizvodstvo.pdf
│       │   │   ├── 2014_Sovremennye_problemy_ehkonomiki.pdf
│       │   │   ├── 2014_Tekhnicheskoe_regulirovanie_v_LP.pdf
│       │   │   ├── 2014_Teorija_i_metodologija_ehksp._issled..pdf
│       │   │   ├── 2014_Teor_osnovy_kristallizacii_splavov_i_ZO.pdf
│       │   │   ├── Annotacija_2014_Istorija_i_filosofija_nauki.pdf
│       │   │   └── Annotacija_2014_Psikhologija_i_pedagogika_vysshei_shkoly.pdf
│       │   ├── 2015
│       │   │   ├── 2015_Genezis_i_sintez_splavov_s_ZS.pdf
│       │   │   ├── 2015_In_jazyk_Angiiskii_Nemeckii.pdf
│       │   │   ├── 2015_Liteinoe_proizvodstvo.pdf
│       │   │   ├── 2015_Sovremennye_metody_kontrolja_KI.pdf
│       │   │   ├── 2015_Sovremennye_problemy_ehkonomiki.pdf
│       │   │   ├── 2015_Tekhnicheskoe_regulirovanie_v_LP.pdf
│       │   │   ├── 2015_Teoreticheskie_osnovy_kristallizacii_splavov_i_ZO.pdf
│       │   │   ├── 2015_Teorija_i_metodologija_ehksp._issled..pdf
│       │   │   ├── Annotacija_2015_Istorija_i_filosofija_nauki.pdf
│       │   │   └── Annotacija_2015_Psikhologija_i_pedagogika_vysshei_shkoly.pdf
│       │   └── 2016
│       │       ├── 2016_Genezis_i_sintez_splavov_s_ZS.pdf
│       │       ├── 2016_In_jazyk_Angliiskii.pdf
│       │       ├── 2016_Liteinoe_proizvodstvo.pdf
│       │       ├── 2016_Sovremennye_metody_kontrolja_KI.pdf
│       │       ├── 2016_Sovremennye_problemy_ehkonomiki.pdf
│       │       ├── 2016_Tekhnicheskoe_regulirovanie_v_LP.pdf
│       │       ├── 2016_Teoreticheskie_osnovy_kristallizacii_splavov_i_ZO.pdf
│       │       ├── 2016_Teorija_i_metodologija_ehksp._issled..pdf
│       │       ├── Annotacija_2016_Istorija_i_filosofija_nauki.pdf
│       │       └── Annotacija_2016_Psikhologija_i_pedagogika_vysshei_shkoly.pdf
│       ├── Kalend_uch_grafik
│       │   ├── KUG_2014.pdf
│       │   ├── KUG_2015.pdf
│       │   └── KUG_2016.pdf
│       ├── Metod_doc
│       ├── OP
│       │   ├── 1-OPOP_22.06.01_LP.pdf
│       │   ├── 2-OPOP_22.06.01_Aspirant_LP.pdf
│       │   └── OPOP_22.06.01_LP.pdf
│       ├── Praktiki
│       │   ├── 2014_PP.pdf
│       │   ├── 2015_PP.pdf
│       │   ├── 2016_PP.pdf
│       │   ├── 22.06.01_2014_Nauchno-issledovatelskaja_praktika.pdf
│       │   ├── 22.06.01_2015_Nauchno-issledovatelskaja_praktika.pdf
│       │   └── 22.06.01_2016_Nauchno-issledovatelskaja_praktika.pdf
│       ├── R_prog
│       │   ├── 2014
│       │   │   ├── 2014_Informacionnye_tekhnologii_v_N_i_O.pdf
│       │   │   ├── 2014_Zaochn_Tekhnicheskoe_regulirovanie_v_LP.pdf
│       │   │   ├── 2014_Zaochn_Teorija_i_metodologija_ehksperimentalnykh_issdedovanii.pdf
│       │   │   ├── 22.06.01_2014_Gosudarstvennaja_itogovaja_attestacija.pdf
│       │   │   ├── 22.06.01_2014_Nauchno-issledovatelskaja_dejatelnost.pdf
│       │   │   ├── RP_22.06.01_2014_Genezis_i_sintez_splavov_s_ZS.pdf
│       │   │   ├── RP_22.06.01_2014_Liteinoe_proizvodstvo.pdf
│       │   │   ├── RP_22.06.01_2014_Teor_osnovy_kristallizacii_splavov_i_ZO.pdf
│       │   │   ├── RP_22.06.01_2014_Zaochn_In_jazyk_Angliiskii.pdf
│       │   │   ├── RP_22.06.01_2014_Zaochn_Istorija_i_filosofija_nauki.pdf
│       │   │   ├── RP_22.06.01_2014_Zaochn_Normativno-pravovye_osnovy_VO.pdf
│       │   │   ├── RP_22.06.01_2014_Zaochn_Psikhologija_i_pedagogika.pdf
│       │   │   ├── RP_22.06.01_2014_Zaochn_Sovremennye_problemy_ehkonomiki.pdf
│       │   │   └── RP_22.06.01_2014_Zaochn_Upravlenie_kachestvom.pdf
│       │   ├── 2015
│       │   │   ├── 2015_Informacionnye_tekhnologii_v_N_i_O.pdf
│       │   │   ├── 2015_Sovremennye_metody_kontrolja_kach.izdel..pdf
│       │   │   ├── 2015_Tekhnicheskoe_regulirovanie_v_LP.pdf
│       │   │   ├── 2015_Teorija_i_metodologija_ehksperimentalnykh_issdedovanii.pdf
│       │   │   ├── 22.06.01_2015_Gosudarstvennaja_itogovaja_attestacija.pdf
│       │   │   ├── 22.06.01_2015_Nauchno-issledovatelskaja_dejatelnost.pdf
│       │   │   ├── RP_22.06.01_2015_Genezis_i_sintez_splavov_s_ZS.pdf
│       │   │   ├── RP_22.06.01_2015_Liteinoe_proizvodstvo.pdf
│       │   │   ├── RP_22.06.01_2015_Ochn_In_jazyk_Angliiskii.pdf
│       │   │   ├── RP_22.06.01_2015_Ochn_Istorija_i_filosofija_nauki.pdf
│       │   │   ├── RP_22.06.01_2015_Ochn_Normativno-pravovye_osnovy_VO.pdf
│       │   │   ├── RP_22.06.01_2015_Ochn_Psikhologija_i_pedagogika.pdf
│       │   │   ├── RP_22.06.01_2015_Ochn_Sovremennye_problemy_ehkonomiki.pdf
│       │   │   └── RP_22.06.01_2015_Teor_osnovy_kristallizacii_splavov_i_ZO.pdf
│       │   └── 2016
│       │       ├── 2016_Informacionnye_tekhnologii_v_N_i_O.pdf
│       │       ├── 2016_Sovremennye_metody_kontrolja_kach.izdel..pdf
│       │       ├── 2016_Tekhnicheskoe_regulirovanie_v_LP.pdf
│       │       ├── 2016_Teorija_i_metodologija_ehksperimentalnykh_issdedovanii.pdf
│       │       ├── 22.06.01_2016_Gosudarstvennaja_itogovaja_attestacija.pdf
│       │       ├── 22.06.01_2016_Nauchno-issledovatelskaja_dejatelnost.pdf
│       │       ├── RP_22.06.01_2016_Genezis_i_sintez_splavov_s_ZS.pdf
│       │       ├── RP_22.06.01_2016_Liteinoe_proizvodstvo.pdf
│       │       ├── RP_22.06.01_2016_Teor_osnovy_kristallizacii_splavov_i_ZO.pdf
│       │       ├── RP_22.06.01_2016_Zaochn_In_jazyk_Angliiskii.pdf
│       │       ├── RP_22.06.01_2016_Zaochn_Istorija_i_filosofija_nauki.pdf
│       │       ├── RP_22.06.01_2016_Zaochn_Normativno-pravovye_osnovy_VO.pdf
│       │       ├── RP_22.06.01_2016_Zaochn_Psikhologija_i_pedagogika.pdf
│       │       └── RP_22.06.01_2016_Zaochn_Sovremennye_problemy_ehkonomiki.pdf
│       └── Ucheb_plan
│           ├── UP_05.16.04_2014_ZAOCHN_Liteinoe_proizvodstvo_Aspirant.pdf
│           ├── UP_05.16.04_2015_OCHN_Liteinoe_proizvodstvo_Aspirant.pdf
│           ├── UP_05.16.04_2016_ZAOCHN_Liteinoe_proizvodstvo_Aspirant.pdf
│           ├── UP_22.06.01_2014_NOVYI.pdf
│           ├── UP_22.06.01_2015_NOVYI.pdf
│           └── UP_22.06.01_2016_NOVYI.pdf
├── 23.06.01
│   └── 05.22.10
│       ├── Annot
│       │   ├── Annot_EAT_23.06.01_TTNT_18102016.pdf
│       │   └── Annot_ONATSvE_23.06.01_TTNT_18102016.pdf
│       ├── Kalend_uch_grafik
│       │   ├── Graf_23.06.01_TiTNT_03062015_2014.pdf
│       │   ├── Graf_23.06.01_TiTNT_03062015_2015_ochn.pdf
│       │   ├── Graf_23.06.01_TiTNT_03062015_2015_zaochn.pdf
│       │   └── Graf_23.06.01_TiTNT_17062016_2016.pdf
│       ├── Metod_doc
│       │   ├── Metod_IiFN_SRS_230601.pdf
│       │   ├── Metod_OTNM_Ucheb_230403.pdf
│       │   └── Metod_SPE_Lab_230601.pdf
│       ├── OP
│       │   ├── OPOP_23.06.01_16062016_16.pdf
│       │   ├── OPOP_23.06.01_18062015_14.pdf
│       │   ├── OPOP_23.06.01_18062015_15.pdf
│       │   ├── OPOP_23.06.01_25092017_14.pdf
│       │   ├── OPOP_23.06.01_25092017_15och_zaoch.pdf
│       │   └── OPOP_23.06.01_25092017_16.pdf
│       ├── Praktiki
│       │   ├── Rab_prog_NIP_230601_08062015_14-15-16.pdf
│       │   └── Rab_prog_PP_230601_08062015_14-15_och_zaoch.pdf
│       ├── R_prog
│       │   ├── Rab_prog_DOTEA_230601_08062015_14-15-16.pdf
│       │   ├── Rab_prog_DOTEA_230601_08062015_15_zaoch.pdf
│       │   ├── Rab_prog_EAT_230601_08062015_14-15-16.pdf
│       │   ├── Rab_prog_EAT_230601_25062015_15_zaoch.pdf
│       │   ├── Rab_prog_GIA_230601_25062015_14-16_och_zaoch.pdf
│       │   ├── Rab_prog_IiFN_230601_08062015_14-15-16.pdf
│       │   ├── Rab_prog_ITvNiO_230601_08062015_14-15-16.pdf
│       │   ├── Rab_prog_ITvNiO_230601_08062015_15_zaoch.pdf
│       │   ├── Rab_prog_IY_A_230601_08062015_14-15-16.pdf
│       │   ├── Rab_prog_IY_A_230601_08062015_15_zaoch.pdf
│       │   ├── Rab_prog_IY_N_230601_08062015_14-15.pdf
│       │   ├── Rab_prog_IY_N_230601_18062015_16.pdf
│       │   ├── Rab_prog_NID_230601_25062015_14-16.pdf
│       │   ├── Rab_prog_NID_230601_25062015_15_zaoch.pdf
│       │   ├── Rab_prog_NPOVO_230601_08062015_14-15-16.pdf
│       │   ├── Rab_prog_NPOVO_230601_08062015_15_zaoch.pdf
│       │   ├── Rab_prog_OBATS_230601_08062015_14-15-16.pdf
│       │   ├── Rab_prog_OBATS_230601_08062015_15_zaoch.pdf
│       │   ├── Rab_prog_ONATSvE_230601_08062015_14-15-16.pdf
│       │   ├── Rab_prog_ONATSvE_230601_26062015_15_zaoch.pdf
│       │   ├── Rab_prog_PiPVO_230601_08062015_14-15-16.pdf
│       │   ├── Rab_prog_PiPVO_230601_08062015_15_zaoch.pdf
│       │   ├── Rab_prog_PNKR_D_naSUSKN_230601_25062015_14-16.pdf
│       │   ├── Rab_prog_PNKR_D_naSUSKN_230601_25062015_15_zaoch.pdf
│       │   ├── Rab_prog_SPE_230601_08062015_14-15-16.pdf
│       │   ├── Rab_prog_SPE_230601_08062015_15_zaoch.pdf
│       │   ├── Rab_prog_TiMEI_230601_08062015_14-15-16.pdf
│       │   ├── Rab_prog_TiMEI_230601_08062015_15_zaoch.pdf
│       │   ├── Rab_prog_UK_230601_08062015_14-15-16.pdf
│       │   ├── Rab_prog_UPPna_AT_230601_08062015_14-15-16.pdf
│       │   └── Rab_prog_UPPnaAT_230601_08062015_15_zaoch.pdf
│       └── Ucheb_plan
│           ├── Ucheb_Plan_TiTNT_230601_03062015_14.pdf
│           ├── Ucheb_Plan_TiTNT_230601_03062015_15.pdf
│           ├── Ucheb_Plan_TiTNT_230601_03062015_15_zaoch.pdf
│           └── Ucheb_Plan_TiTNT_230601_17062016_16.pdf
├── 37.06.01
│   └── 19.00.07
│       ├── Annot
│       │   ├── Annot_IiFN_370601_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_IiFN_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_InYaz_370601_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_InYaz_370601_2015_2016_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_InYaz_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_InYazNEM_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_ITvNiO_370601_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_NPOVO_370601_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_OP_370601_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_OP_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_PedP_370601_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_PedPsy_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_PedPVSh_370601_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_PiPVSh_370601_2015_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_PiPVSh_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_PP_370601_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_PRiVP_370601_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_PRiVP_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_Psychodiagnostika_370601_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_Psyhodiagnos_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_Psyhodiagnost_370601_zaochn_03062015_01.pdf
│       │   ├── Annot_Psyhodiagnost_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_PsyPonim_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_SPE_370601_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_SPE_370601_zaozhn_03062015.pdf
│       │   ├── Annot_TiMN_370601_03062015.pdf
│       │   └── Annot_TiMN_370601_zaochn_03062015.pdf
│       ├── Kalend_uch_grafik
│       │   ├── Graf_370601_03062015.PDF
│       │   ├── Graf_370601_19062016.PDF
│       │   ├── Graf_370601_Zaochn_03062015.PDF
│       │   ├── Graff_370601_2016.pdf
│       │   ├── Graff_370601_zaochn_2015.pdf
│       │   ├── Ucheb_plan_370601_03062015.pdf
│       │   ├── Ucheb_plan_370601_19062016.pdf
│       │   └── Ucheb_plan_370601_zaochn_03062015.pdf
│       ├── Metod_doc
│       │   ├── Metod_GIA_370601_03062015.pdf
│       │   ├── Prog_GIA_370601_2015.pdf
│       │   └── Prog_GIA_370601_2016.pdf
│       ├── OP
│       │   ├── OPOP_370601_18062015.pdf
│       │   ├── OPOP_370601_2015_zaochn_18062015.pdf
│       │   └── OPOP_370601_ochn_2015_16_18062015.pdf
│       ├── Praktiki
│       │   ├── Graf_370601_03062015.pdf
│       │   ├── Graf_370601_19062016.pdf
│       │   ├── Graf_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   ├── Prog_NIP_370601_03062015.pdf
│       │   ├── Prog_NIP_370601_2015_03062015.pdf
│       │   ├── Prog_NIP_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   ├── Prog_NIR_370601_03062015.pdf
│       │   ├── Prog_NIR_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   ├── Prog_PedPrakt_370601_2015_03062015.pdf
│       │   └── Prog_PedPrakt_370601_zaochn_03062015.pdf
│       ├── R_prog
│       │   ├── from_28.03
│       │   │   ├── Prog_PedPr_370601_2015_16_ochn_03062015.pdf
│       │   │   ├── Prog_PreddiplPr_370601_2015_16_ochn_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_IiFN_370601_2015_16_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_InYaz_370601_2015_16_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_ITvNiO_370601_2015_16_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_NPOVO_370601_2015_16_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_OP_370601_2015_16_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_PedPsy_370601_2015_16_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_PiPVSh_370601_2015_16_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_PRiVP_370601_2015_16_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_Psyhodiagnost_370601_2015_16_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_PsyPonim_370601_2015_16_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_SPE_370601_2015_16_03062015.pdf
│       │   │   └── Rab_Prog_TiMN_370601_2015_16_03062015.pdf
│       │   ├── ochn
│       │   │   ├── 2016
│       │   │   │   ├── Annot_InYaz_370601_2015_2016_03062015.pdf
│       │   │   │   ├── Prog_NIP_370601_2016_03062015.pdf
│       │   │   │   ├── Prog_PedPrakt_370601_2016_03062015.pdf
│       │   │   │   ├── Rab_Prog_IiFN_370601_2016_03062015.pdf
│       │   │   │   ├── Rab_Prog_InYaz_360601_2016_03062015.pdf
│       │   │   │   ├── Rab_Prog_NPOVO_370601_2016_03062015.pdf
│       │   │   │   ├── Rab_Prog_OP_370601_2016_03062015.pdf
│       │   │   │   ├── Rab_Prog_PedPsy_370601_2016_03062015.pdf
│       │   │   │   ├── Rab_Prog_PRiVP_370601_2016_03062015.pdf
│       │   │   │   ├── Rab_Prog_Psyhodiagnost_370601_2016_03062015.pdf
│       │   │   │   └── Rab_Prog_PsyPonim_370601_2016_03062015.pdf
│       │   │   ├── Prog_PedPr_370601_03062015.pdf
│       │   │   ├── Prog_PepPr_370601_2016_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_IiFN_370601_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_IiFN_370601_2015_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_IiFN_370601_2016_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_InYaz_370601_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_InYaz_370601_2016_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_InYazNem_370601_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_ITvNiO_370601_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_ITvNiO_370601_2016_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_NPOVO_370601_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_NPOVO_370601_2015_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_NPOVO_370601_2016_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_OP_370601_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_OP_370601_2016_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_PedP_370601_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_PedPsy_370601_2016_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_PiPVSh_370601_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_PiPVSh_370601_2016_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_PiPVSh_370601_3062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_PP_370601_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_PRiVP_370601_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_PRiVP_370601_2016_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_Psyhodiagnost_370601_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_Psyhodiagnost_370601_2016_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_PsyPon_370601_2016_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_SPE_370601_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_SPE_370601_2016_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_TiMN_370601_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_TiMN_370601_2016_03062015.pdf
│       │   │   └── Rab_Prog_TiMN_370601_2016_zaochn_03062015.pdf
│       │   ├── Rab_Prog_NPOVO_370601_03062015.pdf
│       │   ├── Rab_Prog_NPOVO_370601_2016_03062015.pdf
│       │   ├── Rab_Prog_NPOVO_370601_zaochn_18062015.pdf
│       │   ├── zaochn
│       │   │   ├── Prog_PedPr_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_IiFN_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_InYaz_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_InYazNEM_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_ITvNiO_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_NPOVO_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_OP_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_PedP_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_PiPVSh_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_PP_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_PRiVP_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_Psyhodiagnostika_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_SPE_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_SPE_370601_zaochn_2016_03062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_Prog_TiMN_370601_2016_zaochn_03062015.pdf
│       │   │   └── Rab_Prog_TiMN_370601_zaochn_03062015.pdf
│       │   └── zaochn_from28_03
│       │       ├── Rab_Prog_IiFN_370601_2015_zaochn_03062015.pdf
│       │       ├── Rab_Prog_InYazNem_370601_2015_zaochn_03062015.pdf
│       │       ├── Rab_Prog_ITvNiO_370601_2015_zaochn_03062015.pdf
│       │       ├── Rab_Prog_NPOVO_370601_2015_zaochn_03062015.pdf
│       │       ├── Rab_Prog_OP_370601_2015_zaochn_03062015.pdf
│       │       ├── Rab_Prog_PedPsy_370601_2015_zaochn_03062015.pdf
│       │       ├── Rab_Prog_PiPVSh_370601_2015_zaochn_03062015.pdf
│       │       ├── Rab_Prog_PRiVP_370601_2015_zaochn_03062015.pdf
│       │       ├── Rab_Prog_Psyhodiagnost_370601_2015_zaochn_03062015.pdf
│       │       ├── Rab_Prog_PsyPonim_370601_2015_zaochn_03062015.pdf
│       │       └── Rab_Prog_SPE_370601_2015_zaochn_03062015.pdf
│       └── Ucheb_plan
│           ├── from21_03
│           │   ├── Ucheb_Plan_370601_2015_03062015.pdf
│           │   ├── Ucheb_Plan_370601_2016_17062016.pdf
│           │   └── Ucheb_Plan_370601_zaochn_2015_03062015.pdf
│           ├── from_28.03
│           │   ├── Ucheb_Plan_370601_2015_ochn_03062015.pdf
│           │   ├── Ucheb_Plan_370601_2015_zaochn_03062015.pdf
│           │   └── Ucheb_Plan_370601_2016_ochn_17062016.pdf
│           ├── Graf_370601_19062016.pdf
│           ├── Ucheb_plan_370601_03062015.pdf
│           ├── Ucheb_Plan_370601_17062016.pdf
│           ├── Ucheb_plan_370601_19062016.pdf
│           ├── Ucheb_Plan_370601_2015_zaochn_03062015.pdf
│           └── Ucheb_plan_370601_2016_zaochn_03062015.pdf
├── 38.06.01
│   ├── 08.00.01
│   │   ├── Annot
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OP
│   │   ├── Praktiki
│   │   ├── R_prog
│   │   └── Ucheb_plan
│   └── 08.00.05
│       ├── Annot
│       │   └── 2015
│       │       └── Pologenie_IITR.pdf
│       ├── Kalend_uch_grafik
│       ├── Metod_doc
│       │   └── oz
│       │       ├── Metod_EA_380601_31012011.pdf
│       │       ├── Metod_EMMiM_380601_26032004.pdf
│       │       ├── Metod_EOI_380601_06122002.pdf
│       │       ├── Metod_EOR_380601_16022011.pdf
│       │       └── Metod_SPE_380601_21032013.pdf
│       ├── OP
│       │   ├── oz
│       │   │   ├── OOP_Economica_EiUNH_380601_o_18062015.pdf
│       │   │   └── OOP_Economica_EiUNH_380601_z_18062015.pdf
│       │   ├── o_z
│       │   │   ├── OOP_Economica_EiUNH_380601_o_18062015.pdf
│       │   │   └── OOP_Economica_EiUNH_380601_z_18062015.pdf
│       │   └── o__z
│       │       ├── OOP_Economica_EiUNH_380601_o__18062015.pdf
│       │       └── OOP_Economica_EiUNH_380601_z__18062015.pdf
│       ├── Praktiki
│       │   ├── oz
│       │   │   ├── Metod_PGIA_380601_04062015.pdf
│       │   │   ├── Metod_PGIAiFOSdPGIA_380601_04062015.pdf
│       │   │   ├── Metod_PNID_380601_04062015.pdf
│       │   │   ├── PR_NI_380601_04062015.pdf
│       │   │   ├── PR_NP_380601_04062015.pdf
│       │   │   └── PR_PPP_380601_04062015.pdf
│       │   └── o_z
│       │       ├── Metod_PGIA_380601_o_z_04062015.pdf
│       │       ├── Metod_PNID_380601_o_z_04062015.pdf
│       │       ├── PR_NI_380601_o_z_04062015.pdf
│       │       ├── PR_NP_380601_o_z_04062015.pdf
│       │       ├── PR_PPpPPUiOPD_380601_o_04062015.pdf
│       │       └── PR_PPpPPUiOPD_380601_z_04062015.pdf
│       ├── R_prog
│       │   ├── 2014-2016_o_s
│       │   │   ├── Rab_prog_NPOVO_380601_2014-2016_O_04062015.pdf
│       │   │   └── Rab_prog_PiPVSch_380601_2014-2016_O_04062015.pdf
│       │   ├── 2014-2016_o_s_
│       │   │   ├── Rab_prog_AYa_380601_2014-2016_O_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_IiFN_380601_2014-2016_O_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_ITvNiO_380601_2014-2016_O_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_NPOVO_380601_2014-2016_O_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_NYa_380601_o_2014-2016_04062015..pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_PiPVSch_380601_2014-2016_O_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_TiMN_380601_2014-2016_O_04062015.pdf
│       │   │   └── Rab_prog_UK_380601_2014_O_04062015.pdf
│       │   ├── 2014-2016_z_s
│       │   │   ├── Rab_prog_NPOVO_380601_2014-2016_Z_04062015.pdf
│       │   │   └── Rab_prog_PiPVSch_380601_2014-2016_Z_04062015.pdf
│       │   ├── 2014-2016_z_s_
│       │   │   ├── Rab_prog_AYa_380601_2014-2016_Z_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_IiFN_380601_2014-2016_Z_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_ITvNiO_380601_2014-2016_Z_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_NPOVO_380601_2014-2016_Z_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_NYa_380601_z_2014-2016_04062015..pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_PiPVSch_380601_2014-2016_Z_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_TiMN_380601_2014-2016_Z_04062015.pdf
│       │   │   └── Rab_prog_UK_380601_2014_Z_04062015.pdf
│       │   ├── 2014_o
│       │   │   ├── O.L
│       │   │   │   └── Rab_prog_MvUE_380601_o_2014-2016_04062015.pdf
│       │   │   ├── P.N
│       │   │   │   └── Rab_prog_SPE_380601_o_2014-2016_04062015.pdf
│       │   │   └── R.V
│       │   │       ├── Rab_prog_EiUNH_380601_o_2014-2016_04062015.pdf
│       │   │       ├── Rab_prog_ONID_380601_o_2014-2016_04062015.pdf
│       │   │       └── Rab_prog_SA_380601_o_2014-2016_04062015.pdf
│       │   ├── 2014_o_s
│       │   │   └── Rab_prog_UK_380601_o_2014_04062015.pdf
│       │   ├── 2014_OZ_S
│       │   │   ├── Rab_prog_NYa_380601_o_2014-2016_04062015..pdf
│       │   │   └── Rab_prog_NYa_380601_z_2014-2016_04062015..pdf
│       │   ├── 2014_z
│       │   │   ├── O.L
│       │   │   │   └── Rab_prog_MvUE_380601_z_2014-2016_04062015.pdf
│       │   │   ├── P.N
│       │   │   │   └── Rab_prog_SPE_380601_z_2014-2016_04062015.pdf
│       │   │   └── R.V
│       │   │       ├── Rab_prog_EiUNH_380601_z_2014-2016_04062015.pdf
│       │   │       ├── Rab_prog_ONID_380601_z_2014_04062015.pdf
│       │   │       └── Rab_prog_SA_380601_z_2014-2016_04062015.pdf
│       │   ├── 2014_Z
│       │   │   ├── Rab_prog_EiUNH_380601_z_2014-2016_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_MvUE_380601_z_2014-2016_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_ONID_380601_z_2014_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_SA_380601_z_2014-2016_04062015.pdf
│       │   │   └── Rab_prog_SPE_380601_z_2014-2016_04062015.pdf
│       │   ├── 2014_z_s
│       │   │   └── Rab_prog_UK_380601_z_2014_04062015.pdf
│       │   ├── 2015-2016_o
│       │   │   ├── O.L
│       │   │   │   └── Rab_prog_MvUE_380601_o_2014-2016_04062015.pdf
│       │   │   ├── P.N
│       │   │   │   └── Rab_prog_SPE_380601_o_2014-2016_04062015.pdf
│       │   │   └── R.V
│       │   │       ├── Rab_prog_EiUNH_380601_o_2014-2016_04062015.pdf
│       │   │       ├── Rab_prog_EUO_380601_o_2015-2016_04062015.pdf
│       │   │       ├── Rab_prog_ONID_380601_o_2014-2016_04062015.pdf
│       │   │       └── Rab_prog_SA_380601_o_2014-2016_04062015.pdf
│       │   ├── 2015-2016_z
│       │   │   ├── O.L
│       │   │   │   └── Rab_prog_MvUE_380601_z_2014-2016_04062015.pdf
│       │   │   ├── P.N
│       │   │   │   └── Rab_prog_SPE_380601_z_2014-2016_04062015.pdf
│       │   │   └── R.V
│       │   │       ├── Rab_prog_EiUNH_380601_z_2014-2016_04062015.pdf
│       │   │       ├── Rab_prog_EUO_380601_z_2014-2016_04062015.pdf
│       │   │       ├── Rab_prog_ONID_380601_z_2015-2016_04062015.pdf
│       │   │       └── Rab_prog_SA_380601_z_2014-2016_04062015.pdf
│       │   ├── 2017_o
│       │   │   ├── Rab_prog_AYa_380601_o_2017_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_EiUNH_380601_o_2017_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_EUO_380601_o_2017_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_IiFN_380601_o_2017_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_ITvNiO_380601_o_2017_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_MvUE_380601_o_2017_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_NPOVO_380601_o_2017_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_NYa_380601_o_2017_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_ONID_380601_o_2017_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_PiPVSch_380601_o_2017_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_SA_380601_o_2017_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_SPE_380601_o_2017_04062015.pdf
│       │   │   └── Rab_prog_TiMN_380601_o_2017_04062015.pdf
│       │   ├── 2017_z
│       │   │   ├── Rab_prog_AYa_380601_z_2017_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_EiUNH_380601_z_2017_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_EUO_380601_z_2017_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_IiFN_380601_z_2017_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_ITvNiO_380601_z_2017_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_MvUE_380601_z_2017_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_NPOVO_380601_z_2017_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_NYa_380601_z_2017_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_ONID_380601_z_2017_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_PiPVSch_380601_z_2017_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_SA_380601_z_2017_04062015.pdf
│       │   │   ├── Rab_prog_SPE_380601_z_2017_04062015.pdf
│       │   │   └── Rab_prog_TiMN_380601_z_2017_04062015.pdf
│       │   ├── R.V._2015-2016_o
│       │   │   └── Rab_prog_EUO_380601_2015-2016_O_04062015.pdf
│       │   └── R.V._2015-2016_z
│       │       ├── Rab_prog_EUO_380601_2015-2016_Z_04062015.pdf
│       │       └── Rab_prog_ONID_380601_2015-2016_Z_04062015.pdf
│       └── Ucheb_plan
│           ├── 2014_
│           │   ├── Graf_380601_o_2014_03062015.pdf
│           │   ├── Graf_380601_z_2014_03062015.pdf
│           │   ├── Ucheb_plan_380601_2014_O_03062015.pdf
│           │   ├── Ucheb_plan_380601_o_2014_03062015.pdf
│           │   └── Ucheb_plan_380601_z_2014_03062015.pdf
│           ├── 2015_
│           │   ├── Graf_380601_o_2015_03062015.pdf
│           │   ├── Graf_380601_z_2015_03062015.pdf
│           │   ├── Ucheb_plan_380601_o_2015_03062015.pdf
│           │   └── Ucheb_plan_380601_z_2015_03062015.pdf
│           └── 2016_
│               ├── Graf_380601_o_2016_17062016.pdf
│               ├── Graf_380601_z_2016_17062016.pdf
│               ├── Ucheb_plan_380601_o_2016_17062016.pdf
│               └── Ucheb_plan_380601_z_2016_17062016.pdf
├── 40.06.01
│   ├── 12.00.01
│   │   ├── Annot
│   │   │   ├── Annotacija_k_programme_praktik_12.00.01.PDF
│   │   │   ├── Annotacija_k_RP_12.00.01Akt.probl._ist.gos.i_prava.PDF
│   │   │   ├── Annotacija_k_RP_12.00.01__Inform.tekhnol._v_nauke_i_obrazov..PDF
│   │   │   ├── Annotacija_k_RP_Akt.probl.vseobshch.ist.gos.i_prava_12.00.01_01.PDF
│   │   │   ├── Annotacija_k_RP_Akt.probl.vseobshch.ist.gos.i_prava_12.00.01.PDF
│   │   │   ├── Annotacija_k_RP_In.jaz._12.00.01.PDF
│   │   │   ├── Annotacija_k_RP_Metodol.juridich.issled._12.00.01.PDF
│   │   │   ├── Annotacija_k_RP_Norm.-pravo.osnovy_VO_12.00.01.PDF
│   │   │   ├── Annotacija_k_RP_Pedag_i_psikh._VSHk._12.00.01.PDF
│   │   │   ├── Annotacija_k_RP_Sovrem.probl.ehkonomiki_12.00.01.PDF
│   │   │   ├── Annotacija_k_RP_Teoretiko-metodol._aspekty_jur.nauki_12.00.01.PDF
│   │   │   ├── Annotacija_k_RP_Teorija_i_metod.nauki_12.00.01.PDF
│   │   │   ├── Annotacija_k_RP_TIPG_IUPG.PDF
│   │   │   └── Annotacija_u_RP_Ist.i_filos.nauki_12.00.01.PDF
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   ├── KUG_12.00.01_2014_ochka__pdf.io_.pdf
│   │   │   ├── KUG_12.00.01_2014_zaochka__pdf.io_.pdf
│   │   │   ├── KUG_12.00.01_2015_ochka__pdf.io_.pdf
│   │   │   └── KUG_12.00.01_2016_zaochka__pdf.io_.pdf
│   │   ├── Metod_doc
│   │   │   ├── 15_Pogr._NID_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── 15_Progr._podgot._NKR_zaochnoe.PDF
│   │   │   ├── 16_Progr._NID_ochnaja.PDF
│   │   │   ├── 16_Progr._NID_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── 16_Progr._podgot_NKR_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── NID_RP_FOS_12.00.01_ochnaja.pdf
│   │   │   ├── NID_RP_FOS_12.00.01_zaochnaja.pdf
│   │   │   ├── NKR_12.00.01_-_Ochnaja__2014.pdf
│   │   │   ├── NKR_12.00.01_-_Ochnaja__2015.pdf
│   │   │   ├── NKR_12.00.01_-_Zaochnaja__2014.pdf
│   │   │   ├── NKR_12.00.01_-_Zaochnaja__2015.pdf
│   │   │   ├── PD_PNKR_D__12.00.01_2017_ochnaja.PDF
│   │   │   ├── PD_PNKR_D__12.00.01_2017_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── Pr_GIA_2017.pdf
│   │   │   ├── Pr_NID_12.00.01_2017_ochnaja.PDF
│   │   │   ├── Pr_NID_12.00.01_2017_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── Programma_GIA_40.06.01_Teorija.pdf
│   │   │   ├── Programma_GIA.pdf
│   │   │   ├── Progr._NID_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── Progr._podgot._NKR_ochnaja.PDF
│   │   │   └── Progr.podgot_NKR_zaochnoe.PDF
│   │   ├── OP
│   │   │   ├── 14_OPOP_VO_12.00.01_28.02.17_.pdf
│   │   │   ├── OPOP_12.00.01_ochnaja.pdf
│   │   │   ├── OPOP_12.00.01_zaochnaja.pdf
│   │   │   ├── OPOP_VO_12.00.01_ochka_2014.pdf
│   │   │   ├── OPOP_VO_12.00.01_ochka_2015.pdf
│   │   │   ├── OPOP_VO_12.00.01_zaochka_2014.pdf
│   │   │   └── OPOP_VO_12.00.01_zaochka_2016.pdf
│   │   ├── Praktiki
│   │   │   ├── Programma_praktik_12.00.01_novaja.pdf
│   │   │   ├── Progr_praktik_aspirantov_12.00.01.pdf
│   │   │   ├── Progr._praktik_ochnaja__zaochnaja12.00.01.PDF
│   │   │   └── PR_praktik_12.00.01_2017.pdf
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── 14_12.00.01_Akt.probl.IGPR_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── 14_12.00.01_Akt.probl.VIGP_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── 14_12.00.01_TiIst._prava_i_gos._zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── 14_Akt.probl.IGPR_ochnaja.PDF
│   │   │   ├── 14_Akt.probl.VIGP_ochnaja.PDF
│   │   │   ├── 14_IT_v_nauke_i_obraz._ochnoe.PDF
│   │   │   ├── 14_IT_v_nauke_i_obraz._zaochnoe.PDF
│   │   │   ├── 14_Met.jur.issled.12.00.01_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── 14_Metodol.jur.issled.ochnaja.PDF
│   │   │   ├── 14_NPO_VO_12.00.01_ochka.PDF
│   │   │   ├── 14_NPO_VO_12.00.01_zaochka.PDF
│   │   │   ├── 14_NPO_VO_12.00.08_zaochka.PDF
│   │   │   ├── 14_SPEH_12.00.01_ochka.PDF
│   │   │   ├── 14_SPEH_12.00.01_zaochka.PDF
│   │   │   ├── 14_TiIst._prava_i_gos.ochnaja.PDF
│   │   │   ├── 14_T-Maspekty_jur.nauki12.00.01_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── 14_TM_aspekty_ochnaja.PDF
│   │   │   ├── 15_AP_IGPR_ochnaja.PDF
│   │   │   ├── 15_AP_IGPR_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── 15_AP_VIGP_ochnaja.PDF
│   │   │   ├── 15_AP_VIGP_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── 15_IJA__angl.__ochka.PDF
│   │   │   ├── 15_IJA__angl.__zaochka.PDF
│   │   │   ├── 15_IJA__nemec.__ochka.PDF
│   │   │   ├── 15_IJA__nemec.___zaochka.PDF
│   │   │   ├── 15_IT_v_nauke_i_obraz._ochnoe.PDF
│   │   │   ├── 15_IT_v_nauke_i_obraz._zaochnoe.PDF
│   │   │   ├── 15_Met.jur.issled.12.00.01_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── 15_Metodol.jui_ochnaja.PDF
│   │   │   ├── 15_NPO_VO_12.00.01_ochka.PDF
│   │   │   ├── 15_NPO_VO_12.00.01_zaochka.PDF
│   │   │   ├── 15_NPO_VO_12.00.08_zaochka.PDF
│   │   │   ├── 15_NPO_VO_12.00.09_zaochka.PDF
│   │   │   ├── 15_SPEH_12.00.01_ochka.PDF
│   │   │   ├── 15_SPEH_12.00.01_zaochka.PDF
│   │   │   ├── 15_TIPG_ochnaja.PDF
│   │   │   ├── 15_TIPG_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── 15_TM_aspekty_jun._ochnaja.PDF
│   │   │   ├── 15_T-Maspekty_jur.nauki12.00.01_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── 16_Akt.probl.vseobshch.ist._01_ochnoe.pdf
│   │   │   ├── 16_AP_IGPR_ochnaja.PDF
│   │   │   ├── 16_AP_IGPR_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── 16_AP_VIGP_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── 16_IJA__angl.__ochka.PDF
│   │   │   ├── 16_IJA__angl.__zaochka.PDF
│   │   │   ├── 16_IJA__nemec.__ochka.PDF
│   │   │   ├── 16_IJA__nemec.__zaochka.PDF
│   │   │   ├── 16_IT_v_nauke_i_obraz._ochnaja.PDF
│   │   │   ├── 16_IT_v_nauke_i_obraz._zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── 16_Met.jur.issled.12.00.01_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── 16_Metod.jui_ochnaja.PDF
│   │   │   ├── 16_NPO_VO_12.00.01_ochka.PDF
│   │   │   ├── 16_NPO_VO_12.00.01_zaochka.PDF
│   │   │   ├── 16_NPO_VO_12.00.08_zaochka.PDF
│   │   │   ├── 16_NPO_VO_12.00.09_zaochka.PDF
│   │   │   ├── 16_SPEH_12.00.01_ochka.PDF
│   │   │   ├── 16_SPEH_12.00.01_zaochka.PDF
│   │   │   ├── 16_TIPG_ochnaja.PDF
│   │   │   ├── 16_TIPG_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── 16_T-Maspekty_jur.nauki12.00.01_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── 16_TM_aspekty_ochnaja.PDF
│   │   │   ├── 1_APVI_-_zaochnoe.pdf
│   │   │   ├── 1Istorija_i_filosofija_nauki__Teorija.pdf
│   │   │   ├── 1NPO_VP__Teorija__40.06.01_zaochnoe.pdf
│   │   │   ├── 1_NPO_VP___UgProcess__40.06.01_zaochnoe.pdf
│   │   │   ├── 1PiPVSH_RP_12.00.01_Teorija_2014__2016_zaochnoe.pdf
│   │   │   ├── 2_APVI_ochnoe.pdf
│   │   │   ├── A1A_TiMN_12.00.01_ochka.pdf
│   │   │   ├── AAA_TiMN_12.00.01_zaochka_01.pdf
│   │   │   ├── AAA_TiMN_12.00.01_zaochka.pdf
│   │   │   ├── AAA_TiMN_12.00.08_zaochka.pdf
│   │   │   ├── Istorija_i_filosofija_nauki__Teorija.pdf
│   │   │   ├── IT_12.00.01_ochka.pdf
│   │   │   ├── IT_12.00.01_zaochka.pdf
│   │   │   ├── MJUI__ochnoe__2014__2015.pdf
│   │   │   ├── MJUI__zaochnoe__2014__2016__pdf.io_.pdf
│   │   │   ├── _NPO_VP__Teorija__40.06.01_zaochnoe.pdf
│   │   │   ├── PiPVSH_12.00.01_2014_ochka-min.pdf
│   │   │   ├── PiPVSH_12.00.01_2014_zaochka-min.pdf
│   │   │   ├── PiPVSH_12.00.01_2015_ochka-min.pdf
│   │   │   ├── PiPVSH_12.00.01_2015_zaochka-min.pdf
│   │   │   ├── PiPVSH_12.00.01_2016_ochka-min.pdf
│   │   │   ├── PiPVSH_12.00.01_2016_zaochka-min.pdf
│   │   │   ├── PiPVSH_RP_12.00.01_Teorija_ochnoe.pdf
│   │   │   ├── RP_APIGiPR_12.00.01_2017_ochnaja.PDF
│   │   │   ├── RP_APIGiPR_12.00.01_2017_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── RP_APVIGiP_12.00.01_2017_ochnaja.pdf
│   │   │   ├── RP_APVIGiP_12.00.01_2017_zaochnaja.pdf
│   │   │   ├── RP__aspirantura_APVI_2016_-_zaochnoe.pdf
│   │   │   ├── RPD_angl_dlja_12.00.01_zaochka_2014__2016.pdf
│   │   │   ├── RPD_angl_ochka_2014__2015.pdf
│   │   │   ├── RPD_APIGPR_2014__2016_zaochno.pdf
│   │   │   ├── RPD_APIGPR_2015_ochno.pdf
│   │   │   ├── RPD_TIGP_nem._zaochka_2016.pdf
│   │   │   ├── RP_IiFN_12.00.01_2014_ochka.PDF
│   │   │   ├── RP_IiFN_12.00.01_2014_zaochka.PDF
│   │   │   ├── RP_IiFN_12.00.01_2015_ochka.PDF
│   │   │   ├── RP_IiFN_12.00.01_2015_zaochka.PDF
│   │   │   ├── RP_IiFN_12.00.01_2016_ochka.PDF
│   │   │   ├── RP_IiFN_12.00.01_2016_zaochka.PDF
│   │   │   ├── RP_IiFN_12.00.01_ochnaja.PDF
│   │   │   ├── RP_IiFN_12.00.01_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── RP_IJA__angl.__12.00.01_2014_ochka.PDF
│   │   │   ├── RP_IJA__angl.__12.00.01_2014_zaochka.PDF
│   │   │   ├── RP_IJA__nemec.__12.00.01_2014_ochka.PDF
│   │   │   ├── RP_IJA__nemec.__12.00.01_2014_zaochka.PDF
│   │   │   ├── RP_INJAZ_angl_12.00.01_ochnaja.PDF
│   │   │   ├── RP_INJAZ_angl_12.00.01_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── RP_INJAZ_nem_12.00.01_ochnaja.PDF
│   │   │   ├── RP_INJAZ_nem_12.00.01_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── RP_ITvNiO_12.00.01_2017_ochnaja.PDF
│   │   │   ├── RP_ITvNiO_12.00.01_2017_zaochn.PDF
│   │   │   ├── RP_MJUI_2017_ochka.pdf
│   │   │   ├── RP_MJUI_2017_zaochka.pdf
│   │   │   ├── RP_NPOVO_12.00.01_2017_ochnaja.pdf
│   │   │   ├── RP_NPOVO_12.00.01_zaochnaja.pdf
│   │   │   ├── RP_NPO_VP_3___Teorija__40.06.01-JUrisprudencija_2015-min.pdf
│   │   │   ├── RP_NPO_VP_3___UgPravo__40.06.01-JUrisprudencija_2015-min.pdf
│   │   │   ├── RP_PiPVSH_12.00.01_2017_zaochn.pdf
│   │   │   ├── RP_PiPVSH_RP_12.00.01_2017_ochnoe.pdf
│   │   │   ├── RP_SPEH_12.00.01_2017_ochnaja.PDF
│   │   │   ├── RP_SPEH_12.00.01_2017_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── RP_SPEH_RPD_ochka_12.00.01.pdf
│   │   │   ├── RP_SPEH_RPD_zaochka_12.00.01.pdf
│   │   │   ├── RP_TGP_TIGPIUGP_ochka.pdf
│   │   │   ├── RP_TGP_TIGPIUGP_zaochka.pdf
│   │   │   ├── RP_TIGPIUGP_2017_zaochno.pdf
│   │   │   ├── RP_TiIPiG_12.00.01_2017_ochnaja.pdf
│   │   │   ├── RP_TiMN_12.00.01_2014_zaochka.PDF
│   │   │   ├── RP_TiMN_12.00.01_2015_zaochka.PDF
│   │   │   ├── RP_TiMN_12.00.01_2016_zaochka.PDF
│   │   │   ├── RP_TiMN_12.00.01_2017_ochnaja.PDF
│   │   │   ├── RP_TiMN_12.00.01_ochka.pdf
│   │   │   ├── RP_TiMN_12.00.01_zaochka.pdf
│   │   │   ├── RP_TiMN_12.00.08_zaochka.pdf
│   │   │   ├── RP_TiTN_12.00.01_2017_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── RP_TMAJUN_2017_ochka.pdf
│   │   │   ├── RP_TMAJUN_2017_zaochka.pdf
│   │   │   ├── TiMN_12.00.01_2014_ochka.PDF
│   │   │   ├── TiMN_12.00.01_2015_ochka.PDF
│   │   │   ├── TiMN_12.00.01_2016_ochka.PDF
│   │   │   ├── TIPG_2014_ochnoe.pdf
│   │   │   ├── TIPG_2014_zaochn.pdf
│   │   │   ├── TIPG_2015_ochnoe.pdf
│   │   │   ├── TIPG_2015_zaochn.pdf
│   │   │   ├── TIPG_2016_ochnoe.pdf
│   │   │   ├── TIPG_2016_zaoch.pdf
│   │   │   ├── TMAJUN__ochnoe__2014__2015.pdf
│   │   │   └── TMAJUN__zaochnoe__2014__2016.pdf
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       ├── Uch.plan_12.00.01_2015_ochnaja.PDF
│   │       ├── UP_12.00.01_2014_ochka.PDF
│   │       ├── UP_12.00.01_2014_zaochka__pdf.io_.pdf
│   │       ├── UP_12.00.01_2015_ochka.PDF
│   │       ├── UP_12.00.01_2016_zaochka__pdf.io_.pdf
│   │       ├── UP_120001_ochka_2014.pdf
│   │       └── UP_120001_ochka_2015.pdf
│   ├── 12.00.08
│   │   ├── Annot
│   │   │   ├── Anngotacija_k_RP_Obespech._prav_cheloveka_v_ugol.sudoproizv._Rossii_12.00.09.PDF
│   │   │   ├── Annotacija_k_RP_12.00.08__Inform.tekhnol._v_nauke_i_obrazov..PDF
│   │   │   ├── Annotacija_k_RP_Akt.probl.vseobshch.ist.gos.i_prava_12.00.01.PDF
│   │   │   ├── Annotacija_k_RP_Injaz_12.00.08.PDF
│   │   │   ├── Annotacija_k_RP_Ist.i_filos.nauki_12.00.08.PDF
│   │   │   ├── Annotacija_k_RP_NP_osnovy_VO_12.00.08.PDF
│   │   │   ├── Annotacija_k_RP_Ped.ipsikh._VSH_12.00.08.PDF
│   │   │   ├── Annotacija_k_RP_praktik_12.00.08_01.PDF
│   │   │   ├── Annotacija_k_RP_praktik_12.00.08.PDF
│   │   │   ├── Annotacija_k_RP_Sovrem.probl.ehkon._12.00.08.PDF
│   │   │   ├── Annotacija_k_RP_Teorija_i_metodol._nauki_12.00.08.PDF
│   │   │   ├── probl.kvalifik.prest.v_sud.prakt.pdf
│   │   │   ├── sovr.probl.UIP.pdf
│   │   │   ├── sovr.probl.UP_politiki.pdf
│   │   │   ├── Teor.i_pr.predupr.prestupnosti.pdf
│   │   │   └── UP_i_kriminologija.pdf
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   ├── KUG_12.00.08_2014_zaochka.PDF
│   │   │   ├── KUG_12.00.08_2015_zaochka__pdf.io_.pdf
│   │   │   └── KUG_12.00.08_2016_zaochka__pdf.io_.pdf
│   │   ├── Metod_doc
│   │   │   ├── 15_Progr._NID_zaochnoe.PDF
│   │   │   ├── 16_Progr._NID_zaochnoe.PDF
│   │   │   ├── 16_Progr.podg._NKR_zaochnoe.PDF
│   │   │   ├── NID_RP_FOS_12.00.08__zaochnaja.pdf
│   │   │   ├── NKR_12.00.08_-_Zaochnaja__2015.pdf
│   │   │   ├── NKR_12.00.08_-_Zaochnaja__2016.pdf
│   │   │   ├── PD_PNKR_D__12.00.08_2017_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── Pr_GIA_2017.pdf
│   │   │   ├── Pr_NID_12.00.08_2017_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── Programma_GIA_40.06.01_Ugolovnoe_pravo.pdf
│   │   │   ├── Programma_GIA.pdf
│   │   │   └── Progr.podg._NKR_12.00.08_zaochnoe.PDF
│   │   ├── OP
│   │   │   ├── 15_OPOP_VO_12.00.08_zaochka_28.02.17_.pdf
│   │   │   ├── OPOP_12.00.08_zaochnaja.pdf
│   │   │   ├── OPOP_VO_12.00.08_zaochka_2014.pdf
│   │   │   ├── OPOP_VO_12.00.08_zaochka_2015.pdf
│   │   │   └── OPOP_VO_12.00.08_zaochka_2016.pdf
│   │   ├── Praktiki
│   │   │   ├── 12.00.08_2014_zaochka.PDF
│   │   │   ├── 12.00.08_2015_zaochka.PDF
│   │   │   ├── 12.00.08_2016_zaochka.PDF
│   │   │   ├── 15_Progr_praktik_aspirantov_12.00.08.pdf
│   │   │   ├── 15_Pr_praktik_aspir_12.00.08.pdf
│   │   │   ├── 16_Progr_praktik_aspirantov_12.00.08.pdf
│   │   │   ├── 16_Pr_praktik_aspir_12.00.08.pdf
│   │   │   ├── Programma_praktik_12.00.08_2015.pdf
│   │   │   ├── Programma_praktik_12.00.08_2016.pdf
│   │   │   └── Pr_praktik_12.00.08_2017.pdf
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── 14_IiFN_zaochka.PDF
│   │   │   ├── 14_IJA__angl.__zaochka.PDF
│   │   │   ├── 14_IJA__nemec.__ochka.PDF
│   │   │   ├── 14_IJA__nemec.__zaochka.PDF
│   │   │   ├── 14_SPEH_12.00.08_zaochka.PDF
│   │   │   ├── 14_TiPPP_och.zaoch..PDF
│   │   │   ├── 14_UP_i_krim__UIP_zaochka.PDF
│   │   │   ├── 15_IiFN_zaochka.PDF
│   │   │   ├── 15_IJA__angl.__zaochka.PDF
│   │   │   ├── 15_IJA__nemec.__ochka.PDF
│   │   │   ├── 15_IJA__nemec.__zaochka.PDF
│   │   │   ├── 15_IT_v_nauke_i_obraz.8_ochnoe.PDF
│   │   │   ├── 15_IT_v_nauke_i_obraz._8_zaochnoe.PDF
│   │   │   ├── 15_SPEH_12.00.08_zaochka.PDF
│   │   │   ├── 15_TiPPP_och.zaoch..PDF
│   │   │   ├── 15_UP_i_krim__UIP_zaochka.PDF
│   │   │   ├── 16_IiFN_zaochka.PDF
│   │   │   ├── 16_IJA__angl.__zaochka.PDF
│   │   │   ├── 16_IJA__nemec.__ochka.PDF
│   │   │   ├── 16_IJA__nemec.__zaochka.PDF
│   │   │   ├── 16_IT_v_nauke_i_obraz._8_ochnoe.PDF
│   │   │   ├── 16_IT_v_nauke_i_obraz._8_zaochnaja.PDF
│   │   │   ├── 16_SPEH_12.00.08_zaochka.PDF
│   │   │   ├── 16_TiPPP_och.zaoch..PDF
│   │   │   ├── 16_UP_i_krim__UIP_zaochka.PDF
│   │   │   ├── AAA_TiMN_12.00.08_zaochka.pdf
│   │   │   ├── Istorija_i_filosofija_nauki_UgoPravo.pdf
│   │   │   ├── IT_12.00.08_zaochka.pdf
│   │   │   ├── PiPVSH_2014_zaochka-min.pdf
│   │   │   ├── PiPVSH_2015_zaochka-min.pdf
│   │   │   ├── PiPVSH_RP_12.00.08_Ugolovnoe_pravo_zaochnoe.pdf
│   │   │   ├── PKPvSL_2015_zaochka.PDF
│   │   │   ├── PKPvSP_2016_zaochka.PDF
│   │   │   ├── PKPvSP.PDF
│   │   │   ├── RP_12.00.08_TPPP_2015.pdf
│   │   │   ├── RP_12.00.08_TPPP_2016.pdf
│   │   │   ├── RP_angl_12.00.08_2017_zaochn.PDF
│   │   │   ├── RPD_angl_dlja_12.00.08_zaochka_2015__2016.pdf
│   │   │   ├── RPD_SPUIP_12.00.08_zaochka_2015__2016.pdf
│   │   │   ├── RPD_SPUIP_poslednjaja.pdf
│   │   │   ├── RPD_TPPP_12.00.08_zaochka_2015__2016.pdf
│   │   │   ├── RPD__UP_i_KR_UIP_12.00.08_zaochka_2015__2016.pdf
│   │   │   ├── RPD_UP.pdf
│   │   │   ├── RPD_UP_poslednjaja.pdf
│   │   │   ├── RP_IiFN_12.00.08_2017_zaoch.PDF
│   │   │   ├── RP_IT_12.00.08_zaochnaja_2017.PDF
│   │   │   ├── RP_ITvNiO_12.00.08_2017_zaoch.PDF
│   │   │   ├── RP_nem_12.00.08_2017_zaochn.PDF
│   │   │   ├── RP_NPOVO_12.00.08_2017_zaochn.pdf
│   │   │   ├── RP_PiPVSH_RP_12.00.08_2017_zaochnoe.pdf
│   │   │   ├── RP_PiPVSH_zaochka_2015__2016-min.pdf
│   │   │   ├── RP_PKPSP_08_zaochka_2015__2016_01.pdf
│   │   │   ├── RP_PKPSP_12.00.08_2017_zaochnaja.pdf
│   │   │   ├── RP_PKPSP_12.00.08_zaochka_2015__2016.pdf
│   │   │   ├── RP_SPEH_12.00.08_2017_zaochn.PDF
│   │   │   ├── RP_SPEH_RPD_zaochka_12.00.08.docx
│   │   │   ├── RP_SPEH_RPD_zaochka_12.00.08.pdf
│   │   │   ├── RP_SPUIP_12.00.08_2017_zaochn.PDF
│   │   │   ├── RP_SPUIP_zaochka_2015__2016.PDF
│   │   │   ├── RP_SPUPP_12.00.08_2017_zaochn.pdf
│   │   │   ├── RP_SPUPP_zaochka_2015__2016-min.pdf
│   │   │   ├── RP_TiMN_12.00.08_2014_zaochka.PDF
│   │   │   ├── RP_TiMN_12.00.08_2015_zaochka.PDF
│   │   │   ├── RP_TiMN_12.00.08_2016_zaochka.PDF
│   │   │   ├── RP_TiMN_12.00.08_2017_zaochn.PDF
│   │   │   ├── RP_TiPPP_12.00.08_2017_zaochn.pdf
│   │   │   ├── RP_UPiK_UIP_12.00.08_2017_zaochn.pdf
│   │   │   ├── RP_VPO_SPUPP_12.00.08_zaochka.pdf
│   │   │   ├── RP_VPO_SPUPP_zaochka_2015.pdf
│   │   │   ├── RP_VPO_SPUPP_zaochka_2016.pdf
│   │   │   ├── SPUIP_2014_zaochka.PDF
│   │   │   ├── SPUIP_2015_zaochka.PDF
│   │   │   ├── SPUPP_2014_zaochka-min.pdf
│   │   │   ├── SPUPP_2015_zaochka-min.pdf
│   │   │   └── SPUPP_zaochka_12.00.08.pdf
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       ├── UP_12.00.08_2014_zaochka.PDF
│   │       ├── UP_12.00.08_2015_zaochka__pdf.io_.pdf
│   │       ├── UP_12.00.08_2016_zaochka__pdf.io_.pdf
│   │       └── UP_12.00.08_2016_z.PDF
│   └── 12.00.09
│       ├── Annot
│       │   ├── Annotacija_k_programme_praktik_12.00.09.PDF
│       │   ├── Annotacija_k_RP_Inform.tekhnol._v_nauke_i_obrazov..PDF
│       │   ├── Annotacija_k_RP_In.jazyk__angl.__12.00.09.PDF
│       │   ├── Annotacija_k_RP_Ist._i_filos._nauki_12.00.09_01.PDF
│       │   ├── Annotacija_k_RP_Ist._i_filos._nauki_12.00.09.PDF
│       │   ├── Annotacija_k_RP_Norm.-prav_osnovy_VO_12.00.09.PDF
│       │   ├── Annotacija_k_RP_Ped._i_psikh._VSHk._12.00.09.PDF
│       │   ├── Annotacija_k_RP_Sovrem.probl.ehkonomiki_12.00.09.PDF
│       │   ├── Annotacija_k_RP_Teor._i_metodol._nauki_12.00.09.PDF
│       │   ├── Obesp.pr.chel.v_ug.sudopr.Rossii.pdf
│       │   ├── Osob.rassled.otd.kateg.UD.pdf
│       │   ├── Probl.ug.sudopr.v_sovr.Rossii.pdf
│       │   ├── Uchastie_prokurora.pdf
│       │   └── ug.process.pdf
│       ├── Kalend_uch_grafik
│       │   ├── KUG_12.00.09_2015_ochka.PDF
│       │   ├── KUG_12.00.09_2015_zaochka.PDF
│       │   └── KUG_12.00.09_2016_ochka.PDF
│       ├── Metod_doc
│       │   ├── 15_Progr._NID_ochnaja.PDF
│       │   ├── 16_progr._NID_zaochnoe.PDF
│       │   ├── 16_Progr._podgot._NKR_ochnoe.PDF
│       │   ├── 16_Progr._podgot._NKR_zaochnoe.PDF
│       │   ├── NID_RP_FOS_12.00.09_ochnaja.pdf
│       │   ├── NID_RP_FOS_12.00.09__zaochnaja.pdf
│       │   ├── NKR_12.00.09_-_Ochnaja__2015.pdf
│       │   ├── NKR_12.00.09_-_Ochnaja__2016.pdf
│       │   ├── NKR_12.00.09_-_Zaochnaja__2015.pdf
│       │   ├── Programma_GIA_40.06.01_Ugolovnyi_process.pdf
│       │   ├── Programma_GIA.pdf
│       │   ├── Progr.NID_ochnoe.PDF
│       │   ├── Progr.NID_zaochnoe.PDF
│       │   ├── Progr.podgot._NKR_ochnoe.PDF
│       │   └── Progr.podgot._NKR_zaochnoe.PDF
│       ├── OP
│       │   ├── 14_OPOP_VO_12.00.09_zaochka_28.02.17_.pdf
│       │   ├── OPOP_12.00.09_zaochnaja.pdf
│       │   ├── OPOP_VO_12.00.09_ochka_20015.pdf
│       │   ├── OPOP_VO_12.00.09_ochka_20016.pdf
│       │   ├── OPOP_VO_12.00.09_zaochka_20015.pdf
│       │   └── OPOP_VO_12.00.09_zaochka_2014.pdf
│       ├── Praktiki
│       │   ├── 15_Prog_praktik_aspir_12.00.09.pdf
│       │   ├── 15_Progr_praktik_aspirantov_12.00.09.pdf
│       │   ├── 16_Progr_praktik_aspirantov_12.00.09.pdf
│       │   ├── 16_Pr_praktik_aspir_12.00.09.pdf
│       │   ├── 2015_12.00.09_ochka.PDF
│       │   ├── 2015_12.00.09_zaochka.PDF
│       │   ├── 2016_12.00.09_ochka.PDF
│       │   ├── Programma_praktik_12.00.09_2016.pdf
│       │   ├── Programma_praktik_12.00.09_2017.pdf
│       │   └── Progr_praktik_12.00.09_2015.pdf
│       ├── R_prog
│       │   ├── 12.00.09_UPieRvUS_2014_zaochka.pdf
│       │   ├── 12.00.09_UPieRvUS_2015_ochka.pdf
│       │   ├── 12.00.09_UPieRvUS_2015_zaochka.pdf
│       │   ├── 12.00.09_UPieRvUS_2016_ochka.pdf
│       │   ├── 14_IT_v_nauke_i_obraz.12.00.09_ochnoe.PDF
│       │   ├── 14_IT_v_nauke_i_obraz.12.00.09_zaochnoe.PDF
│       │   ├── 15_IiFnauki_12.00.09_ochnaja.PDF
│       │   ├── 15_IiFnauki_12.00.09_zaochnaja.PDF
│       │   ├── 15_IJA__angl.__ochka.PDF
│       │   ├── 15_IJA__angl.__zaochka.PDF
│       │   ├── 15_IJA__nemec.__zaochka.PDF
│       │   ├── 15_IT_v_nauke_i_obraz.12.00.09_zaochnoe.PDF
│       │   ├── 15_NPO_VO_12.00.09_ochka-min.pdf
│       │   ├── 15_SPEH_12.00.09_ochka.PDF
│       │   ├── 15_SPEH_12.00.09_zaochka.PDF
│       │   ├── 16_IiFnauki_12.00.09_ochnaja.PDF
│       │   ├── 16_IiFnauki_12.00.09_zaochnaja.PDF
│       │   ├── 16_IJA__angl.__ochka.PDF
│       │   ├── 16_IJA__angl.__zaochka.PDF
│       │   ├── 16_IJA__nemec.__zaochka.PDF
│       │   ├── 16_IT_v_nauke_i_obraz.12.00.09_ochnoe.PDF
│       │   ├── 16_NPO_VO_12.00.09_ochka-min.pdf
│       │   ├── 16_SPEH_12.00.09_ochka.PDF
│       │   ├── 16_SPEH_12.00.09_zaochka.PDF
│       │   ├── 1Istorija_i_filosofija_nauki__UgoProcess.pdf
│       │   ├── 1_NPO_VP___UgProcess__40.06.01_zaochnoe.pdf
│       │   ├── 1_Obespech._prav_chel._v_ug._sudoproizv._2015_ochka.PDF
│       │   ├── 1PiPVSH_RP_12.00.09_Ugolovnyi_process_2014_2015_zaochnoe.pdf
│       │   ├── 1_Probl._ug._sudoproizv._2015_ochka-min.pdf
│       │   ├── 1_RP_PiPVSH_12.00.09_2015_ochka-min.pdf
│       │   ├── 1_RP_TiMN_12.00.09_2015_ochka.PDF
│       │   ├── 1_Soben._rassled._ug._del-min.pdf
│       │   ├── 1_Uchatie_prokurora_v_ug._proc._2015_ochka.PDF
│       │   ├── 1_Ugolovnyi_process_2015_ochka.PDF
│       │   ├── 2_NPO_VP___UgProcess__40.06.01-ochnoe.pdf
│       │   ├── 2o_Obespech._prav_chel._v_ug._sudoproizv._2016_ochka.PDF
│       │   ├── 2o_Osoben._rassled._ug._del_2016_ochka-min.pdf
│       │   ├── 2o_Problemy_ug._sudoproizv._2016_ochka-min.pdf
│       │   ├── 2o_RP_PiPVSH_12.00.09_2016_ochka-min.pdf
│       │   ├── 2o_RP_TiMN_12.00.09_2016_ochka.PDF
│       │   ├── 2o_Uchastie_prokur._v_ug._sudoproizv._2016_ochka.PDF
│       │   ├── 2o_Ug._process_216_ochka.PDF
│       │   ├── 2PiPVSH_RP_12.00.09_Ugolovnyi_process_2015__2016_ochnoe.pdf
│       │   ├── 2z_Obesp._prav_chel._v_ug._proc._2016_zaochka.PDF
│       │   ├── 2z_Osobennosti_rassled._ug._del_2016_zaochka-min.pdf
│       │   ├── 2z_Probl._ug._sudoproizv._2016_zaochka-min.pdf
│       │   ├── 2z_RP_PiPVSH_12.00.09_2016_zaochka-min.pdf
│       │   ├── 2z_RP_TiMN_12.00.09_2016_zaochka.PDF
│       │   ├── 2z_Uchatie_prokurora_v_ug._proc._2016_zaochka.PDF
│       │   ├── 2z_Ug._process_2016_zaochka.PDF
│       │   ├── Istorija_i_filosofija_nauki__UgoProcess.pdf
│       │   ├── IT_12.00.09_ochka.pdf
│       │   ├── IT_12.00.09_zaochka.pdf
│       │   ├── Obesp._prav_chel._v_ug._proc._2015_zaochka.PDF
│       │   ├── ochka_OROKUD_2015.pdf
│       │   ├── ochka_OROKUD_2016.pdf
│       │   ├── Osob._rassled._ug._del_2015_zaochka-min.pdf
│       │   ├── PD_PNKR_D__12.00.09_2017_zaochnaja.PDF
│       │   ├── PiPVSH_RP_12.00.09_Ugolovnyi_process_zaochnoe.pdf
│       │   ├── Pr_GIA_2017.pdf
│       │   ├── Pr_NID_12.00.09_2017_zaochnaja.PDF
│       │   ├── Probl._ug._sudoproiz._v_sovr._Rossii_2015_zaochka-min.pdf
│       │   ├── Rabochaja_programma_Ugolovnyi_process.pdf
│       │   ├── RPD_angl_dlja_12.00.09_ochka_2015__2016.pdf
│       │   ├── RPD_angl_zaochka_dlja_12.00.09_2014__2015.pdf
│       │   ├── RPD_OPCHvUSR_12.00.09_ochka_01.pdf
│       │   ├── RPD_OPCHvUSR_12.00.09_ochka.pdf
│       │   ├── RPD_OPCH_v_USR_12.00.09_zaochka.pdf
│       │   ├── RPD_PUS-_ochka_12.00.09_2015__2016_01.pdf
│       │   ├── RPD_PUS-_ochka_no.pdf
│       │   ├── RPD_PUS_-zaochka_12.00.09__2014__2015.pdf
│       │   ├── RP_IiFN_12.00.09_2017_zaochnaja.PDF
│       │   ├── RP_INJAZ_angl_12.00.09_2017_zaochnaja.PDF
│       │   ├── RP_INJAZ_nem_12.00.09_2017_zaochnaja.PDF
│       │   ├── RP_ITvNiO_12.00.09_2017_zaochn.PDF
│       │   ├── RP_NPOVO_12.00.09_2017_zaochnaja.pdf
│       │   ├── RP_NPO_VP_3___UgProcess__40.06.01-JUrisprudencija_2015-min.pdf
│       │   ├── RP_OCHKA_UPP_gotovyi.pdf
│       │   ├── RP_OPCHvUSR_12.00.09_2017_zaochka.pdf
│       │   ├── RP_OROKUD_12.00.09_2017_zaochnaja.pdf
│       │   ├── RP_PiPVSH_12.00.09_2015_zaochka-min.pdf
│       │   ├── RP_PUS-_ochka_novaja_2015_RPD.pdf
│       │   ├── RP_PUS-_ochka_novaja_2016_RPD_.pdf
│       │   ├── RP_PUSvSR_12.00.09_2017_zaochnaja.pdf
│       │   ├── RP_PUS_-zaochka_novaja_2014_RPD.pdf
│       │   ├── RP_PUS_-zaochka_novaja_2015_RPD.pdf
│       │   ├── RP_SPEH_12.00.09_2017_zaochnaja.PDF
│       │   ├── RP_SPEH_RPD_ochka_12.00.09.pdf
│       │   ├── RP_SPEH_RPD_zaochka_12.00.09.pdf
│       │   ├── RP_TiMN_12.00.09_2015_zaochka.PDF
│       │   ├── RP_TiMN_12.00.09_2017_zaochnaja.PDF
│       │   ├── RP_TiMN_12.00.09_ochka.pdf
│       │   ├── RP_TiMN_12.00.09_zaochka.docx
│       │   ├── RP_TiMN_12.00.09_zaochka.pdf
│       │   ├── RP_TiMN_9_zaochka_15.pdf
│       │   ├── RP_UPiRUS_12.00.09_2017_zaochnaja.PDF
│       │   ├── _RP_ZAOCHKA_UPP_gotovyi.pdf
│       │   ├── RP_ZAOCHKA_UPP_gotovyi.pdf
│       │   ├── _RP_ZAOCHKA_UPP.pdf
│       │   ├── RP_ZAOCHKA_UPP.pdf
│       │   ├── Uchastie_prokurora_i_ego_rol_v_ug._processe_2015_zaochka.PDF
│       │   ├── Ugolovnyi_process_2015_zaochka.PDF
│       │   ├── zaochka_OROKUD_2014.pdf
│       │   └── zaochka_OROKUD_2015.pdf
│       └── Ucheb_plan
│           ├── Uch.plan_12.00.09_2015_zaochnoe_01.pdf
│           ├── Uch.plan_12.00.09_2015_zaochnoe.pdf
│           ├── UP_12.00.09_2015_ochka.PDF
│           ├── UP_12.00.09_2016_ochka.PDF
│           ├── UP_120009_ochka_2015.pdf
│           └── UP_120009_ochka_2016.pdf
├── 44.06.01
│   ├── 13.00.01
│   │   ├── Annot
│   │   │   ├── Annotacija_Pedagogicheskie_teoriii_i_tekhnologii.pdf
│   │   │   ├── Annotacija_Pedagogika.pdf
│   │   │   ├── Annotacija_Psikhologija_i_pedagogika_vysshei_shkoly.pdf
│   │   │   └── Sravnitelnaja_pedagogika.pdf
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   ├── Kalendarnyi_plan_2014_ochno.pdf
│   │   │   ├── Kalendar.plan2015_ochno.pdf
│   │   │   ├── Kalend.plan_2014_OZO.pdf
│   │   │   ├── Kalend.plan_2015_OZO.pdf
│   │   │   ├── Kalend.plan._och.2016.pdf
│   │   │   └── Kalend.plan._ozo2016.pdf
│   │   ├── Metod_doc
│   │   │   ├── 8_dekabrjaPedagogicheskaja_innovatika_XX_veka.pdf
│   │   │   ├── Drozd_K.V._monografija_Vospitatelnoe_pr_2015.pdf
│   │   │   ├── Fradkin_FA_Maket.pdf
│   │   │   ├── Innovacionnye_processy_v_shkolnom_obrazovanii_posobie2014_.pdf
│   │   │   ├── Monografija_2014.pdf
│   │   │   ├── Monografija_E.JU.Rogachevoi_27apr2015.pdf
│   │   │   ├── Obrazovanie_v_sovr_polik.mire_s_pred._i_zakl..pdf
│   │   │   ├── Romanova._Monografija.pdf
│   │   │   └── Sravgt.obrazov.pdf
│   │   ├── OP
│   │   │   ├── OPOP_2017.pdf
│   │   │   └── OPOP_.pdf
│   │   ├── Praktiki
│   │   │   ├── NID_2014__ochno.pdf
│   │   │   ├── NID_2014_ozo.pdf
│   │   │   ├── NID_2015__2016_ochno.pdf
│   │   │   ├── NID_2015_2016_ozo.pdf
│   │   │   ├── NIP_och.2014.pdf
│   │   │   ├── NIP_och.2015_2016.pdf
│   │   │   ├── och_2017
│   │   │   │   ├── NID_och_2017.pdf
│   │   │   │   ├── PedPr_och_2017.pdf
│   │   │   │   └── PpoPPU_och_2017.pdf
│   │   │   ├── ozo_2017
│   │   │   │   ├── NID_ozo_2017.pdf
│   │   │   │   ├── PedPr_ozo_2017.pdf
│   │   │   │   └── PrpoPPU_ozo_2017.pdf
│   │   │   ├── PedPR_aspir._nov..pdf
│   │   │   ├── Ped.pr.OCH.2014.pdf
│   │   │   ├── Ped.pr.OCH.2015_2016.pdf
│   │   │   ├── Praktika_po_prof._ozo_aspir..pdf
│   │   │   └── Pr.p_poluch.prof._aspir..PDF
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── IGA_aspirantura.PDF
│   │   │   ├── IiFN_och.2014.pdf
│   │   │   ├── IiFN_och._2015_2016.pdf
│   │   │   ├── IiFN_ozo_2014.pdf
│   │   │   ├── IiFN_ozo_2015_2016.pdf
│   │   │   ├── IJA_angl._och.2014.pdf
│   │   │   ├── IJA_angl._och.2015_2016.pdf
│   │   │   ├── IJA_angl._ozo2014.pdf
│   │   │   ├── IJA_angl._ozo2015_2016.pdf
│   │   │   ├── IJA_franc_och.2014.pdf
│   │   │   ├── IJA_franc_och.2015_2016.pdf
│   │   │   ├── IJA_franc_ozo2014.pdf
│   │   │   ├── IJA_franc_ozo2015_2016.pdf
│   │   │   ├── IJA_nemec_och.2014.pdf
│   │   │   ├── IJA_nemec_och.2015_2016.pdf
│   │   │   ├── IJA_nemec_ozo2014.pdf
│   │   │   ├── IJA_nemec_ozo2015_2016.pdf
│   │   │   ├── Informacionnye_tekhnologii_v_nauke_i_obrazovanii.PDF
│   │   │   ├── In.jaz._Nemeckii-ilovepdf-compressed.pdf
│   │   │   ├── Istorija_filosifii_RP___FOS-ilovepdf-compressed.pdf
│   │   │   ├── ITvNiO_2014_ochno.pdf
│   │   │   ├── ITvNiO_2014_ozo.pdf
│   │   │   ├── ITvNiO_2015_2016_ochno.pdf
│   │   │   ├── ITvNiO_2015_2016_ozo.pdf
│   │   │   ├── ITvNO_zach.RP_FOS.pdf
│   │   │   ├── Mened._v_obr_RP_FOS.pdf
│   │   │   ├── Mened_v_obr_z_RP_FOS.pdf
│   │   │   ├── Menedzhment_och.2015_2016.pdf
│   │   │   ├── Menedzhment_ozo2015_2016.pdf
│   │   │   ├── Menedzhment_v_obrazovanii.PDF
│   │   │   ├── NIP_OZO_2014.pdf
│   │   │   ├── NIP_OZO_2015_2016.pdf
│   │   │   ├── Normativno-prav_osnovy-ilovepdf-compressed.pdf
│   │   │   ├── Norm._prav.zaoch-ilovepdf-compressed.pdf
│   │   │   ├── Norm._prov._osn.RP_FOS.pdf
│   │   │   ├── N-POVO_och.2014.pdf
│   │   │   ├── N-POVO_och.2015_2016.pdf
│   │   │   ├── N-POVO_ozo2014.pdf
│   │   │   ├── N-POVO_ozo2015_2016.pdf
│   │   │   ├── NPOVO_ozo_novaja.pdf
│   │   │   ├── NPOVO_pravilno-ilove.pdf
│   │   │   ├── Obshchaja_ped._psikh..PDF
│   │   │   ├── Obshch._ped.ochk_RP_FOS.pdf
│   │   │   ├── Obshch.ped.psikh_z_RP_FOS.pdf
│   │   │   ├── och_2017
│   │   │   │   ├── Angl_och_2017.pdf
│   │   │   │   ├── Franc_och_2017.pdf
│   │   │   │   ├── IFiN_och_2017.pdf
│   │   │   │   ├── IGA_2017_ochka.pdf
│   │   │   │   ├── ITvNiO_och_2017.pdf
│   │   │   │   ├── MvO_och_2017_01.pdf
│   │   │   │   ├── Nemec_och_2017.pdf
│   │   │   │   ├── NPOVO_och_2017.pdf
│   │   │   │   ├── OPIPiO_och_2017.pdf
│   │   │   │   ├── PDP_och_2017.pdf
│   │   │   │   ├── PiPVSCH_och_2017.pdf
│   │   │   │   ├── PTiT_och_2017.pdf
│   │   │   │   ├── SMSCHO_och_2017.pdf
│   │   │   │   ├── SPE_och_2017.pdf
│   │   │   │   ├── SP_och_2017.pdf
│   │   │   │   └── TiMN_och_2017.pdf
│   │   │   ├── OP_IPiO_och.2014.pdf
│   │   │   ├── OP_IPiO_och.2015_2016.pdf
│   │   │   ├── OPIPiO_ochka-il.pdf
│   │   │   ├── OP_IPiO_ozo2014.pdf
│   │   │   ├── OP_IPiO_ozo2015_2016.pdf
│   │   │   ├── OPIPiO_ozo.pdf
│   │   │   ├── ozo_2017
│   │   │   │   ├── Angl_ozo_2017.pdf
│   │   │   │   ├── Franc_ozo_2017.pdf
│   │   │   │   ├── IFiN_ozo_2017.pdf
│   │   │   │   ├── IGA_ozo_2017.pdf
│   │   │   │   ├── ITvNiO_ozo_2017.pdf
│   │   │   │   ├── MvO_ozo_2017.pdf
│   │   │   │   ├── Nemec_ozo_2017.pdf
│   │   │   │   ├── NPOVO_ozo_2017.pdf
│   │   │   │   ├── OPIPiO_ozo_2017.pdf
│   │   │   │   ├── PDP_ozo_2017.pdf
│   │   │   │   ├── PiPVSCH_ozo_2017.pdf
│   │   │   │   ├── PTiT_ozo_2017.pdf
│   │   │   │   ├── SMSCHO_ozo_2017.pdf
│   │   │   │   ├── SPE-ozo_2017.pdf
│   │   │   │   ├── SP_ozo_2017.pdf
│   │   │   │   └── TiMN_ozo_2017.pdf
│   │   │   ├── PDP_2014_ozo.pdf
│   │   │   ├── PDP_2015_2016_ozo.pdf
│   │   │   ├── PDPzRP_FOS-ilovepdf-compressed_01.pdf
│   │   │   ├── PDPzRP_FOS-ilovepdf-compressed_02.pdf
│   │   │   ├── PDPzRP_FOS-ilovepdf-compressed_03.pdf
│   │   │   ├── PDPzRP_FOS-ilovepdf-compressed.pdf
│   │   │   ├── Pedagogicheskie_teorii_i_tekhnologii_.PDF
│   │   │   ├── Pedagogika_deviant_pov.PDF
│   │   │   ├── Ped.deviant.poved.och.2014.pdf
│   │   │   ├── Ped.deviant.poved.och.2015_2016.pdf
│   │   │   ├── Ped._div._pov._RP_FOS-ilovepdf-compressed.pdf
│   │   │   ├── Ped.pr.ozo2014.pdf
│   │   │   ├── Ped.pr.ozo2015_2016.pdf
│   │   │   ├── Ped_teor_i_tekh_.pdf
│   │   │   ├── PiPVSH_2014.pdf
│   │   │   ├── PiPVSH_aspirantura___FOS-ilovepdf-compressed.pdf
│   │   │   ├── PiPVSH_ozo2014.pdf
│   │   │   ├── PiPVSH_ozo2015_2016.pdf
│   │   │   ├── PiPVSH_RP_2015_2016.pdf
│   │   │   ├── PiPzaoch.pdf
│   │   │   ├── PPVSH_FOS.pdf
│   │   │   ├── PPVSHzRP_FOS-ilovepdf-compressed.pdf
│   │   │   ├── PTiT_och.2014.pdf
│   │   │   ├── PTiT_och.2015_2016.pdf
│   │   │   ├── PTiT_ozo2014.pdf
│   │   │   ├── PTiT_ozo2015_2016.pdf
│   │   │   ├── RP_Angl._ochka.pdf
│   │   │   ├── RP_Angl._ozo.pdf
│   │   │   ├── RP_franc._ochka.pdf
│   │   │   ├── RP_franc._ozo.pdf
│   │   │   ├── RP_nemec._ochka-ilov.pdf
│   │   │   ├── RP_nemec._ozo-ilove-i-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed.pdf
│   │   │   ├── SMSHO_2014_ochno.pdf
│   │   │   ├── SMSHO_2014_ozo.pdf
│   │   │   ├── SMSHO_2015_2016_ochno.pdf
│   │   │   ├── SMSHO_2015_2016_ozo.pdf
│   │   │   ├── Sov._mod.zaoch._RP_FOS.pdf
│   │   │   ├── Sov_prob_zaoch.pdf
│   │   │   ├── Sovr._ehkon._RP_i_FOS.pdf
│   │   │   ├── Sovremennye_modeli_shkol_obr.PDF
│   │   │   ├── Sovremennye_problemy_ehkonomiki.PDF
│   │   │   ├── Sovr_mod_RP_FOS.pdf
│   │   │   ├── SPEH_2014_ozo.pdf
│   │   │   ├── SPEH_2015_2016_ozo.pdf
│   │   │   ├── SPEH_och.2014.pdf
│   │   │   ├── SPEH_och.2015_2016.pdf
│   │   │   ├── SP_ozo2014.pdf
│   │   │   ├── SP_ozo2015_2016.pdf
│   │   │   ├── Sravnit.ped.och.2015_2016.pdf
│   │   │   ├── Srav.ped.och.2014.pdf
│   │   │   ├── Srav.ped_RP_FOS.pdf
│   │   │   ├── Sr._ped._z_RP_FOS_.pdf
│   │   │   ├── Teorija_i_metodologija_nauki.PDF
│   │   │   ├── Teor_i_met.zaoch_2014.pdf
│   │   │   ├── TiMN_och.2014.pdf
│   │   │   ├── TiMN_och.2015_2016.pdf
│   │   │   ├── TiMN_ozo2014.pdf
│   │   │   ├── TiMN_ozo2015_2016.pdf
│   │   │   ├── UK_och.2014.pdf
│   │   │   ├── UK_ozo2014.pdf
│   │   │   ├── Untitled_20170327_200716.PDF
│   │   │   ├── Untitled_20170327_201230.PDF
│   │   │   ├── Upravl._kach._RP_FOSpdf.pdf
│   │   │   ├── Upr.kach.zaoch_01.pdf
│   │   │   └── Upr.kach.zaoch.pdf
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       ├── Uch._plan_ochno_2014.pdf
│   │       ├── Uch._plan_ochno_2015.PDF
│   │       ├── Uch._plan_ochno_2016.PDF
│   │       ├── Uch._plan_ozo_2014.PDF
│   │       ├── Uch._plan_ozo_2015.PDF
│   │       └── Uch._plan_ozo_2016.PDF
│   └── 13.00.02
│       ├── Annot
│       ├── Kalend_uch_grafik
│       ├── Metod_doc
│       ├── OP
│       ├── Praktiki
│       ├── R_prog
│       └── Ucheb_plan
├── 45.06.01
│   ├── 10.01.01
│   │   ├── Annot
│   │   ├── Graf_RusLit_03062015.pdf
│   │   ├── Graf_RusLit_03062015.pdf.pdf
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OOP_RusLit_03062015.pdf
│   │   ├── OP
│   │   ├── Praktiki
│   │   ├── Pr_NI_RusLit_03062015_01.pdf
│   │   ├── Pr_NI_RusLit_03062015.pdf
│   │   ├── Pr_Ped_RusLit_03062015.pdf
│   │   ├── Rab_prog_GIA_RusLit_03062015.pdf
│   │   ├── Rab_prog_Hudtekstisovrrealii_RusLit_03062015_01.pdf
│   │   ├── Rab_prog_Hudtekstisovrrealii_RusLit_03062015.pdf
│   │   ├── Rab_prog_IFN_RusLit_03062015.pdf
│   │   ├── Rab_prog_InYaz_En__RusLit_03062015.pdf
│   │   ├── Rab_prog_InYaz_Fr__03062015.pdf
│   │   ├── Rab_prog_ITvNiOb_RusLit_03062015.pdf
│   │   ├── Rab_prog_NID_Ruslit_03062015.pdf
│   │   ├── Rab_prog_NPOVO_RusLit_03062015.pdf
│   │   ├── Rab_prog_PND_RusLit_03062015_01.pdf
│   │   ├── Rab_prog_PND_RusLit_03062015.pdf
│   │   ├── Rab_prog_PNKRD_RusLit_03062015.pdf
│   │   ├── Rab_prog_PPVSH_RusLit_03062015.pdf
│   │   ├── Rab_prog_Probhudantrop_RusLit_03062015_01.pdf
│   │   ├── Rab_prog_Probhudantrop_RusLit_03062015.pdf
│   │   ├── Rab_prog_Probtiprusievrromana_RusLit_03062015.pdf
│   │   ├── Rab_prog_Ruslit_RusLit_03062015.pdf
│   │   ├── Rab_prog_SPE_RusLit_03062015_01.pdf
│   │   ├── Rab_prog_SPE_RusLit_03062015_02.pdf
│   │   ├── Rab_prog_SPE_RusLit_03062015.pdf
│   │   ├── Rab_prog_TiMN_RusLit_03062015.pdf
│   │   ├── Rab_prog_UK_RusLit_03062015_01.pdf
│   │   ├── Rab_prog_UK_RusLit_03062015_02.pdf
│   │   ├── Rab_prog_UK_RusLit_03062015.pdf
│   │   ├── R_prog
│   │   ├── Ucheb_plan
│   │   ├── Ucheb_plan_RusLit_03062015_01.pdf
│   │   └── Ucheb_plan_RusLit_03062015.pdf
│   ├── 10.02.01
│   │   ├── Annot
│   │   │   ├── Inostrannyi_jazyk__angl.__annotacija.PDF
│   │   │   └── Upravlenie_kachestvom_annotacija.PDF
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   ├── Uchebnyi_grafik_2014.pdf
│   │   │   ├── Uchebnyi_grafik_2015.pdf
│   │   │   └── Uchebnyi_grafik_2016.pdf
│   │   ├── Metod_doc
│   │   │   ├── JAzykovye_kategorii_i_edinicy__2015.pdf
│   │   │   ├── JAzykovye_kategorii_i_edinicy_Kopeliovich.pdf
│   │   │   ├── personazh_v_khudozhestvennoi_literature__1_.pdf
│   │   │   ├── Sbornik_k_jubileju_Furashova.pdf
│   │   │   ├── Vidy_lingvisticheskogo_analiza_ch.1.pdf
│   │   │   └── Vidy_lingvisticheskogo_analiza_ch._2.pdf
│   │   ├── OP
│   │   │   └── Opisanie_OPOP_asp.pdf
│   │   ├── Praktiki
│   │   │   ├── Programma_nauchno-issledovatelskoi_praktiki_aspirantov.pdf
│   │   │   └── Programma_pedagogicheskoi_praktiki.pdf
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── Asp._Programma_GIA.pdf
│   │   │   ├── Inostrannyi_jazyk__angliiskii_.PDF
│   │   │   ├── Inostrannyi_jazyk__nemeckii_.PDF
│   │   │   ├── Istorija_i_filosofija_nauki.PDF
│   │   │   ├── Normativno-pravovye_osnovy.PDF
│   │   │   ├── Psikhologija_i_pedagogika-czhatyi.pdf
│   │   │   ├── RP_JAzyk_i_konckptualnye_formy_mentalnosti.pdf
│   │   │   ├── RP_Nereshennye_voprosy.pdf
│   │   │   ├── RP_Probl_obosobl_chl_predl.pdf
│   │   │   ├── RP_Russkii_jazyk.pdf
│   │   │   ├── RP_Semantika_teksta_i_slova.pdf
│   │   │   ├── Sovremennye_problemy_ehkonomiki.PDF
│   │   │   ├── Teorija_i_metodologija_nauki.pdf
│   │   │   └── Upravlenie_kachestvom__2_.PDF
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       ├── Uchebnyi_plan_asp_2014.pdf
│   │       ├── Uchebnyi_plan_asp_2015.pdf
│   │       └── Uchebnyi_plan_asp_2016.pdf
│   ├── 10.02.04
│   │   ├── Annot
│   │   │   ├── Aktualnye_problemy_sovremennoi_lingvistiki.pdf
│   │   │   ├── Annot_46.06.01_10.02.04_Inostranniy_yazik_2015.pdf
│   │   │   ├── Annot_46.06.01_10.02.04_Inostranniy_yazik_2016.pdf
│   │   │   ├── Annot_46.06.01_10.02.04_Sovremennie_problemi_ekonomiki_2015.pdf
│   │   │   ├── Annot_46.06.01_10.02.04_Sovremennie_problemi_ekonomiki_2016.pdf
│   │   │   ├── Annotacija_Drevnie_jazyki_450302.pdf
│   │   │   ├── Germanskie_jazyki.pdf
│   │   │   ├── Problemy_frazeologii_sovremennogo_angliiskogo_jazyka.pdf
│   │   │   ├── Tendencii_i_innovacii_v_sovremennoi_frazeologii.pdf
│   │   │   └── Tipologija_frazeologii.pdf
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   ├── Kalend_uch_grafik_46.06.01_10.02.04_2015.pdf
│   │   │   └── Kalend_uch_grafik_46.06.01_10.02.04_2016.pdf
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OP
│   │   │   ├── OP_Aspirantura_2015.pdf
│   │   │   └── OP_Aspirantura_2016.pdf
│   │   ├── Praktiki
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── Aktualnye_problemy_sovremennoi_lingvistiki.pdf
│   │   │   ├── Germanskie_jazyki.pdf
│   │   │   ├── Problemy_frazeologii_sovremennogo_angliiskogo_jazyka.pdf
│   │   │   ├── Programma_nauchno-issledovatelskoi_praktiki_aspirantov.pdf
│   │   │   ├── Programma_pedagogicheskoi_praktiki.pdf
│   │   │   ├── RP_450601_Istorija_i_filosifija_nauki_2015.pdf
│   │   │   ├── RP_450601_Istorija_i_filosifija_nauki_2016.pdf
│   │   │   ├── RP_450601_JAzykoznanie_i_leteraturovedenie_angliiskii_jazyk_2015.pdf
│   │   │   ├── RP_450601_JAzykoznanie_i_leteraturovedenie_angliiskii_jazyk_2016.pdf
│   │   │   ├── RP_450601_JAzykoznanie_i_leteraturovedenie_nemeckii_jazyk_2015.pdf
│   │   │   ├── RP_450601_JAzykoznanie_i_leteraturovedenie_nemeckii_jazyk_2016.pdf
│   │   │   ├── RP_450601_Normativno-pravovye_osnovy_vysshego_obrazovanija_2015.pdf
│   │   │   ├── RP_450601_Normativno-pravovye_osnovy_vysshego_obrazovanija_2016.pdf
│   │   │   ├── RP_450601_Sovremennye_problemy_ehkonomiki_2015.pdf
│   │   │   ├── RP_450601_Sovremennye_problemy_ehkonomiki_2016.pdf
│   │   │   ├── RP_450601_Teorija_i_metodicheskie_nauki_2015.pdf
│   │   │   ├── RP_450601_Teorija_i_metodicheskie_nauki_2016.pdf
│   │   │   ├── RP_Drevnie_jazyki_450302.pdf
│   │   │   ├── Tendencii_i_innovacii_v_sovremiennoi_frazeologii.pdf
│   │   │   └── Tipologija_frazeologii.pdf
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       ├── Ucheb_plan_46.06.01_10.02.04_2015.pdf
│   │       └── Ucheb_plan_46.06.01_10.02.04_2016.pdf
│   └── 10.02.19
│       ├── Annot
│       ├── Kalend_uch_grafik
│       ├── Metod_doc
│       ├── OP
│       ├── Praktiki
│       ├── R_prog
│       └── Ucheb_plan
├── 46.06.01
│   ├── 07.00.02
│   │   ├── Annot
│   │   │   ├── Annot_AktProblIstModernizR_OI2014-16_03062015.PDF
│   │   │   ├── Annot_AktProblMetodolIstNauki_OI2014-16_03062015.PDF
│   │   │   ├── Annot_InJAzyk_OI2014-16_03062015.PDF
│   │   │   ├── Annot_ITvNiO_OI2014-2016_03062015.PDF
│   │   │   ├── Annot_Nauchno-issledov_praktika_OI2014-15_16062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_Nauchno-issledov_praktika_OIz2015-16_16062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_Nauchno-isslPraktika_OIz2015-16_16062015.PDF
│   │   │   ├── Annot_NID_OI2014-16_03062015.PDF
│   │   │   ├── Annot_NID_OIz2015-16_03062015.PDF
│   │   │   ├── Annot_Norm-pravOsnovyVO_OI2014-16_03062015__01.PDF
│   │   │   ├── Annot_Norm-pravOsnovyVO_OI2014-16_03062015_.PDF
│   │   │   ├── Annot_OtechIst_OI2014-16_03062015.PDF
│   │   │   ├── Annot_OtechIst_OIz2015-16_03062015.PDF
│   │   │   ├── Annot_OtechIstorija_OI_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_PedagiPsikholVysshSHkoly_OI2014-16_03062015.PDF
│   │   │   ├── Annot_Pedag_praktika_OI2014-16_16062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_PedPraktika_OI2014-16_16062015.PDF
│   │   │   ├── Annot_PodgNKR_disser__OI2014-16_03062015.PDF
│   │   │   ├── Annot_PodgNKR_disser__OIz2015-16_03062015.PDF
│   │   │   ├── Annot_ProblSovrIstIssled_OI2015-16_03062015.PDF
│   │   │   ├── Annot_SovrProblEHkon_OI2014-16_03062015.PDF
│   │   │   ├── Annot_Teor_i_metodol_nauki_OI2014-16_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_UpravKachestvom_OI2014_03062015.pdf
│   │   │   ├── Annot_ViORossii_OI2014-16_03062015.PDF
│   │   │   └── Annot_Vlast_i_Obshch_v_Ros_v_PerPozdImp_OI_.pdf
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   ├── Graf_OI2014_och_03062015.pdf
│   │   │   ├── Graf_OI2015_03062015.pdf
│   │   │   ├── Graf_OI2016_och_17062016.pdf
│   │   │   ├── Graf_OIz2015_03062015.PDF
│   │   │   └── Graf_OIz2016_17062016.PDF
│   │   ├── Metod_doc
│   │   │   ├── Istorija_i_filosofija_nauki.Metodicheskie_materialy_dlja_aspirantov._Vladimir_2012.pdf
│   │   │   ├── Materialy_VIII_mezhdunarodnoi_konferencii_KiM.Tom_13.Vladimir_2016.pdf
│   │   │   ├── Materialy_VII_mezhdunarodnoi_konferencii_KiM.Tom_12.Vladimir_2015.pdf
│   │   │   ├── Nauchnyi_zhurnal_VestnikRUDN_Serija_IstorijaRossii_Tom15_2016_No4.pdf
│   │   │   ├── Programma_GIA_Otechestvennaja_istorija_ochnaja_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_GIA_Otechestvennaja_istorija_zaochnaja_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_NID_OI2014_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_NID_OI2014-16_03062015.pdf
│   │   │   ├── Programma_NID_OI2015-16_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_NID_OIz2015_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_NID_OIz2016_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_PodgotovkaNKR_dissertacii__OI2014_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_PodgotovkaNKR_dissertacii__OI2015-16_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_PodgotovkaNKR_dissertacii_OIz2015-16_03062015.pdf
│   │   │   ├── Programma_PodgotovkaNKR_dissertacii__OIz2016_03062015.pdf
│   │   │   ├── Statja_Cenzura_v_gody_VOv_1941-1945gg._po_meterialam_Vladimirskogo_kraja__PetrovichevaEM_TrjakhovIS.pdf
│   │   │   ├── Statja_PetrovichevaEM_KHaritonovSS_Problemy_vzaimootnoshenii_intelligencii__obshchestva_i_gosudarstva.pdf
│   │   │   ├── Statja_PetrovichevaEM_Rol_zemstv_Centralnoi_Rossii_v_razvitii_narodnogo_prosveshchenija_v_nachale_20_veka.pdf
│   │   │   ├── Statja_Sanitarno-ehpidemiologicheskaja_obstanovka_vo_Vladimirskom_kraja_v_gody_VOv__1941-1945gg._.pdf
│   │   │   ├── Statja_TrjakhovIS_Bytovoe_obsluzhivanie_naselenija_Vladimirskogo_kraja_v_gody_Velikoi_Otechestvennoi_voiny__1941-1945_.pdf
│   │   │   ├── Statja_TrjakhovIS_Dejatelnost_mestnoi_protivovozdushnoi_oborony_Vladimirskogo_kraja_v_gody_Velikoi_Otechestvennoi_voiny_.pdf
│   │   │   ├── Statja_Trudovaja_disciplina_na_predprijatijakh_Vladimirskoi_oblasti_v_gody_VOv.pdf
│   │   │   ├── Statja_Zemskaja_obshchestvennost_v_kontekste_formirovanija_demokraticheskoi_kultury_v_period_dumskoi_monarkhii_Petrovicheva_EM.pdf
│   │   │   └── Statja_ZHilishchnaja_problema_vo_Vladimirskoi_oblasti_v_gody_VOv_TrjakhovIS.pdf
│   │   ├── OP
│   │   │   ├── Opisanie_OPOP_VO_Otechestvennaja_istorija_ochnoe_18062015_01.PDF
│   │   │   ├── Opisanie_OPOP_VO_Otechestvennaja_istorija_ochnoe_18062015.PDF
│   │   │   ├── Opisanie_OPOP_VO_Otechestvennaja_istorija_zaochnoe_18062015_01.PDF
│   │   │   └── Opisanie_OPOP_VO_Otechestvennaja_istorija_zaochnoe_18062015.PDF
│   │   ├── Praktiki
│   │   │   ├── Pr_Nauchno-issledPraktika_OI2014-16_16062016.pdf
│   │   │   ├── Pr_NIPraktika_OIz2015-16_16062015.PDF
│   │   │   ├── Pr_PedPraktika_OI2014-16_16062015.PDF
│   │   │   └── Pr_PedPraktika_OIz2015-16_16062015.PDF
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── Annot_UpravKachestvom_OI2014_03062015.pdf
│   │   │   ├── Programma_AktProblIstNauki_OI_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_AktProblMetodolIstNauki_OI2016_03062015.pdf
│   │   │   ├── Programma_AktProblMetodolIstNAuki_OIz_03062015File0005.PDF
│   │   │   ├── Programma_AktProblMetodolIstNauki_OIz2016_03062015.pdf
│   │   │   ├── Programma_AktProblModerniz_v_IR_OI2014_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_AktProblModerniz_v_IR_OIz2015_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_InJAz_angl__OI2014_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_InJAz_angl__OIz2015_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_InJAz_nem__OIz2015_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_Ist_i_filoNauki_OIz2015_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_Ist_i_filosNauki_OI2014_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_ITvNaukeiObrazovanii_OI2014-15_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_ITvNaukeiObrazovanii_OI2016_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_ITvNaukeiObrazovanii_OIz2014-15_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_ITvNaukeiObrazovanii_OIz2016_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_Norm-pravOsnovyVO_OI2016_03062016.PDF
│   │   │   ├── Programma_Norm-pravOsnovyVO_OIz2016_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_OtechIstorija_OI2014-16_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_OtechIstorija_OIz2015_03062015.pdf
│   │   │   ├── Programma_OtechIstorija_OIz2016_03062015.pdf
│   │   │   ├── Programma_ProblSovrIstIssled_OI_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_ProblSovrIstIssled_OI2015-16_03062015.pdf
│   │   │   ├── Programma_ProblSovrIstIssled_OIz_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_ProbSovrIstIssl_OIz2016_03062015.pdf
│   │   │   ├── Programma_Psikh_i_pedag_vyssh_shk_OIz2015_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_Psikh_i_ped_vyssh_shk_OIz2016_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_Psikh_i_PedVysshSHkoly_OI_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_PsikhPedVysshSHk_OI2016_03062015.pdf
│   │   │   ├── Programma_SovrProblEHkon_OI2014_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_SovrProblEHkon_OIz2015_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_Teor_i_metodol_nauki_OI2014-15_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_Teor_i_metodol_nauki_OI2016_20062016.PDF
│   │   │   ├── Programma_Teor_i_metodol_nauki_OIz2015_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_Teor_i_metodol_nauki_OIz2016_20062016.PDF
│   │   │   ├── Programma_UprKach_OI2014_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_Vlast_i_ObshchRos_v_PeriodPozdnImp_OI_03062015.PDF
│   │   │   ├── Programma_Vlast_i_ObshchRos_v_PeriodPozdnImp_OIz_03062015.PDF
│   │   │   ├── RP_AiI-AR_MO_25052016.pdf
│   │   │   ├── RP_APIRXIX-nXXvv_I_09122015.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_APSI_I_30012015.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_AS-PPG_MO_25052016.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_EIRXIX-nachXXv_I_09122015.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_EiSA_I_02022015.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_GiCvRXIX-nXXvv_I_09122015.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_IA_I_02022015.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_INiT_I_02022015.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_IRP_I_30012015.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_IRXIXv_I_30012015.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_MiIGUvRiM_MO_26052016.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_MIPiMO_MO_26052016.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_MMvII_I_02022015.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_MNI_MO_26052016.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_MOdXXv_MO_26052016.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_MPI_I_30012015.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_MP_MO_25052016.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_N-TRRXIX-nXXvv_I_09122015.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_ODiD_MO_25052016.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_OMB_MO_26052016.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_RMPiEH_26052016.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_SMO1991-2010_MO_26052016.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_TiID_MO_25052016.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_TMO_MO_26052016.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_VKIiPR_I_09122015.pdf.pdf
│   │   │   ├── RP_VvS_I_30012015.pdf.pdf
│   │   │   └── RP_VvS_MO_26052016.pdf.pdf
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       ├── Ucheb_plan_MO_20052016_01.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan_MO_20052016_02.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan_MO_20052016.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan_OI2014_och_03062015.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan_OI2015_och_03062015.PDF
│   │       ├── Ucheb_plan_OI2016_och_17062016.pdf
│   │       ├── Ucheb_plan_OIz2015_03062015.PDF
│   │       └── Ucheb_plan_OIz2016_17062016.PDF
│   ├── 07.00.03
│   │   ├── Annot
│   │   │   ├── Annot_Antikoved_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   │   ├── Annot_Ekon_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   │   ├── Annot_InYaz_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   │   ├── Annot_IstFN_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   │   ├── Annot_Istoriogr_460601-070003_VINNI_19062016_2016.pdf
│   │   │   ├── Annot_ITN_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   │   ├── Annot_NauchIsslPrakt_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   │   ├── Annot_NPINNV_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   │   ├── Annot_NPOVO_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   │   ├── Annot_PedPrakt_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   │   ├── Annot_PedPsih_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   │   ├── Annotr_TeorMetN_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   │   ├── Annot_SocEkonAsia_460601-070003_VINNI_19062016_2016.pdf
│   │   │   ├── Annot_SocEkonUSA_460601-070003_VINNI_19062016_2016.pdf
│   │   │   ├── Annot_VseobIst_460601-070003_VINNI_19062016_2016.pdf
│   │   │   └── Annot_VsIst_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   └── Kalend_graf_460601-070003_VINNI_2016.pdf
│   │   ├── Metod_doc
│   │   │   ├── Aspir_VINNI_GIA_Programma.pdf
│   │   │   ├── Konferencia_ist_opyt_mir_civ_Ros_2012.pdf
│   │   │   ├── Konferencia_ist_opyt_mir_civ_Ros_2013.pdf
│   │   │   ├── Konferencia_ist_opyt_mir_civ_Ros_2014.pdf
│   │   │   ├── Lapshina_monografia_Glava_2.pdf
│   │   │   ├── Lapshina_NNI_2016_6.pdf
│   │   │   ├── Lapshina_statia_AE-2011.pdf
│   │   │   └── NNIst_Zap_Vost_Met_Rec.pdf
│   │   ├── OP
│   │   │   ├── OPOP_460601-070003_VINNI_17062016_2016.pdf
│   │   │   ├── OPOP-VI.PDF
│   │   │   └── opop_VS_IST.PDF
│   │   ├── Praktiki
│   │   │   ├── RP_NauchIsslPrakt_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   │   └── RP_PedPrakt_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── RP_Antikoved_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   │   ├── RP_Ekon_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   │   ├── RP_InYazAng_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   │   ├── RP_IstFN_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   │   ├── RP_ITN_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   │   ├── RP_NID_460601-070003_VINNI_30062016_2016.pdf
│   │   │   ├── RP_NKR_460601-070003_VINNI_30062016_2016.pdf
│   │   │   ├── RP_NPINNV_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   │   ├── RP_NPOVO_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   │   ├── RPper_Antikoved_460601-070003_VINNI_19062016_2016.pdf
│   │   │   ├── RPper_Ekon_460601-070003_VINNI_19062016_2016.pdf
│   │   │   ├── RPper_InYazAng_460601-070003_VINNI_19062016_2016.pdf
│   │   │   ├── RPper_IstFN_460601-070003_VINNI_19062016_2016.pdf
│   │   │   ├── RPper_ITN_460601-070003_VINNI_19062016_2016.pdf
│   │   │   ├── RPper_NauchIsslPrakt_460601-070003_VINNI_19062016_2016.pdf
│   │   │   ├── RPper_NID_460601-070003_VINNI_30062016_2016.pdf
│   │   │   ├── RPper_NPINNV_460601-070003_VINNI_19062016_2016.pdf
│   │   │   ├── RPper_NPOVO_460601-070003_VINNI_19062016_2016.pdf
│   │   │   ├── RPper_PedPrakt_460601-070003_VINNI_19062016_2016.pdf
│   │   │   ├── RPper_PsihPed_460601-070003_VINNI_19062016_2016.pdf
│   │   │   ├── RPper_SocEkonAsia_460601-070003_VINNI_19062016_2016.pdf
│   │   │   ├── RPper_SocEkonUSA_460601-070003_VINNI_19062016_2016.pdf
│   │   │   ├── RPper_TeorMetN_460601-070003_VINNI_19062016_2016.pdf
│   │   │   ├── RPper_VsIst_460601-070003_VINNI_19062016_2016.pdf
│   │   │   ├── RP_PsihPed_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   │   ├── RP_SocEkonAsia_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   │   ├── RP_SocEkonUSA_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   │   ├── RP_TeorMetN_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   │   └── RP_VsIst_460601-070003_VINNI_19062016_2016.PDF
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       └── Ucheb_plan_460601-070003_VINNI_17062016_2016.PDF
│   └── 07.00.06
│       ├── Annot
│       │   ├── Annot_ArhDrGor_460601-070006_Arh_19062016_2016.pdf
│       │   ├── Annot_Arheol_460601-070006_Arh_19062016_2016.pdf
│       │   ├── Annot_Ekon_460601-070006_Arh_20062016_2016.PDF
│       │   ├── Annot_InYazNem_460601-070006_Arh_20062016_2016.PDF
│       │   ├── Annot_IstFN_460601-070006_Arh_19062016_2016.PDF
│       │   ├── Annot_ITN_460601-070006_Arh_20062016_2016.PDF
│       │   ├── Annot_Litie_460601-070006_Arh_19062016_2016.pdf
│       │   ├── Annot_Metody_460601-070006_Arh_19062016_2016.pdf
│       │   ├── Annot_MPArh_460601-070006_Arh_20062016_2016.PDF
│       │   ├── Annot_NauchIsslPrakt_460601-070006_Arh_20062016_2016.PDF
│       │   ├── Annot_NormPravReg_460601-070006_Arh_19062016_2016.pdf
│       │   ├── Annot_NPOVO_460601-070006_Arh_20062016_2016.PDF
│       │   ├── Annot_PedPrakt_460601-070006_Arh_20062016_2016.PDF
│       │   ├── Annot_PsihPed_460601-070006_Arh_19062016_2016.PDF
│       │   └── Annot_TeorMetN_460601-070006_Arh_19062016_2016.PDF
│       ├── Kalend_uch_grafik
│       │   └── Kalend_graf_460601-070006_Arh_2016.PDF
│       ├── Metod_doc
│       │   ├── Aspir_Arheol_GIA_Programma.pdf
│       │   ├── Lapshin_Arheol_VSZ_4.pdf
│       │   ├── Lapshin_Arheol_VSZ_5.pdf
│       │   ├── Lapshin_Kazan_2014.pdf
│       │   ├── Lapshin_Vestnik_VlSU.pdf
│       │   ├── Makarov_Arheol_panorama.pdf
│       │   ├── Makarov_Inst_arheol.pdf
│       │   └── Makarov_Ros_arheol.pdf
│       ├── OP
│       │   ├── OPOP_460601-070006_Arh_20062016_2012.pdf
│       │   ├── opop_ARKH.PDF
│       │   ├── OPOP-AR.PDF
│       │   └── opop_VS_IST.PDF
│       ├── Praktiki
│       │   ├── RP_NauchIsslPrakt_460601-070006_Arh_20062016_2016.PDF
│       │   └── RP_PedPrakt_460601-070006_Arh_20062016_2016.PDF
│       ├── R_prog
│       │   ├── RP_ArhDrGor_460601-070006_Arh_20062016_2016.pdf
│       │   ├── RP_Arheol_460601-070006_Arh_20062016_2016.pdf
│       │   ├── RP_Ekon_460601-070006_Arh_20062016_2016.PDF
│       │   ├── RP_IML_460601-070006_Arh_20062016_2016.PDF
│       │   ├── RP_InYazAng_460601-070006_Arh_19062016_2016.pdf
│       │   ├── RP_InYazNem_460601-070006_Arh_20062016_2016.PDF
│       │   ├── RP_IstFN_460601-070006_Arh_19062016_2016.pdf
│       │   ├── RP_ITN_460601-070006_Arh_20062016_2016.PDF
│       │   ├── RP_MPArh_460601-070006_Arh_20062016_2016.PDF
│       │   ├── RP_NID_460601-070006_Arh_30062016_2016.pdf
│       │   ├── RP_NKR_460601-070006_Arh_30062016_2016.pdf
│       │   ├── RP_NPOVO_460601-070006_Arh_20062016_2016.PDF
│       │   ├── RP_NPR_460601-070006_Arh_20062016_2016.PDF
│       │   ├── RPper_Ekon_460601-070006_Arh_20062016_2016.pdf
│       │   ├── RPper_IML_460601-070006_Arh_20062016_2016.pdf
│       │   ├── RPper_InYazNem_460601-070006_Arh_20062016_2016.pdf
│       │   ├── RPper_IstFN_460601-070006_Arh_19062016_2016.pdf
│       │   ├── RPper_ITN_460601-070006_Arh_20062016_2016.pdf
│       │   ├── RPper_MPArh_460601-070006_Arh_20062016_2016.pdf
│       │   ├── RPper_NauchIsslPrakt_460601-070006_Arh_20062016_2016.pdf
│       │   ├── RPper_NID_460601-070006_Arh_30062016_2016.pdf
│       │   ├── RPper_NPR_460601-070006_Arh_20062016_2016.pdf
│       │   ├── RPper_PedPrakt_460601-070006_Arh_20062016_2016.pdf
│       │   ├── RPper_TeorMetN_460601-070006_Arh_19062016_2016.pdf
│       │   ├── RP_PsihPed_460601-070006_Arh_19062016_2016.pdf
│       │   └── RP_TeorMetN_460601-070006_Arh_19062016_2016.pdf
│       └── Ucheb_plan
│           └── Ucheb_plan_Asp_460601-070006_Arh_19062016_2016.pdf
├── 47.06.01
│   ├── 09.00.01
│   │   ├── Annot
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OP
│   │   ├── Praktiki
│   │   ├── R_prog
│   │   └── Ucheb_plan
│   ├── 09.00.03
│   │   ├── Annot
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   ├── Metod_doc
│   │   ├── OP
│   │   ├── Praktiki
│   │   ├── R_prog
│   │   └── Ucheb_plan
│   ├── 09.00.04
│   │   └── estetika
│   │       ├── Annot
│   │       │   ├── Annot_470601_Aspir_Estet_04062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── Annot_47.06.01_Aspir_estetietika_04062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── Annot_47.06.01_Aspir_estetifilisk_04062015.pdf_01.pdf
│   │       │   ├── Annot_47.06.01_Aspir_Estetkult_04062015.pdf
│   │       │   ├── Annot_47.06.01_Aspir_fenomiskiobr_04062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── Annot_470601_Aspir_istorestet_04062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── Annot_470601_Aspir_sovremproblekonom_04062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── Annot_47.06.01_Aspir_Sovrprob_04062015.pdf.pdf
│   │       │   └── Annot_470601_Aspir_teorimetodolnayk_04062015.pdf.pdf
│   │       ├── FOS_470601_Estet-115__angl_inost_yaz_030615.pdf
│   │       ├── FOS_470601_Estet-115_inf_teh_v_nauk_i_obr_030615.pdf
│   │       ├── FOS_470601_Estet-115_istor_i_filos_nauk_030615.pdf
│   │       ├── FOS_470601_Estet-115_norm-prav_osn_vis_obr_130615.pdf
│   │       ├── FOS_470601_Estet-115_psih_i_ped_vis_shkol_030615.pdf
│   │       ├── FOS_470601_Estet-115_sovr_prob_ekon_030615.pdf
│   │       ├── FOS_470601_Estet-115_teor_i_metod_nauk_030615.pdf
│   │       ├── FOS_470601_Estet-116__angl_inost_yaz_280616.pdf
│   │       ├── FOS_470601_Estet-116_inf_teh_v_nauk_i_obr_280616.pdf
│   │       ├── FOS_470601_Estet-116_istor_i_filos_nauk_280616.pdf
│   │       ├── FOS_470601_Estet-116_norm-prav_osn_vis_obr_280615.pdf
│   │       ├── FOS_470601_Estet-116_psih_i_ped_vis_shkol_280616.pdf
│   │       ├── FOS_470601_Estet-116_sovr_prob_ekon_280616.pdf
│   │       ├── FOS_470601_Estet-116_teor_i_metod_nauk_280616.pdf
│   │       ├── Kalend_uch_grafik
│   │       │   ├── kalend_uch_grafik_470601_Aspir_Estet_03062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── kalend_uch_grafik_470601_Aspir_Estet_17062016.pdf.pdf
│   │       │   ├── KG_470601_estet-2015_030615.pdf
│   │       │   ├── KG_470601_estet-2016_170616.pdf
│   │       │   └── KG_470601_estetika-117_31082017.pdf
│   │       ├── Metod_doc
│   │       │   ├── Filanovskaja.pdf
│   │       │   ├── Kurenkova.pdf
│   │       │   ├── MD_470601_ZAspir_16_GIA_280616.pdf
│   │       │   ├── metod.dok.pdf
│   │       │   ├── metod_mat_47.06.01.pdf.pdf
│   │       │   ├── PR_470601_ZEstet-115_GIA_030615.pdf
│   │       │   ├── Programma_GIA_470601_Aspir_Pedagog_prakt_03062015.pdf.pdf
│   │       │   └── Uljanova_Amosova.pdf
│   │       ├── OP
│   │       │   ├── OPOP
│   │       │   └── Recenzia_47.06.01_Aspir_04062015.pdf.pdf
│   │       ├── OPOP
│   │       │   ├── 47.06.01_aspirantura_2015.pdf
│   │       │   └── 47.06.01_aspirantura_2016.pdf
│   │       ├── Praktiki
│   │       │   ├── Annot_470601_Aspir_Nauchissledprakt_04062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── Annot_470601_Aspir_Pedprakt_04062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── PR_470601_Estet-117_prak_po_poluc_prof_obr_06092017.pdf
│   │       │   ├── PR_470601_ZEstet-115_GIA_030615.pdf
│   │       │   ├── PR_470601_ZEstet-115_ped_prak_030615.pdf
│   │       │   ├── PR_470601_ZEstet-115_pr_po_poluc_prof_um_030615.pdf
│   │       │   ├── PR_470601_ZEstet-116_ped_prak_280616.pdf
│   │       │   ├── PR_470601_ZEstet-116_prak_po_poluc_prof_obr_280616.pdf
│   │       │   ├── Programma_470601_Aspir_Nauchissleddeyat_03062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── Programma_470601_Aspir_Nauchissleddeyat_06092017.pdf
│   │       │   ├── Programma_470601_Aspir_Nauchissledprakt_03062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── Programma_470601_Aspir_Nauchissledprakt_06092017.pdf
│   │       │   ├── Programma_470601_Aspir_Pedagog_prakt_03062015.pdf.pdf
│   │       │   └── Programma_470601_Aspir_Podgotovka_NKR_03062015.pdf.pdf
│   │       ├── R_prog
│   │       │   ├── FOS_470601_Estet-115__angl_inost_yaz_030615.pdf
│   │       │   ├── FOS_470601_Estet-115_inf_teh_v_nauk_i_obr_030615.pdf
│   │       │   ├── FOS_470601_Estet-115_istor_i_filos_nauk_030615.pdf
│   │       │   ├── FOS_470601_Estet-115_norm-prav_osn_vis_obr_130615.pdf
│   │       │   ├── FOS_470601_Estet-115_psih_i_ped_vis_shkol_030615.pdf
│   │       │   ├── FOS_470601_Estet-115_sovr_prob_ekon_030615.pdf
│   │       │   ├── FOS_470601_Estet-115_teor_i_metod_nauk_030615.pdf
│   │       │   ├── FOS_470601_Estet-116__angl_inost_yaz_280616.pdf
│   │       │   ├── FOS_470601_Estet-116_inf_teh_v_nauk_i_obr_280616.pdf
│   │       │   ├── FOS_470601_Estet-116_istor_i_filos_nauk_280616.pdf
│   │       │   ├── FOS_470601_Estet-116_norm-prav_osn_vis_obr_280615.pdf
│   │       │   ├── FOS_470601_Estet-116_psih_i_ped_vis_shkol_280616.pdf
│   │       │   ├── FOS_470601_Estet-116_sovr_prob_ekon_280616.pdf
│   │       │   ├── FOS_470601_Estet-116_teor_i_metod_nauk_280616.pdf
│   │       │   ├── OPOP_470601_Aspir_Estet_2015_18062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── Programma_470601_Aspir_Nauchissleddeyat_03062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── Programma_470601_Aspir_Nauchissledprakt_03062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── RP_430601_estetika-115_inform_teh_v_nau_i_obr_030615.pdf
│   │       │   ├── RP_430601_estetika-116_inform_teh_v_nau_i_obr_030615.pdf
│   │       │   ├── RP_430601_ZEstet-116_inform_teh_v_nau_i_obr_280616.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Aspir-116Estetkultlichnost_28062016.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Aspir_116_Etika_i_estetika_delov_obschen__28062016.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Aspir-116_inostranyaz_28062016.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Aspir-116_Istoria_estet_ycheni_28062016.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Aspir-116_Istoria_i_filosof_nauk_03062015.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Aspir-116_Sovrem_problem_estet_nayk__28062016.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Aspir-116_Teoria_i_metodologia_nauk_28062016.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Aspir_2015_Istoria_i_filosof_nauk_03062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Aspir_2015_Teoria_i_metodologia_nauk_03062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Aspir_2016_Istoria_i_filosof_nauk_03062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Aspir_2016_Teoria_i_metodologia_nauk_03062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Aspir_Estet_03062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Aspir_Estetkeltlichnost_03062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Aspir_Etika_i_estetika_delov_obschen__03062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Aspir_Fenomenologia_iskustv_i_obraz__03062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Aspir_inostranyaz_03062015.pdf_01.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Aspir_inostranyaz_03062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Aspir_Istoria_estet_ycheni_03062015.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Aspir_sovremproblemekonom_03062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Aspir_Sovrem_problem_estet_nayk__03062015.pdf.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Estet-117_Estetika_060917.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Estet-117_est_kult_lich_060917.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Estet-117_eti_i_est_del_obsh_060917.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Estet-117_Fenomenologia_isk_i_obr_060917.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Estet-117_ist_est_uch_060917.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_Estet-117_sovr_probl_est_nauki_060917.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_estetika-115_psih_i_ped_vis_shkol_030615.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_estetika-116_psih_i_ped_vis_shkol_030615.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_ZEstet-116_fenom_isk_i_obr_280616.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_ZEstet-116_norm-prav_osn_vis_obr_280616.pdf
│   │       │   ├── RP_470601_ZEstet-116_psih_i_ped_vis_shkol_280616.compressed.pdf
│   │       │   └── RP_470601_ZEstet-116_sovr_prob_ekon_280616.pdf
│   │       └── Ucheb_plan
│   │           ├── UP_470601_estetika-117_31082017.pdf
│   │           └── UP_470601_ZEstetika-2015_030615.PDF
│   ├── 09.00.11
│   │   ├── Annot
│   │   │   ├── 2015
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Filosofija_istorii_2015_zaoch.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Filosofskaja_aksiologija_2015_zaoch.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosofija__Kvalimetrija_2015_zaoch.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosofija__Specifika_i_struktura_socialnogo_poznanija_2015_zaoch.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosofija__Teorija_i_metodologija_nauki_2015_zaoch.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Inostrannyi_jazyk_2015_zaoch.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Istorija_i_filosofija_nauki_2015_zaoch.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Pedagogika_i_psikhologija_vysshei_shkoly_2015_zaoch.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Socialnaja_filosofija_2015_zaoch.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Sovremennye_problemy_ehkonomiki_2015_zaoch.pdf
│   │   │   │   └── 47.06.01._Socialnaja_filosofija__Informacionnye_tekhnologii_v_nauke_i_obrazovanii_zaochno_2015.pdf
│   │   │   ├── 2016
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Filosofija_istorija_zaoch_2016.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Filosofskaja_aksiologija_zaoch_2016.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosofija__Teorija_i_metodologija_nauki_2016_zaoch.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Istorija_i_filosofija_nauki_zaoch_2016.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Kvalimetrija_zaoch_2016.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Psikhologija_i_pedagogika_vysshei_shkoly_zaoch_2016__1_.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Socialnaja_filosofija_zaoch_2016.pdf
│   │   │   │   └── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Specifika_i_struktura_socialnogo_poznanija_zaoch_2016.pdf
│   │   │   └── 2017
│   │   │       ├── An._Filosofija_istorija.pdf
│   │   │       ├── An._Filosofskaja_aksiologija.pdf
│   │   │       ├── An._Istorija_i_filosofija_nauki.pdf
│   │   │       ├── An._Kvalimetrija.pdf
│   │   │       ├── An._Pedagogika_i_psikhologi_vys.shkoly.pdf
│   │   │       ├── An._Socialnaja_filosofija.pdf
│   │   │       ├── An._Specifika_i_struktura_poznanija.pdf
│   │   │       └── An._Teorija_nauki.pdf
│   │   ├── Kalend_uch_grafik
│   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Socialnaja_filosofija__2015_zaochnaja__kalend._uchebn_grafik_.pdf
│   │   │   └── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Socialnaja_filosofija__2016_zaochnaja__kalend._uchebn_grafik_.pdf
│   │   ├── Metod_doc
│   │   │   ├── 2015
│   │   │   │   └── Programma_GIA_47.06.01._Socialnaja_filosofija__2015_zaochno.pdf
│   │   │   ├── 2016
│   │   │   │   └── Programma_GIA_47.06.01._Socialnaja_filosofija__2016_zaochno.pdf
│   │   │   ├── 2017
│   │   │   │   ├── Metodichka_dlja_aspirantov.pdf
│   │   │   │   └── Programma_GIA_47.06.01._Socialnaja_filosofija__2016_zaochno.pdf
│   │   │   └── Metodichka_dlja_aspirantov.pdf
│   │   ├── OP
│   │   │   ├── 2017
│   │   │   │   ├── GIA_Aspiranty_2017.pdf
│   │   │   │   └── OPOP_47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__zaoch_2016.pdf
│   │   │   ├── OPOP_47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__zaoch_2015.pdf
│   │   │   └── OPOP_47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__zaoch_2016.pdf
│   │   ├── Praktiki
│   │   │   ├── 2016
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Programma_nauchno-issledovatelskoi_dejatelnosti_zaochno_2016.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Programma_podgotovki_nauchno-kvalifikacionnoi_raboty__dissertacii__na_soiskanie_uchetnoi_stepeni_kandidata_nauk_zaochno_2016.pdf
│   │   │   │   ├── Nauchno-issledovatelskaja_praktika_Socialnaja_filosofija_zaochnaja_2016.pdf
│   │   │   │   ├── Pedagogicheskaja_praktika_Socialnaja_filosofija_zaochnaja_2016.pdf
│   │   │   │   └── Praktika_po_polucheniju_professionalnykh_umenii_i_opyta_professionalnoi_dejatelnosti_47.06.01_Filosofija__ehtikai_religiovedenie_Socialnaja_filosofija_Zaochnaja_2016.pdf
│   │   │   ├── 2017
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Programma_nauchno-issledovatelskoi_dejatelnosti_zaochno_2016.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Programma_podgotovki_nauchno-kvalifikacionnoi_raboty__dissertacii__na_soiskanie_uchetnoi_stepeni_kandidata_nauk_zaochno_2016.pdf
│   │   │   │   ├── Pedagogicheskaja_praktika_Socialnaja_filosofija_zaochnaja_2016.pdf
│   │   │   │   └── Praktika_po_polucheniju_professionalnykh_umenii_i_opyta_professionalnoi_dejatelnosti_47.06.01_Filosofija__ehtikai_religiovedenie_Socialnaja_filosofija_Zaochnaja_2016.pdf
│   │   │   ├── 47.06.01._Programma_nauchno-issledovatelskoi_dejatelnosti_zaochno_2015.pdf
│   │   │   ├── 47.06.01._Programma_podgotovki_nauchno-kvalifikacionnoi_raboty__dissertacii__na_soiskanie_uchetnoi_stepeni_kandidata_nauk_zaochno_2015.pdf
│   │   │   ├── Praktika_po_polucheniju_professionalnykh_umenii_i_opyta_professionalnoi_dejatelnosti_47.06.01_Filosofija__ehtikai_religiovedenie_Socialnaja_filosofija_Zaochnaja_2015.pdf
│   │   │   ├── Programma_nauchno-issledov_praktiki__Soc._filosofija_2015.pdf
│   │   │   └── Programma_ped._praktiki__Soc._filosofija__2015.pdf
│   │   ├── R_prog
│   │   │   ├── 2016
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Filosofija_istorija_zaoch_2016.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Filosofskaja_aksiologija_zaoch_2016.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Inostrannyi_jazyk_zaoch_2016.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Istorija_i_filosofija_nauki_zaoch_2016.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Kvalimetrija_zaoch_2016.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Psikhologija_i_pedagogika_vysshei_shkoly_zaoch_2016.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Socialnaja_filosofija_zaoch_2016.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Specifika_i_struktura_socialnogo_poznanija_zaoch_2016.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Teorija_i_metoldologija_nauki_zaoch_2016.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Socialnaja_filosofija__In._jaz.__angl__zaochno_2016.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Normativno-pravovye_osnovy__Socialnaja_filosofija__zaochno_2016.pdf
│   │   │   │   ├── 47.06.01._Socialnaja_filosofija__Informacionnye_tekhnologii_v_nauke_i_obrazovanii_zaochno_2015-2016.pdf
│   │   │   │   └── 47.06.01._Sovremennye_problemy_ehkonomiki_zaochno_2016.pdf
│   │   │   ├── 2017
│   │   │   │   ├── Filosofija_istorii_09.00.11.pdf
│   │   │   │   ├── Filosofskaja_aksiologija_09.00.11.pdf
│   │   │   │   ├── Informacionnye_nauki_v_obrazovanii_09.00.11.pdf
│   │   │   │   ├── Inostrannyi_jazyk_angliiskii_09.00.11.pdf
│   │   │   │   ├── Inostrannyi_jazyk_nemeckii_09.00.11.pdf
│   │   │   │   ├── Istorija_i_filosofija_nauki_09.00.11.pdf
│   │   │   │   ├── Kvalimetrija_09.00.11.pdf
│   │   │   │   ├── Normativno-pravovye_osnovy_obr._09.00.11.pdf
│   │   │   │   ├── Psikhologija_i_pedagogika_vysshei_shkoly_09.00.11.pdf
│   │   │   │   ├── Socialnaja_filosofija_09.00.11.pdf
│   │   │   │   ├── Sovremennye_problemy_ehkonomiki_09.00.11.pdf
│   │   │   │   ├── Specifika_socialnogo_poznanija_09.00.11.pdf
│   │   │   │   └── Teorija_i_metodologija_nauki_09.00.11.pdf
│   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Filosofija_istorii.pdf
│   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Filosofskaja_aksiologija_2015-16_zaoch.pdf
│   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__In._jaz.__angl_.pdf
│   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Istorija_i_filosofija_nauki_zaoch.pdf
│   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Normativno-pravovye_osnovy_vysshego_obrazovanija_zaoch.pdf
│   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Psikhologija_i_pedagogika_vysshei_shkoly_2015_zaochno.pdf
│   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Socialnaja_filosofija_2015-16_zaoch.pdf
│   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Sovremennye_problemy_ehkonomiki.pdf
│   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Specifika_i_struktura_socialnogo_poznanija_2015-16_zaoch.pdf
│   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Soc._filosof.__Teorija_i_metodologija_nauki_zaoch.pdf
│   │   │   ├── 47.06.01._Socialnaja_filosofija__Informacionnye_tekhnologii_v_nauke_i_obrazovanii_zaochno_2015-2016.pdf
│   │   │   └── RP_Kvalimetrija.pdf
│   │   └── Ucheb_plan
│   │       ├── 2015
│   │       │   └── 47.06.01_Fil._ehtika_i_relig.__Social._filosofija__zaochka_.pdf
│   │       ├── 2016
│   │       │   └── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Socialnaja_filosofija__2016_zaochnaja.pdf
│   │       └── 2017
│   │           └── Plan_47.06.01_Socialnaja_filosofija_2017.pdf
│   └── 09.00.14
│       ├── Annot
│       │   ├── 2015
│       │   │   ├── Ochka
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Dialog_religioznykh_i_nereligioznykh_mirovozzrenii_ochn_2015.pdf
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Filosofija_religii_i_religiovedenie_ochn_2015.pdf
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Filosofskie_problemy_religiovedenija_ochn_2015.pdf
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Inostrannyi_jazyk_ochn_2015.pdf
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Istorija_i_filosofija_nauki_ochn_2015.pdf
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Kvalimetrija_ochn_2015.pdf
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__psikhologija_i_pedagogika_vysshei_shkoly_ochn_2015.pdf
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Religija_i_semja_ochn_2015.pdf
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Sovremennye_problemy_ehkonomiki_ochn_2015.pdf
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Teorija_i_metodologija_nauki_ochn_2015.pdf
│       │   │   │   └── 47.06.01._Filosofija_religii__Informacionnye_tekhnologii_v_nauke_i_obrazovanii_ochno_2015.pdf
│       │   │   └── Zaochka
│       │   │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Dialog_religioznykh_i_nereligioznykh_mirovozzrenii_zaochn_2015.pdf
│       │   │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Filosofija_religii_i_religiovedenie_zaochn_2015.pdf
│       │   │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Filosofskie_problemy_religiovedenija_zaochn_2015.pdf
│       │   │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Istorija_i_filosofija_nauki_zaoch_2015.pdf
│       │   │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Kvalimetrija_zaoch_2015.pdf
│       │   │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Religija_i_semja_zaochn_2015.pdf
│       │   │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Sovremennye_problemy_ehkonomiki_zaochn_2015.pdf
│       │   │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Teorija_i_metodologija_nauki_zaoch_2015.pdf
│       │   │       ├── 47.06.01._Filosofija_religii__Informacionnye_tekhnologii_v_nauke_i_obrazovanii_zaochno_2015.pdf
│       │   │       └── 47.06.01.__Filosofija_religii__psikhologija_i_pedagogika_vysshei_shkoly_zaoch_2015.pdf
│       │   └── 2016
│       │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Diaolog_religioznykh_i_nereligioznykh_mirovozzrenii_ochn_2016.pdf
│       │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Filosofija_religii_i_religiovedenie_ochn_2016.pdf
│       │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Filosofskie_problemy_religiovedenija_ochn_2016.pdf
│       │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Istorija_i_filosofija_nauki_ochn_2016.pdf
│       │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Kvalimetrija_ochn_2016.pdf
│       │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__psikhologija_i_pedagogika_vysshei_shkoly_ochn_2016.pdf
│       │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Religija_i_semja_ochn_2016.pdf
│       │       └── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Teorija_i_metodologija_nauki_ochn_2016.pdf
│       ├── Kalend_uch_grafik
│       │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__2015_ochnaja__kalend._uchebn_grafik_.pdf
│       │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__2015_zaochnaja__kalend._uchebn_grafik_.pdf
│       │   └── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__2016_ochnaja__kalend._uchebn_grafik_.pdf
│       ├── Metod_doc
│       │   ├── 2015
│       │   │   ├── Ochka
│       │   │   │   └── Programma_GIA_47.06.01._Filosofija_religii_2015_ochno.pdf
│       │   │   └── zaochka
│       │   │       └── Programma_GIA_47.06.01._Filosofija_religii_2015_zaochno.pdf
│       │   ├── 2016
│       │   │   └── Programma_GIA_47.06.01._Filosofija_religii_2016_ochno.pdf
│       │   └── Metodichka_dlja_aspirantov.pdf
│       ├── OP
│       │   ├── OPOP_47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__ochno_2015.pdf
│       │   ├── OPOP_47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__ochno_2016.pdf
│       │   └── OPOP_47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__zaoch_2015.pdf
│       ├── Praktiki
│       │   ├── 2015
│       │   │   ├── Ochka
│       │   │   │   ├── 47.06.01_Praktika_po_polucheniju_professionalnykh_umenii_i_opyta_professionalnoi_dejatelnosti_Filosofija_religii_i_religiovedene_2015_Ochnaja.PDF
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Programma_nauchno-issledovatelskoi_dejatelnosti_ochno_2015.pdf
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Programma_podgotovki_nauchno-kvalifikacionnoi_raboty__dissertacii__na_soiskanie_uchetnoi_stepeni_kandidata_nauk_ochno_2015.pdf
│       │   │   │   ├── Nauchno-issledovatelskaja_praktikapraktika_Filosofija_religii_ochnaja_2015.pdf
│       │   │   │   ├── Pedagogicheskaja_praktika_Filosofija_religii_ochnaja_2015.pdf
│       │   │   │   └── Pedagogicheskaja_praktika_Filosofija_religii_ochnaja_2015.PDF
│       │   │   └── Zaochka
│       │   │       ├── 47.06.01._Programma_nauchno-issledovatelskoi_dejatelnosti_zaochno_2015.pdf
│       │   │       ├── 47.06.01._Programma_podgotovki_nauchno-kvalifikacionnoi_raboty__dissertacii__na_soiskanie_uchetnoi_stepeni_kandidata_nauk_zaochno_2015.pdf
│       │   │       ├── Nauchno-issledovatelskaja_praktika_Filosofija_religii_zaochnaja_2015.pdf
│       │   │       ├── Pedagogicheskaja_praktika_Filosofija_religii_zaochnaja_2015.pdf
│       │   │       └── Praktika_po_polucheniju_professionalnykh_umenii_i_opyta_professionalnoi_dejatelnosti_47.06.01_Filosofija__ehtikai_religiovedenie_Filosofija_religii_i_religiovedenieZaochnaja_2015.pdf
│       │   └── 2016
│       │       ├── 47.06.01._Programma_nauchno-issledovatelskoi_dejatelnosti_ochno_2016.pdf
│       │       ├── 47.06.01._Programma_podgotovki_nauchno-kvalifikacionnoi_raboty__dissertacii__na_soiskanie_uchetnoi_stepeni_kandidata_nauk_ochno_2016.pdf
│       │       ├── Nauchno-issledovatelskaja_praktika_Filosofija_religii_ochnaja_2016.pdf
│       │       ├── Pedagogicheskaja_praktika_Filosofija_religii_ochnaja_2016.pdf
│       │       └── Praktika_po_polucheniju_professionalnykh_umenii_i_opyta_professionalnoi_dejatelnosti_47.06.01_Filosofija__ehtikai_religiovedenie_Filosofija_religii_i_religiovedenie_Ochnaja_2016.pdf
│       ├── R_prog
│       │   ├── 2015
│       │   │   ├── Ochka
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Dialog_religioznykh_i_nereligioznykh_mirovozzrenii_ochn_2015.pdf
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Filosofija_religii_i_religiovedenie_ochn_2015.pdf
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Filosofija_religii_i_religiovedenie_ochn_2015.PDF
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Filosofskie_problemy_religiovedenija_ochn_2015.pdf
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Inostrannyi_jazyk_ochn_2015.pdf
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Istorija_ifilosofija_nauki_ochn_2015.pdf
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Istorija_ifilosofija_nauki_ochn_2015.PDF
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Kvalimetrija_ochn_2015.pdf
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Normativno-pravovye_osnovy_vysshego_obrazovanija_ochn_2015.pdf
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Psikhologija_i_pedagogika_vysshei_shkoly_ochno_2015.pdf
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Religija_i_semja_ochn_2015.pdf
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Sovremennye_problemy_ehkonomiki_ochn_2015.pdf
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Teorija_i_metodologija_nauki_ochn_2015.pdf
│       │   │   │   ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__Teorija_i_metodologija_nauki_ochn_2015.PDF
│       │   │   │   └── 47.06.01._Filosofija_religii__Informacionnye_tekhnologii_v_nauke_i_obrazovanii_ochno_2015.pdf
│       │   │   └── Zaochka
│       │   │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Dialog_religioznykh_i_nereligioznykh_mirovozzrenii_zaoch_2015.pdf
│       │   │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Filosofija_religii_i_religiovedenija_zaoch_2015.pdf
│       │   │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Filosofskie_problemy_religiovedenija_zaoch_2015.pdf
│       │   │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__In._jaz.__angl__zaochno_2015.pdf
│       │   │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Istorija_i_filosofija_nauki_zaoch_2015.pdf
│       │   │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Kvalimetrija_zaoch_2015.pdf
│       │   │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Religija_i_semja_zaoch_2015.pdf
│       │   │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Sovremennye_problemy_ehkonomiki_zaoch_2015.pdf
│       │   │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Teorija_i_metodologija_nauki_zaoch_2015.pdf
│       │   │       ├── 47.06.01._Filosofija_religii__Informacionnye_tekhnologii_v_nauke_i_obrazovanii_zaoch_2015.pdf
│       │   │       ├── 47.06.01._Filosofija_religii__Normativno-pravovye_osnovy_vysshego_obrazovanija_zaoch_2015.pdf
│       │   │       └── 47.06.01.__Filosofija_religii__psikhologija_i_pedagogika_vysshei_shkoly_zaoch_2015.pdf
│       │   └── 2016
│       │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Diaolog_religioznykh_i_nereligioznykh_mirovozzrenii_ochn_2016.pdf
│       │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Filosofija_religii_i_religiovedenie_ochn_2016.pdf
│       │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Filosofskie_problemy_religiovedenija_ochn_2016.pdf
│       │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii.__In._jaz.__angl__ochno_2016.pdf
│       │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Istorija_i_filosofija_nauki_ochn_2016.pdf
│       │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Kvalimetrija_ochn_2016.pdf
│       │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__psikhologija_i_pedagogika_vysshei_shkoly_ochn_2016.pdf
│       │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Religija_i_semja_ochn_2016.pdf
│       │       ├── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__Teorija_i_metodologija_nauki_ochn_2016.pdf
│       │       ├── 47.06.01._Informacionnye_tekhnologii_v_nauke_i_obrazovanii_ochno_2016.pdf
│       │       ├── 47.06.01._Normativno-pravovye_osnovy__Filosofija_religii__ochno_2016.pdf
│       │       └── 47.06.01._Sovremennye_problemy_ehkonomiki_ochno_2016.pdf
│       └── Ucheb_plan
│           ├── 2015
│           │   ├── 47.06.01_Fil._ehtika_i_relig.__Fil._relig.i_relig__ochka_.pdf
│           │   ├── 47.06.01_Fil._ehtika_i_relig.__Fil._relig.i_relig__ochka_.PDF
│           │   ├── 47.06.01_Fil._ehtika_i_relig.__Fil.relig.i_relig__zaochka_.pdf
│           │   └── 47.06.01_Fil._ehtika_i_relig.__Fil.relig.i_relig__zaochka_.PDF
│           └── 2016
│               └── 47.06.01._Filosofija__ehtika_i_religiovedenie__Filosofija_religii__2016_ochnaja.pdf
└── op-tree.html


735 directories, 3263 files


tree v1.6.0 © 1996 - 2011 by Steve Baker and Thomas Moore
HTML output hacked and copyleft © 1998 by Francesc Rocher
Charsets / OS/2 support © 2001 by Kyosuke Tokoro